ခၧၫ့ဘဲၫလိး ယဆၧအုၩ့လၩ့ (7)

ၥုၭခိၪႇ နၥံၪအၥုၭခိၪဖၭဒိၪယီၩ အဖိၪအမၫဂဲၫယိအ့ၬဧၪႉ နၥံၪလီၩၥ့ၪယၫ အဝ့ၫၥံၪနးဂၩအ့ၬဧၪႉ ၥုၭခိၪဖိၪစံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ အဝ့ၫႇ ဆရၫမုၪဧ့ ပၥုၭခိၪဖၭဒိၪယီၩ အဖိၪအမၫအီၪအ့ၬနဲၪႉ မွဲဝ့ၫဖိၪၥၪခွၫကဂၩလီၫႉ အဝ့ၫအီၪချံၫ့ချံၫ့လီၫႉ

ဆရၫမုၪအၪ့စၪ့ထဲၩ့ဒီၭ အဝ့ၫမွဲၥုၭခိၪဖၭဒိၪလဂၩ အီၪဒဲခံး ဂၩ့ဂ့ၩဘၪ ၦမုၪလၧကအဲၪဒဲ ကမၩန့အဝ့ၫအီၪအ့ၬဧၪႉ

ဆရၫမုၪဧ့ ပၥုၭခိၪဖၭဒိၪယီၩ စံၭယံၫယါပၧၩဘဲၫယီၩ က ဎုၬဒၪယီၩ ယမၩန့ယမၫ နးဆိၭလၧၩ့အ့ၬႉ ယအဲၪၦမုၪအဂူၪဂၩ ၥ့ၪနးဂၩလၧၩ့အ့ၬႉ လၧယၥၭခံဖၧၩ့ ဖီၫဖိၪလဖၭ လၧအပၠၪထၪ့နီၪ လဆိၩဒၪယၥၭယီၩ ယမၩလၩ့ယံၭခွံၬ  ကၥ့ၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪႉ အဝ့ၫ စံၭပၧၩဘဲၫနီၪၥိၭဒဲ လီၩဒုၭၥ့ၪယၫပၧၩ အဝ့ၫအဂဲးအဖးထီးလူၬ အကၠီၩ့ ပၥၭဘၪထံၭဖိၬအဝ့ၫအခဲၫ့လီၫႉ

ဆရၫမုၪဧ့ အဝ့ၫစံၭဒီၭပၧၩ ယဆၧအုၩ့လၩ့လၧ ယဆၧအဲၪ ၥၭဘီၩ့အဖၫ့ခိၪ ယမၩလၧၫ့ဎွ့ၩလန့လၧၩ့ဘၪနီၪ မွဲယၥၭမုၬ နးဆိၭအ့ၬႉ ပဒၪဘၪအဝ့ၫကကၠၪကၠၪ အီၪကယုကစုၩအခၫ ယိထၪ့ဆၧလၧအယဲၩ့ဒဲ ၥၪၡိၫထၪ့တၭ ပၥၭမုၬအ့ၬဆရၫမုၪဧ့ႉ

ကထံၪဎး ဆရၫမုၪၥူၫလဲၫ့ဖီၫယီၩ စဲၪ့နုၬလၩ့ထဲၩ့ လၧဒူၭဖၧၩ့ ဒဲ ဖီၪ့ဝၬထၬၥုၭခိၪဖၭဒိၪနီၪဂီၩ့ အဲၪပျၩ့ ကဘၪမၪယူၭႉ ယဆီၫ့မီၪ့ လၧ နဒၪထဲၩ့ဆၧအဲၪအၥၫ့ဒဲ နခွံၬၡိၬထးယၧၩလီၫႉ ဖျါခွံၬဒၪ ယဆၧမၪလၧ ယစီၪဘၪမၪနၧၩနီၪနဲၪႉ ဆရၫမုၪၥူၫလဲၫ့ဖီၫယီၩ ချဲၩ့ဝ့ၫလီၩဝ့ၫဒဲ ဖီၪ့ထၬဆၧဆၫဆါအစူၪနံၫခီၫဂီၩ့ ချဲၩ့ဒုၪ့ဝ့ၫလၧ အနါနဲၩ့ထံၭအခၫနီၪ ဆၧဆၫဆါယီၩ အလူစဲၪ့ထၪ့ႇ ၥူၫလဲၫ့ ဆၧအဲၪၥၭဘီၩ့ႇ ခွံၬၡိၬထးယၧၩလဂ့ၩနဲၪႉ စီၪဘၪမၪယၧၩလဂ့ၩ နဲၪႉ

 

ဆၧချဲၩ့ၥံၪနီၪ ကျၩကထံၪထံၪ လကျၩဘၪကထံၪထံၪလီၫႉ ဆရၫမုၪၥူၫလဲၫ့ဖီၫစံၭဒီၭ အဲၪပျၩ့ႇ ယၧၩဘီၪႉ နဆၧအဲၪၥၭဘီၩ့ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫဘီၪႉ ဘိၩ့ယီၩအီၪလၧ နနဲၩ့ထံၭယူၭနဲၪႉ စၪ့ထၪ့နမ့ၬၥၪ ဘီၪႉ ယိထၪ့ယၧၩခလူၬဘီၪႉ ချဲၩ့ဒုၪ့ယၧၩ ခလူၬဘီၪႉ အဝ့ၫထိၪ ဂဲၩအဲၪပျၩ့ စီၩစီၩ(ညင်သာစွာ)ထီးလဘၪထံၭဘၪ အဖၧၩ့လး လဖၪနီၪလီၫႉ အဲၪပျၩ့ဂၪ့အုၩထၪ့ကထံၪႇ စၪ့ထၪ့အမ့ၬၥၪ ၡီၫၡီၫ ဂီၩ့ စီၪအနါလၧဆၧချဲၩ့လဖၪလီၫႉ အဲၪပျၩ့ ယၧၩဘီၪ ၥူၫလဲၫ့ဘီၪႉ အဲၪပျၩ့အမ့ၬၡၫထၪ့ယူၭႉပျၩ့ထၪ့ယူၭႉ ဒၪဘၪဝ့ၫအဆၧအဲၪၥၭဘီၩ့

နီၪ ထံၪထံၪယူၭႉ လၧအၥၭဖၧၩ့နီၪ ဆီၫ့မီၪ့ဝ့ၫဘဲၫဆၧမံၫမးအၥိၭ ကဎုၬဒၪယီၩ ၦလၧအဝ့ၫဒၪထဲၩ့ လန့လၧၩ့ဘၪနးဆိၭနီၪ ဖိၭဂိၫ့ ထၬအဝ့ၫအကၠီၩ့ စံၭဘၪၥူၫလဲၫ့ဖီၫ လၧအလူဖိၪဎ့ၭဎ့ၭ ၥူၫလဲၫ့ ၥၭဘီၩ့ႇ ဖျါခွံၬဒၪယၧၩဘ့ၩႉ ယဆၧအုၩ့လၩ့ၥံၪ ဘံၩခွံၬလၧ နဖၫ့ခိၪ နီၪ မွဲလၧယဒၪဘၪ ယဆၨၩယဆၬလဖၪ ဘၪထိးမၩနၧၩ့မၩစၪ ၥၭ လၧဒုၪဒၩၥံၪအစူၪဖၧၩ့အကၠီၩ့ ယအီၪလနၧၩ့လၧၩ့ဘၪတၭ ယဘၪဖီၪ့ထၪ့စူၪဖီၪ့လီၫႉ မွဲလၧ ယဆၧမၪအီၪလၧ နဖၫ့ခိၪအ ကၠီၩ့ နလဖျါခွံၬဒၪယၧၩလါနၫ့ဂ့ၩ ယကထိးမုၬမုၬလၩ့ဆိၩလၩ့ ကၠၪလီၫ ၥၭဘီၩ့ဧ့ႇ

အခၫထီးနီၪ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ဝ့ၫ အဲၪပျၩ့ႇ မွဲလၧ ယၥ့ၪယၫဘၪ နၥၭဖၧၩ့အီၪဘဲၫယီၩတၭ ယနၪၥ့ၪယူၭႉ မွဲလၧ နလအဲၪဘၪယၧၩအ့ၬႉ မွဲလၧနအဲၪနဆၨၩ လၧအလိၪဘၪနၧၩ တၭ ယဖျါခွံၬနၧၩလၩ့ဆိၩလၩ့ကၠၪလီၫႉ ယၧၩဆ့ ယထဲၩ့ခ့ၬထဲၩ့ လၧယဆၧမၩလၧၩ့အ့ၬႉ ယကထိးအၪ့မၧၫ့လၩ့ယၥၭ လၧယ ဆၨၩဆၬအဂး ဘဲၫနၧၩလီၫႉ

ကထံၪဎး အဝ့ၫဖီၪ့ဝၬထၬအဲၪပျၩ့ဒဲ ထိၭဘုၭထၬယူၭ အမ့ၬပၪတၭ ၥိၭနံၫဂၩလူၬ မ့ၬထံၫဖိၪလၩ့ဎွံၪဝ့ၫ မွဲဒၪဆၧအဲၪမ့ၬ ထံၫဖိၪ လၧဆၧၥၭဎွံၫဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

မၩ့ကၫ (လဲၬပၫ့ကိၩ့ - ပၩ့တနီၫ)

Add new comment

2 + 2 =