နးမုၪအဲၩ့ဒဲ စၥူၫလဲၫ့ (၄)

ၦလၧအဲၪဒိၭခိၭနၪၦဖျိၩ့ၡါဖိၪလၧ အၫဘ့ၫအ့ၫဆၧရၩလၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဖိၪၥံၪလဖၪထီးလူၬ အီၪဆီၪ့အီၪချဲၫ့ကိၭဂၩဒ့ၭနဲၪႉ ၦဖျိၩ့ၡါဖိၪဆၧထံၫလၩ့ဒီၪလၩ့အဖၧၩ့ လၧအဖီၩ့ခွံၬမုနွ့ၫဒံၭဒၪအိၩ ၦၡါဖိၪယီၩထီၩ့လၧ နးမုၪအဲၩ့ဒၪ လိၫ့လၩ့ထ့ၬ စီၪဝ့ၫလၧအဝၩအစွၪ အၪ့ကံၩ့ဂူအခွး ကထဲၩ့ဂုလၪ့အဝၩ မွဲဂူလဒုၭထဲၩ့ဘၪအဝ့ၫနီၪလီၫႉ စၥူၫလဲၫ့လဂၩနးဆ့ အနံၩယံၬယူၭ အၪ့မ့ၪဧၪအ့ၬ ကနံၩကနံၩခုၪ့ထၪ့ဒၪဖံၭနီၪ ဖီၩ့ခွံၬ ကဆံၫယဲၥၫ့အခၫ အဂဲးလူၬ လၩ့ထံၩဖၭၥံၫထးလၧ ဂူအဖၧၩ့ခိၪထိၬနီၪလီၫႉ စၥူၫလဲၫ့ၥံၫဖီၩ့ခွံၬထၪ့ ကနံၩနံၫနံၩအခၫ လိၫ့လဖၪ လၩ့ထ့ၬလၬဒီၭလၧ နးမုၪအဲၩ့အီၪအလး ဆၧဖၧၩ့နီၪဒီၭႉ

နးမုၪအဲၩ့လဂၩ လိၫ့လၧဂဲၫထဲၩ့လၩ့ထ့ၬနီၪ နဲၪအ့ၪဂူဖၭဒိၪ အၪ့ကံၩ့ဝ့ၫအခွးဘဲၫအမ့ၬယၫကဘျၩ့အိၩအခၫ ဆီၩ့မုနီၪ ယိထၪ့လိၫ့နီၪဂီၩ့ ၥ့ၪယၫဝ့ၫလၧ စၥူၫလဲၫ့အစွၪတၭ ဖ့ၪလၪ့နးမုၪအဲၩ့အခွးလီၫႉ လါနၫ့ မွဲဒုၭထဲၩ့နးမုၪအဲၩ့လဂၩလီၫအ့ၬဂီၩ့ ထံၭလၩ့ထဲးဝ့ၫၦလၧကဘၪခိယိနးမုၪအဲၩ့ မွဲဝ့ၫ ဂူၥၫ့ႇ ဒၭဘၩ့ဒဲ ဆၧကဲၪ့မ့ၥံၪနီၪလီၫႉ

နးမုၪအဲၩ့ဂဲၫထဲၩ့ထၪ့ထီၩ့လၧ ဂူအဖၧၩ့ခိၪထိၭအခၫ ဒၪဘၪအဝၩၥၭဘီၩ့အၥံၫစွၪနီၪ အၪ့န့ၥံၪ့နိၩ့ၥံၪ့ထဲၩ့လဖၪ ဖၭဘံၭဝ့ၫဒၪဂီၩ့ ဎုလၪ့ဝ့ၫဒၪလီၫႉ မ့ၪပိၩ့အဂဲးဂဲၫဆီၪ့ထၪ့ ဂဲၫအၪ့လၫ့ဆၧဆီၪ့ထၪ့အခၫ နးမုၪအဲၩ့လဂၩနးဆ့ အၥၭခိအိၩ့ထၪ့ ဘဲၫၥိၭမ့ၪအခိနီၪလီၫႉ အနီၭတၭ နးမုၪအဲၩ့လဂၩ ထိးဝ့ၫလန့လၧၩ့ဘၪဒဲ ဖုၪ့လၩ့လၧမ့ၪဖၧၩ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အနီၭဘိၭ ၦလၧအဘၪခိၭယိနးမုၪအဲၩ့ မွဲဝ့ၫ ဆၧဖိၪဆၧဎါလဖၪ ကျ့ၭစၨၭမၩၥံၫမ့ၪလါနၫ့ဂ့ၩ မ့ၪနီၪမွဲဝ့ၫအဂဲးဆီၪ့အကၠီၩ့ မွဲမၩၥံၫဝ့ၫလန့ဘၪဒဲ ဆၧအဲၪဂုခၧၫ့ဝ့ၫဒၪ နးမုၪအဲၩ့ၥံၪ ဆၧအဲၪဖိၪနံၫဂၩယီၩ မ့ၪအၪ့ခွံၬဝ့ၫဒၪလီၫႉ

ဆၧဖိၪဆၧဎါၥံၪ လၧအဂဲၫဖိၬနးမုၪအဲၩ့အခဲၫ့လဖၪ ထဲၩ့ထဲၩ့လၧ ဆီၩ့မုးအီၪ လီၩအ့ၪဝ့ၫအခီၫပယီၫအခၫ ဆီၩ့မုၥၭထၪ့ အဲၪလိၬအဲၪဆံၫ့အဖျဲၥံၪနီၪလီၫႉ လခဲၫထုၬ ဂူၥၫ့နီၪ ကျ့ၭစၨၭမၩၥံၫမ့ၪအကၠီၩ့ မ့ၪၡိၪစိၩအဝ့ၫ အလီၩ့ထၪ့ၥၧၫ့ထီးအလူၬနီၪလီၫႉ ဒၭဘၩ့ဝ့ၫဒၪ မ့ၪအၪ့ထဲးအကၠီၩ့ အလီၩ့ထၪ့ဝီၩထးနီၪလီၫႉ ဆၧကဲၩ့မ့ဝ့ၫဒၪနးဆ့ ကျ့ၭစၨၭမၩၥံၫမ့ၪ မ့ၪအၪ့ထဲးအမ့ၬခဲၫ့ မၩလီၩ့ထၪ့အမ့ခဲၫ့န့လအ့ၬ အဝ့ၫၥံၪကျ့ၭစၨၭ မၩလၧၫ့ဎွ့ၩထၪ့ အမူၩဒၩဂ့ၩဘၪဆဲၫ့အကၠီၩ့ လီၩအ့ၪဂူဖၭဒိၪနီၪလီၫႉ

ဂူဖၭဒိၪနးဆ့ နါဂၧၫ့ဘၪအဝ့ၫၥံၪအဆၧချဲၩ့ဂီၩ့ နၪၥ့ၪထၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫ အၥၭရူၪလၩ့ထဲၩ့ ဖျါခွံၬထဲၩ့ဝ့ၫဒၪလီၫႉ    

ပယိထၪ့လၧၡါဖိၪယီၩနီၪ  ပကၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪဘၪ ၦဖျိၩ့ဆၨၩဖိၪၥံၪလဖၪ အီၪက့ၪဒိၪ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဒဲ ကဂၩဒဲကဂၩအဖၫ့ခိၪ အဆၧအုၩ့လၩ့ ဂုးခၧၫ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ဆၧအယီၩ မွဲၥၭဘၪၥံၪ ကျ့ၭအၪ့န့ထၬ အဒီၩ့အထ့ၬနီၪလီၫႉ

Add new comment

8 + 4 =