ပကချဲၩ့ထဲၩ့ဖျိၩ့ဆၧချဲၩ့ (၃)

ယလီၫ့ကီၩ့
ယဖီ
ယဖီလံၬ
ယကွ့ၭ
ယကွ့ၭလံၬ
ယဂၭဖၬ
ယစဲၪ့
ယကွ့ၩ

Add new comment

6 + 10 =