ပကချဲၩ့ထဲၩ့ဖျိၩ့ဆၧချဲၩ့ (၁)

၁ႉ ယမံၫ
၂ႉ ယအၪ့
၃ႉ ယအီၩ
၄ႉ ယလ့ၩ
၅ႉ ယဂဲၫ
၆ႉ ယထဲၩ့
၇ႉ ယဂဲၫထဲၩ့

Add new comment

4 + 1 =