ဂံၪ့အဆၧပိၭဆၧလိၬ အဆၧကိၭလဖၪ (၄)

(၁)ထၭဆ့ၭႇ(၂)  လၫ့ခွ့ၩလူႇ (၃) လူၥီၫဂၩ့ဖျီၪႇ (၄) စပွဲၩႇ (၅) လးဆၧၫ့နၩ့ ဒဲ (၆)  တလၫ နီၪ ၥီၪ့လိၪထၬဘၪလၧ ဖျိၩ့ၡိခီၫနီၪလီၫႉ

Add new comment

1 + 13 =