ဆၧဆၧၩ့ (၂)

ထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဖိၪၥံၪဧ့ နံၩလၧအမုၬနဲၪႉ  ဘဲၫယီၩ ပဒၪဎီၩ့ထဲၩ့လိၬၥၭလၧ ၦဖျိၩ့ၡါဖိၪ ဆၧထံၫလၩ့ဒီၪလၩ့အဖၧၩ့ လၧအဖီၩ့ခွံၬမုနွ့ၫဒံၭဒၪအိၩ ယလီၩဖ့ၪနဲၪထၬဘၪနၥံၪ ဖံၫနါအၩ့လဂၩ ကိၪ့ထၪ့ဝ့ၫလၧ ကမၩၥံၫ နးချံၫ့အယၪဖိၪၥံၪနီၪလီၫႉ လါနၫ့ယၪလဖၪနီၪ ဘၪမၩၥံၫဂူၪယီၫအ့ၬ ဘၪန့လဲၪစွါဘဲၫ ယၪဖိၪၥံၪနီၪ ၦၡၩကိၭန့မွဲ နးချံၫ့ကဂၩလီၫႉ လမွဲဘၪလၧ နးချံၫ့အလူနီၪ ၦၡၩကိၭ ဂဲၫထဲၩ့နးဂၩအ့ၬႉ

ကနံၩနီၪတၭ ဖံၫနါအၩ့လဂၩ လ့ၩခိၭနၪဂူၪ နးချံၫ့ကိၭအယၪၥံၪလဖၪ လၧဆၧၥၭအွံၪခီၫ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪလီၫႉ နးချံၫ့နးဆ့ ဘဲၫကိၭကၠၪကၠၪအိၩအၥိၭ လ့ၩဆၧၫ့နၩ့လၧ ထံၫနဲၩ့ထံၭနီၪဂီၩ့ ကိၭထၪ့အယၪဖိၪလဖၪ လၧဆၧၥၭအွံၪခီၫ ယၪဖျီၩ့ဖိၪ ကံၪကဲၩ့ ကံၪကဲၩ့ႉႉႉ ယၪဖီၩ့ဖိၪ ထီးပွဲၩ့ ထီးပွဲၩ့ ဂဲၫထဲၩ့အၪ့ၥၪ မ့ၩခိဝဲၩ့ႉႉႉႉ နးချံၫ့လဂၩ ၥၭအွံၪကိၭထၪ့အယၪဖိၪၥံၪ ဘဲၫယီၩၥိၭအခၫ ယၪဖိၪလဖၪ ဂဲၫထဲၩ့လၧထံၫနိၭဖဲၩ့နီၪလၧ ဆၧမုၬလၩၥၭဎွံၪအဖၧၩ့လီၫႉ ဖံၫနါအၩ့လဂၩ ယိဂူၪ နးချံၫ့ကိၭအယၪၥံၪလၧဆၧၥၭအွံၪနီၪ ထီးနဲၪထၬဝ့ၫ ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪဂီၩ့ ဂဲၫထဲၩ့ထဲၩ့လၧ ဂံၪ့နီၪလီၫႉ

လခဲၫကနံၩ နးချံၫ့လဂဲၫလၩ့ဒံၭဘၪလၧ ထံၫနဲၩ့အထီ ဖံၫနါအၩ့လဂၩ လ့ၩထၬဝဲၩလၧထံၫနဲၩ့ လ့ၩၥၭအွံၪအနိၭ ကိၭယၪဘဲၫၥိၭ နးချံၫ့နးဆ မွဲယၪလဖၪ လဂဲၫထဲၩ့ဘၪ နးဘံၪ့လီၫႉ ကျ့ၭစၨၭကိၭဝ့ၫလါနၫ့ဂ့ၩ ၥ့ၪယၪဝ့ၫလၧ လမွဲဘၪနးချံၫ့အလူနီၪ ယၪလဂဲၫထဲၩ့ဘၪတၭ ကိၪ့တဲၩ့ထၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫကမံၩ့ဒီၭႉ ၦလၧအလူမီၪ့ဎီၩ့ နးချံၫ့နီၪ အီၪမွဲ အဖုမုၪ နးဘၨၩလီၫႉ ကိၪ့တဲၩ့ထၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫဒၪမွဲဒၪကမံၩ့ဂီၩ့ ဖံၫနါအၩ့ယီၩ လ့ၩလီၩနးဘၨၩ နဝဲအၪ့လုထၬယၪလဖၪ ယမိဒၪယံၫယါ လ့ၩကိၭအ့ၪဖံၫနးထုၪ့ဘီၩႉ နးဘၨၩနးဆ့ စီၪဘၪဝ့ၫ ဖံၫယီၩလီၩအဝ့ၫအတီၩတၭ အဝဲမုၪနးချံၫ့လအီၪဘၪအထီနီၪ လၧဖံၫၥၭၡါနံၫဂၩ လ့ၩလၧထံၫနဲၩ့ဂီၩ့ ကိၭယၪလဖၪနီၪ ဘဲၫအဝဲမုၪကိၭအခၫ ယၪလဖၪ စီၪဝ့ၫ နးချံၫ့အလူတၭ ဂဲၫထဲၩ့ဝ့ၫဒၪလီၫႉ ဂဲၫထဲၩ့ထီၩ့အခၫ ဖံၫနါအၩ့လဂၩ အၪ့န့ထၪ့ ယၪဖျီၩ့ဖိၪနီၪဂီၩ့ ဒိၪၥံၫဝ့ၫဒၪကထုၪ့လီၫႉ အနီၭအခံၫ့နီၪ ဘၪလၧ နးချံၫ့ဂဲၫဘျုၪ့လၩ့ အယၪအဆၫတၭ ဒၪဝ့ၫဘဲၫယီၩၥိၭအခၫ ႉႉႉႉႉ

ထၧၫ့ဖုဝဲဖျိၩ့ဖိၪၥံၪဧ့ႇ နးချံၫ့လဂၩ ဂဲၫဒၪဘၪၦၡၩမၩၥံၫအယၪဘဲၫယီၩၥိၭအခၫ အၥၭဖၧၩ့ကကဲၪထၪ့ဘဲၫၥ့ၪလဲၪဒဲ ၦၡါဖိၪယီၩ ကဂဲၫကဲၪထၪ့ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪ လခဲၫမုနွ့ၫ ပကဒၪဎီၩ့ထဲၩ့လိၬၥၭလၧ ၦဖျိၩ့ၡါဖိၪဆၧထံၪလၩ့ဒီၪလၩ့ဖၧၩ့ယီၩနဲၪႉ ဆၧခိးဆၧတၩႉ

Add new comment

11 + 2 =