ခၧၫ့ဘဲၫလိး ယဆၧအုၩ့လၩ့ (3)

မုကဂၫနီၪ ဆၧမၩလိၪလဖၪ စအဲၪပျၩ့ နါဂၧၫ့ကထံၪနါဂၧၫ့အ့ၬကထံၪ မွဲလၧ အၥၭထီၩ့လၧ ကဒၪခီၩ့ဘၪလၧ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫအကၠီၩ့ ထီးကၠီးစဲၪ့လၩ့ကကၠၪ ဆရၫၥံၪ ၥီၪ့လံၬပၥ့ၪလဲၪနီၪ လၥ့ၪယၫလၧၩ့ဘၪဝ့ၫလီၫႉ ထီမွဲကၠီးစဲၪ့လၩ့တၭ လၧဖၧၩ့ၥၭၥံၪ့လထံၭအလၩဒုၩဖၫ့လၬစအဲၪပျၩ့အီၪခိၭ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫ လၧကဒၪခီၩ့ ဝ့ၫလီၫႉ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫအထံၩၥိၭၥံၪစံၭဝ့ၫႇ ၥူၫလဲၫ့ပကထဲၩ့ခိၭနၧၩလၧယၫအိၩ အီၪယံၬယံၬလဂ့ၩနဲၪႉ ထံၩၥိၭၥံၪလဖၪထဲၩ့ဖီၩ့လၫ့ဂီၩ့ စအဲၪပျၩ့စံၭဘၪ ၥူၫလဲၫ့ ဖီၫႇ ၥူၫလဲၫ့ဧ့ႇ ယၥၭယီၩယမၩနၧၩ့န့လၧၩ့အ့ၬႉ ယဒၪဖျးဘၪနၧၩ ကိၭနံၩဒ့ၭ လီၫႉ နခံးနဂၩ့ နလၩဒုၩလဖၪ ဝၬဖီၩ့ထၬယၧၩယူၭႉ ယအၪ့အခၫ ယအီၪအခၫ ယမံၫအခၫဒၪလ့ၬ နဂဲၫနုၬလၩ့ထီၩ့စိၩလၧ ယဆၧမံၫမးဖၧၩ့အကၠီၩ့ ယကဘၪ မၩဒၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪႉ ဘၠၩ့ထဲၩ့ဒၪယဆၧဆၫယီၩခလူၬဘီၪႉ အဝ့ၫဖီၪ့ထၬ ၥူၫလဲၫ့ ဖီၫ အစူၪဒဲ ဝ့ၬဝၬဝ့ၫဘဲၫၥိၭကစံၭဆၧၫ့အဝ့ၫ ကမံၩ့မံၩ့လီၫႉ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫ စံၭဆၧၫ့ အဝ့ၫနးမံၩ့အ့ၬႉ ၡီၫ့လၩ့ဒၪန့ အခိၪဎွံၪဒဲလမိၬထၪ့ဘၪ လယိထၪ့ဘၪ စအဲၪပျၩ့နီၪလီၫႉ

အမ့ၬဆီၪ့ဖိၪလၧ အကီၪ့ကီၪ့လဖၪ ဖျၭဆုၭဝ့ၫဖျဲၪဖျဲၪဘဲၫၦမုၪနၩ့လဂၩ ဆၧမ့ၬမဲအီၪထၪ့ဎွ့ၩလၩ့ဒၪ အမ့ၬချံၫဖၧၩ့လီၫႉ စအဲၪပျၩ့လဂၩ လန့ဂဲးလၩ့ဘၪ အၥၭတၭ ဖီၪ့ဝၬထၬၥူၫလဲၫ့ဖီၫဂီၩ့ ကၠူၭထံၭလၩ့ထၬဝ့ၫ လၧအၥၭနၫၡါဖၧၩ့ဂီၩ့ ကယဲအမ့ၬဒဲ အခိၪဎွံၪလဖၪနၧၫ့ကၠၪဝ့ၫထီး အီၪပထုၬလၥ့ၪဘၪအခၫၥူၫ အလဲၫ့ဖီၫ ခွံထၪ့အၥၭဂီၩ့ ပၠၪလၩ့ဖီၩ့ဖျ့ၭခွံၬအၥၭလၧ စအဲၪပျၩ့အစူၪဖၧၩ့ဂီၩ့ ထဲၩ့စဲၪ့လၧအထံၩၥိၭၥံၪအီၪအဖျဲၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩၦမုၪနၩ့ဖိၪလဂၩ လၧအၥၭ ဖၧၩ့နီၪ လဲၪ့မ့ၪဆံၫခိၪ နၫ့ပြၧၩ့လိၬၥၭ ၥၭဘီၩ့ထိၭကလၩ့လိၬမၬလီၫႉ

လမွဲဘၪ ဆၧၥၭမဲၪၥၭဖျဲၩ့အဖၧၩ့ မွဲဝ့ၫလခီၫလၧဆၧမုၬၥၭအဖၧၩ့ ဘဲၫအ ဝ့ၫအဆၧယိလါ အဒိၪအထီၫထုၭမွဲအ့ၬဧၪႉလခဲၫ့ၥၧၫ့ၥၫ့တၭ စထိၩ့အ့ၩ ဂဲၫဆိၬ န့ လံၬဖိၪလဘံၪ့လၧစအဲၪပျၩ့အီၪႇ ယီၩ ၥူၫလဲၫ့ဖီၪ ဖ့ၪလၫ့စိၩနၧၩႉစအဲၪပျၩ့ မၩန့လၧအဖျဲၪ လၧအစူၪဝၭထိၬဝၭတ့ၭအဖၧၩ့ဝဲထၪ့ဒဲ ဖီထၪ့ဝ့ၫလီၫႉအဲၪပျၩ့ဧ့ႇ ဘဲၫနအဲၪယၧၩအၥိၭယအဲၪနၧၩမီၪ့ဎီၩ့လီၫႉယၧၩဆ့ ယမံၫမးဘၪနၧၩ အၪကၠၪ အၪဘျၩ့ဒၪလ့ၬလီၫႉယမွဲၦမုၪလဂၩ မိဒုၭထၪ့ဖျီၪထၪ့နၧၩလါနၫ့ဂ့ၩယခဲၫ့ကံၭ လၧ နကစီၪဆံၭယၧၩလီၫႉ ဘဲၫနအဲၪယၧၩအၥိၭ ယဆၧအဲၪလၡၩနဲၪ့နၧၩအကၠီၩ့ အ့ၪနဖီယလံၬနကနၪၥ့ၪလီၫႉ 

လၧဆၧမီၪ့ဘၪနၧၩအဖၧၩ့ ၥူၫလဲၫ့ႇ အိၩ ယၥၭဎွံၫမၬလဲၪ ထံၩၥိၭ ယစံၭခိး စံၭတၩ နၧၩအၪမၬလီၫႉ ဂဲၫဖီၪ့ယၥၭနၫယီၩနးထံၪ မဖုၫဧၪ မဝၭထိၬဧၪ စထိၩ့ အ့ၩစံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ႇ ဘၪယူၭဘၪယူၭ နၥၭဎွံၫဘိၭဂီၩ့လီၫႉ လၧခဲၫ့ခိၬမၬၥၭနၫ့ယ ခိးတၩလဂ့ၩႉအၨၪဘ့ၩ ထံၩၥိၭဧၪ ယၥၭနၫ့နခိးနတၩအ့ၬဘ့ၩနမိအၪ့မၧၫ့ယၧၩ မနီၪလဲၪ လီၩ ယကမၩအ့ၪနၧၩႉ

Add new comment

1 + 1 =