ခၧၫ့ဘဲၫလိး ယဆၧအုၩ့လၩ့ (5)

ဆရၫမုၪနးၥူၫလဲၫ့ဖီၫ အဆၧမၩလၩ့လၧ ကၠဲၬထိၫဆၧဆၫဂံၪ့ႇ အီၪဝ့ၫလၧ ဆၧမၩဖၧၩ့ လၧအထံၩၥိၭဆရၫမုၪၥံၪဒဲ ၥံၪ့ဎွံၪဆရၫၥံၪလီၫႉ လၧယၫအိၩ အဝ့ၫ အဆၧမၩလၩ့ ထီးအ့ၫယၫဝတံၫဆၧပၧၩ့ဖၧၩ့လါနၫ့ဂ့ၩ လၧဆၧမီၪ့ဘၪၥၭယူ စအဲၪပျၩ့လဂၩဒဲ ဒၪမွံၫဒၪဖျးဘၪ အဆၧဂဲၩဆၧဝၭႇ နါဂၧၫ့ဖျးဘၪအဆၧလူ ဆၧချဲၩ့ၥံၪ ထီးဒၪလ့ၬလမိမၩလၧၩ့ဘၪ ဆၧမၩထီးနီၪတၭ အဝ့ၫၡိၬထၪ့အလး လၧ ဆၨၩခးဒီၪ့လဒီၪ့ဘဲၫၥိၭ ကၥၭနၪ့ခွံၬစအဲၪပျၩ့ဒဲ ကဂုၩ့လၩ့(ဇောက်ချ)ထဲၩ့ အၥၭလၧ လးကျဲၩ့အၥၫ့ဒဲ ထံၩၥိၭအၥၫ့လဖၪနီၪလီၫႉ

အဲၪပျၩ့ၥၭဘီၩ့ နအၪ့လီၫယၧၩ နချဲၩ့တီၩအ့ၬ နၥၭနၪ့ခွံၬယၧၩ နဒၪန့ ဆၧအဲၪအၥၫ့ လါနၫ့ယၥၭနၪ့နၧၩန့အ့ၬနဲၪႉ ယကဘၪမၩဘဲၫၥ့ၪလဲၪႉ

ဆရၫမုၪၥူၫလဲၫ့ဖီၫလဂၩယီၩ ထီးမွဲအဝ့ၫအီၪလဂၩဎးအခၫ ဆီၫ့မီၪ့ထၪ့ ဆၧဘဲၫနီၪၥိၭ ခိၭမၬခိၭမၬလီၫႉ စအဲၪပျၩ့ဒဲအဖါဖါစဲၪ့ထၪ့လ့ၩမၩကၩလၧအယဲၩ့ ထၪ့ဘၭနံၫနံၪ့တၭ နါဂၧၫ့ဘၪဆၧပရၧၫ့လၧ စအဲၪပျၩ့အဖါဖါလဂၩ ဆၧဆူၪဂိၬ ဘၪဂီၩ့ ၥံၫထးလၧဝံးတီၫ့အူၪအဆၧပၧၩ့ႇ မံၩ့လၬကျၩနီၪလီၫႉ လၧနီၪအလးခဲၫ့ စအဲၪပျၩ့အဂဲး လနါဂၧၫ့လၧၩ့ဘၪ ဆၧနးမံၩ့နီၪလီၫႉ

လံၬၥံၪလဲၥံၪဆၧပရၧၫ့ၥံၪ လၩ့မါထုၬအီၪဝ့ၫ၇နံၪ့ယူၭအကၠီၩ့ ၥၭယူဒဲနၪ့ ထၪ့လါနၫ့ဂ့ၩ ဆၧအဂဲးအကၠီၪ့ၥံၪလဖၪ လၩ့ဒၭခွံၬကဆံၭကဆံၭယူၭနီၪလီၫႉ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫလဂၩ ဆၧၫ့နၩ့အီၪလၧဆၧဆၫဂံၪ့ ၥံၪ့ဎွံၪဆရၫဆရၫမုၪၥံၪ အီၪပွံၭ အီၪၥၪအလးထီးနီၪ ဆီၫ့မီၪ့ထၪ့ဆၧလၧ အဖီၩ့ခွံၬလဖၪအထီႇ ဖီၩ့ ဖီၩ့ ဖီၩ့ ကျီၩ့လူၥီၫထၪ့ၡူၭတၭ ဆၧဆၫဂံၪ့ဖၧၩ့ဒဲ အနဲၩ့အဎီၩ့ၦၡၩလဖၪနီၪ ၡူၭဖျးဒဲ စဲၪ့ဝံၩ့စဲၪ့ဝၩ့ လၧအံၩလၧအိၩအခၫႇ စဲၪ့လဂ့ၩ စဲၪ့လဂ့ၩ ပမၩနၥံၪနးမံၩ့အ့ၬ ပအဲၪ ဒိၭဒၪဘၪ ဆရၫဆရၫမုၪလဖၪလီၫႉ အ့ၪနၥံၪလအီၪဘၪကယုကစုၩနီၪ ကျီၩ့ၥၪယီၩ ကကဲၪထၪ့နၥံၪအဂး ဆၧၥၭအုၭလီၫႉ မအီၪဖၭယဲၩ့ဧၪ ၥံၪ့ဎွံၪဆရၫ ဆရၫမုၪႇ

အခၫထီးနီၪ ၦမူၩဒၩလၩ့လၧ ၦယိထဲၩ့ဘၪစူၭဘၪဆၫမွဲဝ့ၫ ဒီၭထၧၫမၠၭၥူၫ ဒဲ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫ အၥိၭထီးလူၬ၄ဂၩလီၫႉ ဒီၭထၧၫမၠၭၥူၫ ဘဲၫအမွဲၥံၪ့ဎွံၪဆရၫအၥိၭ အဝ့ၫစဲၪ့ထၪ့ဒဲစံၭဝ့ၫႇ ၥံၪ့ဎွံၪဆရၫနီၪ မွဲဒၪယၧၩလီၫႉ ဘၪမနီၪ နၥံၪဂဲၫမၩဒုၪ မၩဒၩပၧၩနီၪလဲၪႉ ထီးနီၪအခၫ ၦဖီၪ့စူၪဝဲၩအခိၪနီၪ စံၭဝ့ၫႇ

ပလိၫဘၪနၥံၪ လၧနၥံၪကလ့ၩဖိၬပခဲၫ့လီၫႉ ဖီၪ့ထၪ့ၥံၪ့ဎွံၪတလၫ ကိၭန့ ဆရၫမုၪလဂၩဂီၩ့ ဂဲၫဖိၬပခဲၫ့လါဆံၭႉ ဆီၫ့မီၪ့လၧနၥံၪ ကပဒၩ့လၩ့ၥၭလဂ့ၩႉ အ့ၪနၥံၪဂဲၫဖိၬပခဲၫ့ ဂ့ၩဂ့ၩနီၪ ပကၥိၫ့ထဲၩ့နၥံၪဂ့ၩဂ့ၩလီၫႉ ပမၩနၥံၪနးမံၩ့အ့ၬႉ ပလိၫဘၪလၧ နၥံၪကဘၠၩ့အ့ၪ ပဆၧဆၫဆါဖိၪကဂၩလီၫႉ

ဒီၭထၧၫမၠၭၥူၫၥ့ၪယၫဝ့ၫယူၭ အမံၩ့လါလါဆၧဆၫဆါလဖၪ အဆၧဆၫ နီၪ ၥံၪ့ဎွံၪဆရၫၥံၪကဘၪဘၠၩ့ဒၪလီၫႉ ဒုၪဒၩဒဲထံၩၥိၭအၪ့နၩ့ဖၭလန့ဘၪအကၠီၩ့ အဝ့ၫစံၭႇ ဆရၫမုၪၥူၫလဲၫ့ဖီၫ နၧၩဝ့ၫ နမၩဆၧၩ့ယူၩယါယၧၩ ဘၪလီၩအလး လအီၪဘၪအကၠီၩ့ ဂဲၫဖိၬယခဲၫ့ႇ ဘဲၫနီၪၥိၭဂီၩ့ ဖီၪ့ထၪ့ၥံၪ့ဎွံၪတလၫဒဲ ဖိၬထၪ့ ၦဖီၪ့စူၪဝဲၩလဖၪအခဲၫ့လီၫႉ

လၧလဘူၭလယဲၩ့ဘၪ ဆၧဆၫဂံၪ့နီၪ အဝ့ၫၥံၪဘၪထူၬထၪ့လဲၪ့ၥိၪလီၫႉ ၦဖီၪ့စူၪဝဲၩလဖၪထီးအလူၬ ကအီၪဝ့ၫဖိၭဘိၭ(၈)ဂၩလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪထူၬထၪ့ လဲၪ့ၥိၪ ဘၪလ့ၩဝ့ၫလၧဖံၬဖၧၩ့ၥၭဒဲ  ၥံၪ့ဆူၪကျၩဖိၭဘိၭနံၫနၩရံၫတၭ လဲၪ့ၥိၪ စုၭထံၭအဝ့ၫၥံၪ လၩ့မုၬလၩ့ဘျ့ၭဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ဆၧကမၩအၥၭလၧ အဝ့ၫၥံၪ အဂး ဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪ လၥ့ၪယၫဘၪဝ့ၫတၭ အၪ့ယိၫအၪ့မီၫ့ဆၧနၭမၬ ထီးဒၪ လ့ၬ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫ အဆၧဆီၫ့မီၪ့ဒဲဆၧၥၭယူၥံၪ လၩ့မါခွံၬဝ့ၫဒၪလီၫႉ

အဝ့ၫၥံၪဒၪဘၪ ၥုၭဖိၪအီၪခိၭဆၧလဝၩ့လဝၩ့လီၫႉ အလးအကျဲၩ့ၥံၪနီၪ ဘၪဆၧဝၩ့ဖီၩ့ထၬဝ့ၫလၧ ၥံၪ့ထနါၥံၪနီၪလီၫႉ ဆၧၥုၪ့ဆၧဒီၩ့အီၪဒၪလဆံၭလခ့ၭ ခုးဖျိၪ့ခုးဖျိၪ့လီၫႉ လၧခဲၫ့ထုၬအဝ့ၫၥံၪ အလဲၪ့ၥိၪအီၪပထုၬလၧ ဆၧၥုၪ့ဆၧဒီၩ့ လဖျိၪ့အမ့ၬယၫလီၫႉ

 

Add new comment

8 + 3 =