နဒၪအ့ၬဧၪ

ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ႇ ပဒၪဎီၩ့ထဲၩလိၭၥၭလၧ ၦဖျိၩ့ၡါဖိၪလဖၪ ဆၧထံၪလၩ့ဒီၪလၩ့ဖၧၩ့ယူၭနဲၪႉ လၧကကၠၪအိၩဖိၪၥၪဖွၫဖျဲၡါက့ၭလဂၩဂဲၫထဲၩ့ယိၭၥံၪ့မုကထုတၭ ဘူၭထၪ့လၧ ၦမုၪမဲၫလဂၩအဂံၪ့နဲၩ့ထံၭလီၫႉ ၦမုၪမဲၫလီၩအဝၩဟံၫဒၪယံၬဒ့ၭအ့ၬဘိၭဂ့ၩဒၪဆၧဘဲၫၥိၭၦမုၪနၩ့ဖိၪၥံၪလီၫႉ ဘၪအီၪထးလၧ အဖိၪခွၫဆၧအူၬဆၧၥွၪ့နံၫဂၩၥဲၫဆီၪ့နၭမၬလ့ၬစွါဘဲၫႉ အထၧၫ့ဖုဝဲနံၫဂၩယီၩ အတါမွဲကဲၪဖိၪၥၪအဂူၫဂၩနးဆ့ မွဲထိးလန့ဘၪလီၫႉ အနီၭဘိၭၦမုၪမဲၫလဂၩယီၩစံၭဆၧ ယဝၩၥံၫနီၪဘီၩ အီၪက့ၪထး ကၥ့ၪလဒုၩႉႉစ့ၫနံၫထီၫ့နဲၩႉႉ

ကထုၪ့ဎးဖိၪၥၪခွၫဖျဲၡါက့ၭယီၩ နၭဂၧၫ့တၭကမိအၪ့န့ထဲၩ ၦမုၪမဲၪနီၪ လ့ၩနုၬလၩ့ဝ့ၫလၧ အဂံၪ့ဂီၩ နဘၪၡၪ့ထဲနီၪဘ့ၩဒ့ၩမုၪဧၪႉႉနမိလီၩမနီၪလဲၪ ၦမုၪမဲၫယီၩ အၪ့စၪ့ထဲၩဘဲၫယီၩၥိၭအခၫ “အီၩ ယမိမၩဆၧၩ့နၧၩ့လီၫ ဆၧလၧၦမုၪနီၪ အီၪကဂၩလီၫကြၨၭအ့ၬဘီၩ” ယဖိၪၥံၪအီၪဒံၭ လီၩ့ခိဝီၩယဂးလဂ့ၩႉႉ ကထၪ့ဎး ၦဖျဲၡါက့ၭနီၪ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ “ဘၪနၩ့မံၩ့အ့ၬ နဖီၪမွဲယဖိၪလီၫႉ” နထိးဘွအ့ၬဧီၪႉႉ ယဖိၪၥံၪနီၪ ၥဲၫနၭန့ဆၧအူၭဆၧၥွၪ့ဒံၭႉ” ဘၪနၩ့မံၩ့အ့ၬဘၪအွံၪၥၭဆၧၩ့ဘနီၭလၥၨၩ ဆၧမဖိၪၥၪလီၧႉ” စံၭဆၧၨထဲၩ ၦမုၪမဲၫဘဲၫယီၩၥိၭလီၫႉ

ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ႇ အခံၫ့အထီနီၪကျိၪစ့ၩနံၫထီၫ့ကန့အဂး ဘၪလီၩ့အၪ့ဎၬလၧ အနံၪ့လီၫႉ စ့ၩကဘၭနံၫဘၭနးဆ့ ပအၪ့ဎွ့ၩဆၧန့အၪမံၩ့အၪမၠိၩ့အကၠၩ့ဖိၪၥၪခွၫဖျဲၡါက့ၭယီၩ အၪ့န့ ၦမုၪမဲၫယီၩလီၫႉ ထၪ့အီၪဎုၬဂီၩ အီၪကဆိဖိၪတၭ ဖိၪၥၪခွၫၡါက့ၭယီၩ အၪ့စၪ့ၦမုၪမဲၫ “နဝၫၥံၫနီၪ အီၪက့ၪထး ကၥ့ၪလဒုၩဒဲ စံၩနံၫထီၫ့မွဲအ့ၬဧၪႉ ကထုၪ့ဎးၦမုၪမဲၫဆံၭထဲၩ “မွဲတီၩႉႉတဒၪအ့ၬဧၪႉ “အီၪခလဲၪႉႉအီၪခလဲၪ” “ဟဲၬ ကၥ့ၪနီၪယၧၩဘီၩ့ႇ အနီၭ” ထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ႇ ဖိၪၥၪခွၫၡါက့ၭထဲၩ့စဲၪ့ဖျိၭ လၧၦမုၪမဲၪအဂံၪ့ဖၧၩ့ကထုၪလီၫ ၦမုၪမဲၫစံၭစိၩ မိမၩန့ခလူၬဘီၩႉႉကဲၪပၥ့ၪလဲၪႉႉဟါးႉႉဟါးႉႉ

ကဲထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫၥံၪဧ့ႇ ယအဲၪဒိၭလီၩၥ့ၪယၫဘၪနၥံၪၡါဖိၪယီၩနီၪ မွဲဒၪထီးယီၩလီၫနဲၪႉ ၦၡါဖိၪယီၩ အမံၩ့နီၪမွဲနဒၪအ့ၬဧၪႉ နီၪလီၫႉ ၡါဖိၪယီၩ မွဲဖျိၩ့ခိလၩ (ထံၫထၪကျိၩ့)  ကွ့ၭဒုၭဖျီၪ့ထၪ့ထၬလၧ လူၫလဲၫ့ဖီၫမဲၭကဇံၫ့လံၬစီၩ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ယၧၩ့နီၪမွဲ နးဆၩ့ဎံၫဘွၩလီၫႉ ပကဒၪဎီၩ့ထဲၩလိၬၥၭလၧ ၦဖျိၩ့ၡါဖိၪလဖၪအနိၫ့လခဲၫ ဆၧဂၩ့မၧၫ့လဖၪနဲၪႉ ဆၧခိးဆၧတၩ

Add new comment

3 + 0 =