ခၧၫ့ဘဲၫလိး ယဆၧအုၩ့လၩ့ (4)

ဆၧၫ့ထီနၩရံၫ မုနံၩမုၥၫ့ၥံၪလ့ၩဆၧ ချဲၫ့မၬလီၫႉတၩ့ထီၫကၠီး(၁၀) ဖုၫဖိၪ လဖၪနီၪ ဆၧဒိၭစ့ၭလံၬ(စာမေးပွဲ) ဂီၩ့ခွံၬတၭ အီၪဒဲဆၧၥၭဎွံၫကိၭဂၩလီၫႉ

လဂၩဒဲလဂၩအၪ့စၪ့လိၬၥၭ နစံၭဆၧၫ့န့ဧၪ ဆၧချဲၩ့လဖၪအီၪဝ့ၫအၥိၭ စအဲၪပျၩ့ဒဲ ၥူၫလဲၫ့ဖီၪဒၪလ့ၬအၪ့စၪ့လိၭၥၭလီၫႉ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫ စံၭဆၧၫ့ စအဲၪပျၩ့ ယစံၭဆၧၫ့န့ဂ့ၩဘၪစဲၪလီၫႉ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫ အၪ့စၪ့ထဲၩ့စအဲၪပျၩ့အခၫ ဒၪဘၪယူၭ စအဲၪပျၩ့အမ့ၬဖိၪလၩ့ယၧၫ့ဝ့ၫအကၠီၩ့ လၧဆၧအၪ့ယိၪအဖၧၩ့ဆုးအၪ့စၪ့ဝ့ၫဒီၭ မဘၪလဲၪ နစံၭဆၧၫ့န့အ့ၬဧၪ ယစံၭဆၧၫ့နီၪ န့ဒၪဆၧဘ့ၩ အ့ၪမွဲဘဲၫနီၪ ဘၪမနီၪလဲၪ နမ့ၬလဎံၪဘၪနီၪ ယဒၪနၧၩ ယၥၭမုၬလၧၩ့နးဆံၭအ့ၬႉ ဆၧဒိၭစ့ၭ ဂီၩ့ ပကအီၪဒဲဆၧၥၭဎွံၫဧၪနမၩခိယၥၭနဲၪ အဲၪပျၩ့ ယကဘၪဆီၫ့မီၪ့နၧၩ ဘဲၫ ၥ့ၪလဲၪႉ

စအဲၪပျၩ့လဂၩ ၥၫၡိၫထၪ့ဒဲ ယိထၪ့ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫ ထံၪထံၪဂီၩ့ ၥူၫလဲၫ့ႇ ယကဘၪစဲၪ့ထၪ့လ့ၩဆၧလီၫႉ ယဖါလီၩဆိၫထၬဝဲၩယၧၩ ဆၧဒိၭစ့ၭအ့ၪမွဲဂီၩ့ ယကဘၪလ့ၩလၧ ယဖၫထံအီၪလီၫႉ အဝ့ၫအီၪလၧ တီၫ့အူၫလီၫႉ ဆၧနီၪအ ကၠီၩ့ ယၥၭလမုၬဘၪလီၫႉ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ နလလ့ၩဘၪန့အ့ၬဧၪ နလ့ၩဂီၩ့ နကၥၭနၪ့ခွံၬယၧၩ မွဲအ့ၬဧၪႉ ယကဘၪနဲၩနၧၩဘဲၫၥ့ၪလဲၪႉ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့အဝ့ၫ ဘဲၫဆၧအၪ့စၪ့ အၥိၭတၭ စအဲၪပျၩ့ယီၩ ယိထံၫထဲၩ့ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫလၧ အမ့ၬၥၪဖၧၩ့ မ့ၬထံၫဖိၪဂဲၫအုၪ့လၩ့ ဘဲၫဆၧအုၪ့ဂဲၫထၪ့အၥိၭဂီၩ့ ၥူၫလဲၫ့ နၥ့ၪယၫထီးလူၬလီၫႉ ပဂံၪ့ဒီၪ့နီၪ ဖါဖါလဂၩမၩဆၧဖံၭဆၧ ကျိၪစ့ၩန့ ၡၩတၭပလိၫဘၪကျိၪစ့ၩတၡါလီၫႉ လၩ့ဆၫ့ဒၪဆၧ ဘဲၫယကအီၪဘၪကၠီး ဘဲၫယီၩအၥိၭ ယဖၫထံလၧတီၫ့အူၫနီၪ ဘၪၥိၫ့စိၩကျိၪစ့ၩ ကကၠၪကကၠၪလီၫႉ ဘိၩ့ယီၩ ဆၧဖံၭဆၧမၩလိၫလၧအဝ့ၫအဂးအကၠီၩ့ပကဘၪလ့ၩမၩဆၧၩ့အ့ၪလီၫႉ ပကဘၪဖ့ၬအ့ၪၥံၪ့ကၠူၭလၧကဆၫ့အဆၧမၩလီၫႉ

ယမိလ့ၩနးဆံၭအ့ၬဘ့ၩ ၥၭဘီၩ့ဧၪ ယအီၪယဲၩ့လၧနၧၩန့အ့ၬနဲၪႉ ယယိ ထဲၩ့ကခီၫတၭ ယဖါဖါကဂၩယီၩ ဘၪမၩဆၧမၩ ၡၪ့ၡၪ့ယၬယၬအကၠီၩ့ ယယၫ့ ၥၭဘၪအဝ့ၫလီၫႉ လၧဆၧနီၪအကၠီၩ့ယကမၩဘံၭထၬ ယဆၧအဲၪတရၫ့ ကဆိ ဖိၪဂီၩ့ယကလ့ၩဒဲ ယကဂဲၫထဲၩ့ထဲၩ့အဖျဲၪ လၧနအီၪလီၫႉမွဲနကဖျါယၧၩဒဲ နၪၥ့ၪယၧၩဘ့ၩ ၥၭဘီၩ့ဧၪႉ ယနၪၥ့ၪနၧၩလါနၫ့ ကအီၪယဲၩ့လၧနၧၩ န့အ့ၬနဲၪစီၩႉ အ့ၪနလ့ၩဆၧနီၪ နကဖ့ၪလၫ့ထးယၧၩဆၧၥၭယူလၥၨၩနဲၪႉ မယကၥံၫလီၫႉ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ဝ့ၫ ဘဲၫနီၪဂီၩ့တၭ ၥိၭနံၫဂၩယီၩ ချဲၩ့လထၪ့လၧၩ့ဘၪ အကၠီၩ့ ဖီၪ့ဝၬထၬလိၬၥၭ ထီးဒၪလ့ၬ ခဲၫ့ကံၭလၧ ကဖျ့ၭထၪ့ႇ အီၪဒဲဆၧနၧၫ့ ကၠၪနၧၫ့အွံၪလိၬၥၭလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪလၩ့ယွၩခွံၬလၧဆၧအဲၪပၪ့လဲၪဖၧၩ့တၭလနၪ့ ထၪ့လၧၩ့ဘၪ ဆၧလၩ့ဖၭအဆၧခိဆၧဝီၩလီၫႉ ဆၧအဲၪယီၩ ဒိၪနဲၪ့လဲၫ့ႇ ယိၬနဲၪ့ မၫဆၧမံၭ လဲနဲၪ့ပၪ့လဲၪ မွဲအ့ၬဧၪႉ

Add new comment

16 + 4 =