ဆၧဖံၭအၪ့မၩအၪ့

ကယဲၦၡၩလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ လၧကအီၪမၧၫ့အဂး ဘၪမၩဆၧဖံၭဆၧမၩနီၪလီၫႉ ဆၧဖံၭဆၧမၩထီးအလူၬ အီၪၥုၪ့လၩ့အၥၭလၧၦၡၩလဂၩ ဘၪလဂၩ အဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ ဘၪဒဲ အဂဲးအ ဘၭအဖၫ့ခိၪနီၪလီၫႉ ၦလနၩ့နၩ့ ဘၪထိးလူၬအဂဲးအ ဘၭအဒိၪအအၪဒဲဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ ဘၪၡၩလါနၫ့ လနၩ့နၩ့ ဘၪထိးလူၬ အဆၧကိၪ့ ဘၪကိၪ့ၥ့ၪအၪနဲၪ့အဂဲးအ ဘၭလီၫႉ

ၦဖျိၩ့ဖိၪၥံၪမၩဆၧဖံၭဆၧ ဘၪဆဲၫ့ဆၧမၩဆံၭၥံၪကၩၥံၪႇ ဆၧအၪ့လုဆၧဖိၪဆၧလံၩႇ ဆၧၥုၪ့လၩ့ဖျၭလၩ့ဆၧ ဒဲဆၧမၩအၪ့ဖံၭအၪ့ ဘၪဆဲၫ့စူၪၥ့ၪခၪ့မၩအဆၧဖံၭဆၧမၩလဖၪနီၪလီၫႉ ၦဖျိၩ့ဖိၪလၧအမၩဆၧဖံၭဆၧ ဘဲၪဆၧတဲၩ့ဂံၪ့ႇ ၦၡၩၥံၪအပိၭအလိၭလဖၪ ဆၧထမၬဆၧအဆၧၥ့ၪဆၧ ဘၪလဖၪႉ ဆၧဖနံၬထးကၩအဆၧမၩႇ ဆၧ ဘၠၩ့ ဘ ျၪထဲၩ့ဆၧဖံၭဆၧမၩႇ ဆၧၥီၪ့လိၪဆၧမၩလိၪဆၧဖိၪၥံၪလၧ ကၥ့ၪထၪ့ ဘၪထၪ့လၧယၫလခီၫအဂးလဖၪနီၪလီၫႉ

စူၪၥ့ၪခၪ့မၩအဆၧဖံၭဆၧမၩလဖၪမွဲဝ့ၫ ဘဲၫႇ ဆၧဒုၭကဲၪထၪ့လူၪႇ ဆၧထၭထၪႇ ဆၧဆၭဆၧကီၩ့ဆၧၥိၭႉ ဆၧထံၭၦၡၩအမုၪအခွၫအခိၪ ဒဲဆၧကယၧၩ့ဎံၫလၩထၪ့အဆၧမၩလဖၪႇ ဆၧထမၬထၭၥံၪလၧကကဲၪထၪ့ၦၡၩအပိၭအလိၭ စူၪဝဲၩစူၪဖီၪ့အဂး ဒဲဆၧတဲၩ့ထၪ့ဂံၪ့လဖၪႇ ဆၧစိၭဖျၩၥံၪ့ၥံၪလိးၥံၪလၧအဒုၭကဲၪထၪ့ဆၧဂၩ့လဖၪနီၪလီၫႉ

ဆၧဖိၭလိၭကိၪဒဲဆၧအၪ့ဆၧအီၩအအွံၪအဆၧၫ့လၧအလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪလဖၪအီၪဝ့ၫဆ့လီၫႉ ဆၧဖနံၬထးကၩလၧအကဲၪထၪ့ဆၧ ဘၪခိး ဘၪတၩၦၡၩလဖၪ ဒဲနၫ့ဆါအဂးဆ့ ဒုၭကဲၪဒိၪကဲၪမုထၪ့ဝ့ၫနီၪ အီၪဝ့ၫဆ့လီၫႉ လၧဆ့လ့ၩဆၧထဲၩ့လခီၫႇ ဆၧၥိၫ့ထုၭၥိၫ့လၩ့ၦၡၩၥံၪအဆၧမၩဆ့ မွဲဆၧလၧအဂ့ၩဝ့ၫ ဘၪဝ့ၫအၥိၭႉ ဆၧယိထဲၩၦစူၭၦဆၫႉ ၦဒုၭအီၪဖျဲၪဖိၪၥၪလဖၪႉ ၥံၪ့ဎွံၪဆရၫအဆၧမၩလဖၪ မွဲဆၧလၧအကၧၩ့ဒိၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ

ဆၧထဲၪ့ပထးႇ နဲၩ့ႇဒၩ့ႇ ချဲၩႇ ရီ လဖၪဆ့ အီၪဒဲအလူအဎွ့ၩ ဘဲၫအဆၧၥ့ၪဝ့ၫ ဘၪဝ့ၫအၥိၭနီၪလီၫႉ ကယဲဆၧလၧပမၩဝ့ၫစၭထၪ့လၧဆၧၥုၪ့ဆၧဖျၭဆၧထံၭဆၧ ဘီၩ့အဆံၭႇ ထီၩ့စိၩလၧဆၧအဒိၪအမုမွဲဂ့ၩႇ ကယဲဆၧ ဘၠၩ့ၦစူၭၦဆၫအဆၧဖံၭဆၧမၩမွဲဆၧ ဘၪဆဲၫ့ဆၧဖံၭဆၧမၩ ထီးအလူၬနီၪလီၫႉ ဆၧဖံၭအၪ့မၩအၪ့ဆၧ ခၫ့ဖျီၫ့လၧဆၧၥ့ၪဆၧ ဘၪ လၧအအီၪ ဒဲပၧၩလမံၩ့လါလါနီၪလီၫႉ မၩအၥၭ ဘဲၪနီၪတၭႇ ဆၧကိၪ့ ဘၪ ကိၪ့ၥ့ၪလဖၪ မိ ဘၪကဲၪထၪ့ဆၧမၩဆၧၩ့လၧဆၧဖံၭအၪ့မၩအၪ့လၧ ဆၧကအီၪမၧၫ့ ဘၪဝ့ၫအဂးနီၪလီၫႉ

 

Add new comment

2 + 9 =