ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪအဆၧကိၭလဖၪ (၂)

၁ႉ လံၬပယၩ့

၂ႉ ခိၪလၩဘွၩ

၃ႉ ဖံၬထံၫဝံ

၄ႉ ဖးဖီၩ့

၅ႉ လံၬခနီး (လံၬဆၧတွၭ) 

၆ႉ လံၬမၩလိၪမိၡါခံးဂၩ့ကိၪ့ၥ့ၪ

Add new comment

9 + 8 =