ဂံၪ့အဆၧပိၭဆၧလိၬ အဆၧကိၭလဖၪ (၁)

(၁)  ချီၪ 

(၂) တနီၫ 

(၃) ခိၪခုၪ ့း

(၄) ဘွ့ၫလးမံၫ

(၅) ခၬ

(၆) လူၪလးဒၩ 

Add new comment

5 + 4 =