ဆၧပၧၩ့အဆၧကိၭလဖၪ

(၁) တဝၫ့ 

(၂) အဝၩ့ႇ လးဝၩ့

(၃) ဝၩ့ဒီၪ့ဒိၪ 

(၄) ဝံးဒီၪ့ 

(၅) ခးရ့ၫ

(၆) ခးဒီၪ့လးဝၩ့ဒိၪ

Add new comment

3 + 3 =