ခၧၫ့ဘဲၫလိး ယဆၧအုၩ့လၩ့ (၂)

(ဖိၪမုၪ ဖါလီၩနၧၩ နနါဂၧၫ့ဧၪႉ နၥၭမထီၩ့ခလဲၪ)  ၥူၫလဲၫ့ဖီၫ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ အဖါယနါဂၧၫ့ဘ့ၩဖါဖါ

(မွဲယူၭ ဖါကလီၩနၧၩ နၥံၪအဆၧဖံၭထံၩဖံၭၥိၭလဖၪနီၪ ယိဆီၫ့မီၪ့ထဲၩ့ဒဲ လကြၨၭလၧၩ့ဘၪအခံၫ့နီၪ မွဲနၥံၪကမၩလၩ့ဂီၫ့ထဲၩ့နၥံၪအဆၧဖံၭထံၩဖံၭၥိၭအီႉ နၥံၪဘၪမၩလိၪလံၬအထီယီၩ နၥံၪအၥၭ ထီးစဲၪ့ဝံၩ့စဲၪ့ဝၩ့လါလဂ့ၩႉ

မုကနံၩ နၥံၪကဘၪအီၪဒဲ ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪ လၩ့ဆၫ့ဒၪဆၧ စထိၩ့အ့ၩ ၥံၪႇ စအဲၪပျၩ့ၥံၪနီၪ မွဲၦမၩကၩဖိၪ အဆၨၩအဆၬတၭ လၧအဝ့ၫၥံၪအဂး ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪ လန့ဘၪလါနၫ့ဂ့ၩ ဘၪဆၧနးမံၩ့အ့ၬႉ မၩဖိၬအဝ့ၫၥံၪအခဲၫ့ လဂ့ၩႉ ဆၧဖံၭထံၩဖံၭၥိၭဖၧၩ့ဒၪလ့ၬ ထုၭထၪ့ခွံၬလၧနၥၭခံဖၧၩ့ ဖါကလီၩနၧၩ ဘဲၫနီၪလီၫ ဖိၪမုၪႉ)

မွဲ ဖါဖါၥူၫလဲၫ့ဖီၫ နါဂၧၫ့အဖါအဆၧချဲၩ့ဘဲၫနီၪ ၡူၭဖျးဝ့ၫ ထီးဒၪ လ့ၬ အၥၭဝၭထိၬဝ့ၫနီၪလီၫႉ စအဲၪပျၩ့မွဲၦလဂၩ လၧအဲၪဘၪဝ့ၫ လၧအထိး ဆၫအၥၭ လၧအဂးအၥိၭ ဒဲ နဲၩန့ဘၪလၧ ဆၧကိၭမံၩ့ဒ့ၭအလး အီၪဝ့ၫဂုးဂုး ၡါၡါလီၫႉ အဂၩ့ဖျ့ၭဖျဲၩ့ အယၪၥၧၫ့ၥွံၪ ဖံၭယၪဂဲၫထၪ့ဘဲၫ ၦခွၫလဂၩ  ထုၭန့ ယူၭဘၪ ၦမုၪၥံၪအၥၭလဂၩအၥိၭ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫဆ့ လၧအမ့ၬၥၪဖၧၩ့နီၪ ဒၪဖျး ဘၪအဝ့ၫ အၪကၠၪအၪဘျၩ့ယူၭမွဲအ့ၬဧၪႉ

ဖျုၩလဘီၩ့ လၧပဒၪလၥ့ၪဘၪယီၩ ခၧၫ့နဲၪ့ဒံၭ ဖျုၩလၧ ၦၡၩကၭထၬ ကိၭနံၩဂၪဂီၩနီၪ ၦတလီၩ့လၫ့ဖိၪလဖၪ အီၪက့ၪပၭကၩ(အမှုမဲ့)ၥၭ လၥ့ၪဘၪ လီၫႉ အဖါဖါအဆၧချဲၩ့ လၧပဒၩ့ထၬအဝ့ၫ ဎွ့ၩအံၩဎွ့ၩအိၩ လါနၫ့ဂ့ၩ ဆၧအဲၪ လၧ ထိၪဂဲၩဒုၭဖုၫထၪ့ အၥုၪ့အၥၭနီၪ ပဒၩ့လၩ့ၥၭလန့ဘၪလီၫႉ  အဆၧၫ့အထီ မုနံၩမုၥၫ့လဖၪ လ့ၩဆၧကနံၪ့ဂီၩ့ကနံၪ့အၥိၭ ၥၭဖၧၩ့ဆၧအဲၪလဖၪဆ့ ဒိၪထၪ့ ၡါထၪ့ဝ့ၫအကၠီၩ့တၭ ၥၭနၪ့ခွံၬယူၭ အဖါဖါအဆၧချဲၩ့ လၧအလီၩထၬ အဝ့ၫ လဖၪနီၪလီၫႉ

 တၩ့ကျၩဆၧမၩလိၪဂီၩ့ခွံၬအလးခဲၫ့ ထၪ့စိၩလၧ တၩ့ထီၫဆၧမၩလိၪတၭ ဘၪလ့ၩထၪ့ကၠီး ယဲၩ့ထၪ့ကဆံၭ လၧအံၩ့မၭ တၩ့ထီၫကၠီးနီၪလီၫႉ ထီးမွဲပဆၧ မၪအီၪ ကမံၩ့မံၩ့တၭ ပလၩလဘံၪ့ဘၪအၥိၭ ၥိၭနံၫဂၩယီၩ လၧၦၡၩအမ့ၬယၫ နီၪ ဖံၭၥိၭလိၬၥၭ ဘဲၫအဖီၩ့ခွံၬအိၩ လအီၪလၧၩ့ဘၪဒဲ ဆၧမ့ၬမဲအီၪထၪ့ဝ့ၫ နီၪလီၫႉ

  (စထိၩ့အ့ၩဧ့ လီၩအ့ၪယၧၩ ၥူၫလဲၫ့နီၪ နးထံၪဘ့ၩ ကဂၪယီၩ ကၠီးစဲၪ့လၩ့ ခိၬနီၪ ယမိဒၪအဝ့ၫနးဖျါ ) အဲၪပျၩ့စံၭဘၪ စထိၩ့အ့ၩ ဘဲၫနီၪဒဲ အၥၭဖၧၩ့ဒဲ အမ့ၬၥၪဖၧၩ့ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫ အခံးအဂၩ့လဖၪ ဂဲၫဖျီၪထၪ့ဝ့ၫလီၫႉ (နဂၩ့လဖၨၪ လထီၫ နယၪဘွၩဘွၩ နမ့ၬချံၫကျၪ့ကျၪ့ နယးဒံၩ့ဆဲၩ့ဆဲၩ့ အိၩ ဆၧအဂ့ၩထီး အလူၬနီၪ အီၪလၧနၧၩနဲၪ ၥူၫလဲၫ့ဧ့ နဎံၫနလၩ ဘဲၫနးဎွၩမုၪလဂၩအၥိၭ နလူ ဖိၪဆ့ မုၬမၬလၧယနါဖၧၩ့ ထီးစဲၪ့ထၪ့လန့ဘၪလီၫႉ

အ့ၪယဒၪဘၪလၧနၧၩနီၪ ယကဖီၪ့ဝၬထၬနၧၩ ထီးဒၪလ့ၬ ယဖျါလၩ့နၧၩ နးဆိၭလၧၩ့အ့ၬႉ)  စအဲၪပျၩ့အၥၭဖၧၩ့ ဆီၫ့မီၪ့ထၪ့ဝ့ၫဘဲၫနီၪဂီၩ့ အၥၭခိထၪ့လၧ စထိၩ့အ့ၩအဂး (အ့ၪမွဲၥၭနၪ့အၥၭဘိၭ ကၪယူၭ) လါနၫ့ဂ့ၩ စထိၩ့အ့ၩ မွဲထံၩၥိၭ လၧ အတီၩအလီၩ့လၧ အဝ့ၫဒဲ နဲၩန့ဘၪဝ့ၫ တၡါလီၫႉ

Add new comment

1 + 3 =