ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪအဆၧကိၭလဖၪ (၃)

၁ႉ တၩ့ဖၨၪဖျီး

၂ႉ တၩ့ကျၩ

၃ႉ တၩ့ထီၫ

၄ႉ ဘျၪ့ကိၪ့ဒိၪ

၅ႉ ကိၪ့ၥ့ၪခိၪ

၆ႉ ကိၪ့ဒိၪခိၪ

Add new comment

1 + 10 =