ဆၧစူၭဆၧဆၫ အဆၧကိၭလဖၪ (၁)

၁ႉ ခိၪဎွံၪယံၩ့ (ဂံၩ့) ႇ ၂ႉ မ့ၬခံၭၥၧၫ့ႇ ၃ႉ ခိၪနူၬယိၭႇ ၄ႉ မ့ၬၥၪဆၫႇ ၅ႉ ဝံၫ့ထွံၪလံးအၪ့ ဒဲ ၆ႉ မ့ၬခူၪ နီၪလီၫႉ

Add new comment

1 + 0 =