ဆၧၥီၪ့လိၪလံၬဒဲဆၧချဲၩ့ (၄)

၁ႉ ယလီၩ့ဆ့ၭၥံၪ့ဎွံၪ (ၥံၫ့ဆ့ၬ) 

၂ႉ ယအၪ့ကိၪ

၃ႉ ယမၩနးခီၫ့မိၡါဆၧဂဲၩဆၧဝၭ

၄ႉ ယယူၬထၪ့ယစူၪ

၅ႉ ယခိၪနူၬဎဲၫ့ထၬ

၆ႉ ယဂဲထုၪလံ

၇ႉ ယအဲၪယထွံၪ

၈ႉ ယအဲၪနၧၩ

၉ႉ ယဆၧၫ့ထုၪ့မံၫခံၫ့

၁၀ႉ ယအၪ့ဆၫ့ကံၫပၪ

Add new comment

13 + 3 =