ဆၧဖိၪဆၧဎါ

ဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩဆၧဖိၪဆၧဎါအီၪဝ့ၫအၪမံၩ့လီၫႉ ၦကိၪ့ၥ့ၪလဖၪအၪ့နၩ့ဖၭထၬဝ့ၫလၧဆၧဖိၪဆၧဎါလၧအခၪ့အီၪဝ့ၫလံခီၫႇ အခၪ့အီၪဝ့ၫနံၫခီၫႇ ဆၧဖိၪဆၧဎါလၧအစွၩႇ ဆၧဖိၪဆၧဎါလၧအဖျီးဎွံၪလအီၪဘၪႇ ဆၧဖိၪဆၧဎါလၧအဒုၭအီၩအဖိၪအနူႇ ဆၧဖိၪဆၧဎါလၧအလဒုၭအီၩဘၪအဖိၪအနူႇ ဆၧဖိၪဆၧဎါလၧအၥွံၪဖျံၫ့ႇ အၥွံၪခိလဖၪနီၪလီၫႉ

ဆၧဖိၪဆၧဎါလၧအအီၪဘူၭလၧၦၡၩအၪ့လုၥ့ၪ ဒဲၦၡၩအၪ့မၧၫ့ဝ့ၫလဖၪအီၪဝ့ၫလီၫႉဆၧဖိၪဆၧဎါဘဲၫချီႇ ပနါႇ ထိၭႇ ဆၫ့ႇ ထိၪထၩႇ ဘ့ၪႇ ထွံၪႇ မံၩ့ယီၩႇ ထိၪလွံႇ ကၪကဲၪလဖၪ မွဲဆၧဖိၪဆၧဎါလၧအအီၪဘူၭလၧၦၡၩလီၫႉ ဆၧဖိၪဆၧဎါဘဲၫႇကၥ့ၪႇ ကဆၫ့ႇ ကၥ့ၪယီၩ့ႇ ကလအူၭလဖၪ မွဲဆၧဖိၪဆၧဎါလၧအမၩခိးမၩတၩၦၡၩလၧဆၧဒုၭၥံၫဒုၭၥုၭအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

ဆၧဖိၪဆၧဎါဘဲၫချီႇ ပနါႇ ဘ့ၪႇ ထိၭႇ ဆၫ့ႇ ထိၪထၩလဖၪနီၪႇ လနၩ့နၩ့ဖ့ၪလၫ့ဆၧဂဲးဆၧဘၭလၧၦၡၩၥံၪကမၩဆၧဖံၭဆၧအဂး လၧအဖံၭအယၪႇ အဒံၪႇအၥိၭႇ ဆၧဖိၪဆၧဎါဘဲၫထွံၪႇ မံၩ့ယီၩလဖၪဆ့ ၦၡၩၥီၪ့လိၪလၧကမၩဆၧၩ့ထဲၩ့ၦၡၩအဂးၥ့ၪဝ့ၫအၪမံၩ့လီၫႉ ဆၧဖိၪဆၧဎါဘဲၫထိၪကၪကဲၪလဖၪၦၡၩၥံၪၥီၪ့လိၪလၧကမၩဆၧၩ့ၦၡၩအဂးဒၪလ့ၬၥ့ၪဝ့ၫလီၫႉ

ဆၧဖိၪဆၧဎါလဖၪယီၩ အီၪဒဲဆၧယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့အဂ့ၩအဘၪနီၪလီၫႉ မွဲလၧအဝ့ၫအနၫ့ဆါဒၪဝ့ၫဆၧစူၭဆၧဆၫနူၬလၩ့မၩဂၭဂီၩ့အဝ့ၫၥံၪၥ့ၪအကၠီၩ့ႇ ကြၨၭဆၧပဒၩ့ဆိၫထၬဝဲၩၥံၪ့ဎွံၪဖၭစၧၩ့ ဘဲၫအလးအီၪဝ့ၫအၥိၭ လၧဆၧဖိၪဆၧဎါလမံၩ့ဘၪလမံၩ့အဂးဆုၬဆုၬနီၪလီၫႉ ၦၡၩကိၭဂၩကဘၪအီၪဒဲ ဆၧထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭဘဲၫၥိၭထီးဆၧဖိၪဆၧဎါၥံၪအဆၧစူၭဆၧဆၫထီးဘၪဂၬလဂ့ၩအဂးနီၪလီၫႉ

Add new comment

1 + 4 =