ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪအဆၧကိၭလဖၪ (၁)

(၁)  ဆၧမၩလိၪလး

(၂) ဆၧမၩလိၪဖိၪ

(၃) ဆရၫ

(၄) ဆရၫမုၪ

(၅) ကၠီးခိၪ

(၆) တၩ့ဆိၫ

(၇) တၩ့ဖၨၪ

Add new comment

1 + 1 =