ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪအဆၧကိၭလဖၪ (၄)

၁ႉ ကိၪ့ခိၪဒိၪ 

၂ႉ ကိၪ့ထီၫၪဒိၪ 

၃ႉ ကိၪ့ၥၪ့ခိၪဒိၪ 

၄ႉ လံၬမၩလိၪၥနိၫဂိၪ့ၥ့ၪ

၅ႉ လံၬမၩလိၪဂၪ့ခိၪလၬကိၪ့ၥ့ၪ

၆ႉ လံၬမၩလိၪခိချံၪ့ဆၧၩ့ဂဲးကိၪ့ၥ့ၪ

 

Add new comment

1 + 0 =