ခၧၫ့ဘဲၫလိး ယဆၧအုၩ့လၩ့ (၆)

ၥူၫလဲၫ့ဖီၫဒဲ ဆရၫမၠၭၥူၫ ၥံၪလ့ၩထီၩ့စိၩလၧ ၦဖီၪ့စူၪဝဲၩလဖၪအအီၪ ဂီၩ့ ကၠူၭလၫ့ခွံၬအ့ၪ ၥုၭခိၪဒိၪအချိၫ့ဆၫဖၧၩ့ ကျီၩ့ၥၪနီၪလီၫႉ

ဂီၩ့နီၪ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫယီၩ ဘၪခိၭယိထွ့ၪထၬ ၥုၭခိၪနီၪအထီ ဒၪလံၬစီၩ့လဖၪ အကၠီၩ့ အၪ့န့ဖီဝ့ၫနီၪလီၫႉ အထီနီၪ လၧလံၬစီၩ့အဆူၭဖၧၩ့ ဆၧဂၩ့လၩ့ထ့ၬ ဝ့ၫဒၪ ကဘံၪ့တၭ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫ အၪ့န့ယိထၪ့ကကၠၪ ဒၪဘၪဝ့ၫလၧ အဝ့ၫထၪ့ တၩ့ထီၫဆၧမၩလိၪ အထီအိၩ အဂၩ့နီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ အဝ့ၫယီၩ ထီၫမံၫ ထီၫမၪအၥၭနီၪလီၫႉ

 

 

Add new comment

1 + 0 =