ဂံၪ့အဆၧပိၭဆၧလိၬ အဆၧကိၭလဖၪ (၅)

(၁) တလၫဆၧၫ့ထုၪ့ႇ (၂) နိၪကၠၪလံၩႇ (၃) ရီကၠူၭစူၪႇ (၄) စဲၬဆၭဆၧႇ (၅) နၩရံၫ ဒဲ (၆) မ့ၪဘီၩ့ နီၪ ၥီၪ့လိၪထၬဘၪလၧ ဖျိၩ့ၡိခီၫနီၪလီၫႉ

Add new comment

6 + 0 =