ဂံၪ့အဆၧပိၭဆၧလိၬ အဆၧကိၭလဖၪ (၂)

(၁)ၡၪ့တၫ့တံၫ့ - စောင်

(၂) ဝၬထၬဖျိၪ့ - ဖက်လုံး

(၃) ထံၩ - ရေအိုး

(၄) မီၫ့ - စဉ့်အိုး

(၅)  ထံၫၡူၪ - ရေမူတ်

(၆)  ထံၫဆၩ့ - ရေစစ်

Add new comment

3 + 2 =