ခၧၫ့ဘဲၫလိး ယဆၧအုၩ့လၩ့ (၁)

စထိၩ့အ့ၩႇ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫႇ အဲၪပျၩ့ႇ ဖီၫယၫ ၥံၪနီၪ မွဲဝ့ၫ ဆၧမၩလိၪဖိၪၥံၪ လၧအဲၪလိၭကွံၩလိၬၥၭထံးထံး ဘဲၫထံၩၥိၭအဂ့ၩထုၬ လဂၩအဂး လဂၩအဂး နီၪလီၫႉ

လၧကံၭဖၭဒိၪတဝၫ့ တၩ့ဖၨၪကၠီး အဝ့ၫၥံၪထၪ့မၩလိၪလၧ အဆံၭဆံၭဒဲ ဘိၩ့ယီၩ ဘၪလ့ၩစိၩလၧ တၩ့ကျၩကၠီး အီၪဝ့ၫထီး တဲၭကိၩ့တဝၫ့ဒၪလ့ၬ လ့ၩကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ ကွ့ၩကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ဒဲ ထဲၩ့မံၫထဲၩ့အၪ့ လၧဂံၪ့မၬ လၩ့ဖၭလိၬၥၭလီၫႉ

(ဖိၪမုၪၥူၫလဲၫ့ဖီၫ ဖါကလီၩနၧၩ ဆၧနးမံၩ့) အကနံၩ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫအဖါ ဖါမၩ့ၥၭဘွၩ ကိၭအဖိၪမုၪဒဲ ချဲၩ့ဒုၪ့အဖိၪမုၪလၧ ဆၧချဲၩ့လၩ့ဆၫ့လၧ လနဂၧၫ့

ယူၩယါဘၪဝ့ၫလီၫႉ

(လီၩဘီၪဖါဖါယအီၪထီးယီၩလီၫ ) အဝ့ၫစံၭ ဘဲၫနီၪလါနၫ့ အၥၭ ဖၧၩ့ မိဝၭထိၬဝ့ၫလီၫႉ

ဖိၪမုၪဧ့ႇ နၥံၪအထံၩၥိၭလဖၪ အဲၪလိၬကွံၩလိၬၥၭ ပဒၪဘၪ ပၥၭဎွံၫလီၫႉ ဆၧလၧၦၡၩနီၪ ပကဘၪအီၪဒဲ ပထံၩပၥိၭလီၫႉ ပလီၩထဲၩ့ဎိၭလၩ့ မၩဎဲၪလၩ့ဆၧ န့လီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩ ဖိၪမုၪဧ့ႇ နၥံၪအၥၭဎိၩထၪ့ ကဆံၭယူၭႉ နၥံၪမွဲ ဖိၪၥၪဆံၭခိၭ ဖိၪလၧၩ့အ့ၬအီႉ

အဖါအဆၧချဲၩ့လဖၪနီၪ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫ နၪၥ့ၪဂ့ၩဘၪစဲၪလီၫႉ လၧအၥၭခံဖၧၩ့နီၪ ဆၧဂဲၩဆၧဝၭထၪ့ဝ့ၫလမံၩ့ ထီးဒၪလ့ၬ လီၩဖျီၪထၪ့ဝ့ၫ လၥ့ၪဘၪလါနၫ့ ဆၧမ့ၬမဲ မ့ၬချံၫၥံၪဖျီၪထၪ့ လၧအမ့ၬၥၪဖၧၩ့နီၪ ဖါလဂၩလၧအဂဲၫထဲၩ့ခၫ့ဖျီၫ့ မုၪနၩ့ဖိၪၥၪခွၫအထီတၭ ကၥ့ၪယၫဒဲ ဖီဆၧချဲၩ့ဖျိၪ့လၧ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫအမ့ၬယၫယီၩ ကၥ့ၪဝ့ၫဂ့ၩဘၪစဲၪလီၫႉ

မွဲတၡါလီၫႉ ကနံၩယီၩအဝ့ၫၥံၪ ကဘၪစံၭဆၧၫ့ တၩ့ကျၩ(၈)ဖုၫ ဆၧဒုၭ စ့ၭ လၩ့ဘူၭယူၭလီၫႉ လၧအဖီၩ့ခွံၬ မုကနွ့ၫအိၩ အဲၪပျၩ့လဂၩ စံၭဘၪ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫ (ၥူၫလဲၫ့ႇ လၧပထံၩၥိၭထီးလူၬအကျၩ ယအဲၪဘၪနၧၩ အအၪထုၬလီၫႉ ထီးဒၪ လ့ၬ ပထံၩၥိၭအဂူၪဂၩ ယဒၪဘၪလါနၫ့ အ့ၪယလဒၪဘၪနၧၩနီၪ ယအီၪ ယအၪ့ ထီးဒၪလ့ၬ လၥ့ၪလၧၩ့ဘၪလီၫႉ)

ၥူၫလဲၫ့ဖီၫအၥၭဖၧၩ့ယီၩ ဆၧမၩအၥၭ ဒုၭဖျီၪထၪ့လၥ့ၪဘၪဒဲ ၡီၫ့လၩ့ခိၪ ခၭထ့ ထၪ့အမ့ၬဆီၪ့ ကီၪ့ကီၪ့လဖၪ ဖီၪ့ဝံၩ့ဖီၪ့ဝၩ့ဆၧ လၧအနဲၩ့ထံၭလဖၪနီၪလီၫႉ အဲၪပျၩ့အဆၧချဲၩ့လဖၪနီၪ အဝ့ၫဆီၫ့မီၪ့ထၪ့ထဲၩ့တၭ လၩ့ဂၬဒၪအဝ့ၫ အၥၭဖၧၩ့ ဆၧအီၪလဖၪနီၪ အဝ့ၫဆ့လီၩဖျီၪထၪ့ကၥ့ၪ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪႉ

တၩ့ကျၩဆၧမၩလိၪဖိၪ ထီၩ့စိၩလၧ(၈) ဖုၫနီၪ ဂဲၫတလီၩ့ထၪ့ ကဆံၭ ကဆံၭယူၭအကၠီၩ့တၭ ဘဲၫမိၡါဂဲၫအၪ့လဲၩထၪ့အၥၭအၥိၭ ၥွံၪထံၫဖံၭယၪၥံၪဆ့ ဆွံၫလၩ့ၥၭဘဲၫပစံၭဆၧအၥိၭ ဖံၭဆၧၫ့ယၪဆၧၫ့ထၪ့ ဆၧဎံၫဆၧလၩ အီၪဖျီၪ ထၪ့ဝ့ၫယူၭနီၪလီၫႉ

ၥူၫလဲၫ့ဖီၫအဂၩ့ လဖၨၪလထီၫႇ အယၪဘွၩဘွၩႇ ခံးဂ့ၩဂၩ့ဘၪႇ ဘဲၫ ၦမုၪနၩ့ဖိၪ အဎံၫအလၩလဂၩအၥိၭ စအဲၪပျၩ့ အမ့ၬၥၪဖၧၩ့ လစဲၪ့ထၪ့လၧၩ့ဘၪနီၪ ကမွဲ ဝ့ၫလီၫႉ (ယၧၩဆ့ဘဲၫနၧၩအၥိၭလီၫ အဲၪပျၩ့ဧ့ ) ၥူၫလဲၫ့ဖီၫလဂၩ လၧအၥၭဖၧၩ့ စံၭဝ့ၫဘဲၫနီၪၥိၭဒဲ နံမွံၫထၪ့လၧ ဆၧမ့ၬမဲ မ့ၬချံၫဖၧၩ့အခၫ (ဟ့ၭ ၥူၫလဲၫ့ မဘၪနီၪလဲၪ နနံမွံၫထၪ့ လၩ့ဂၬနဆီၫ့မီၪ့ဆၧ လမံၩ့မံၩ့ဧၪ ၦမုၪ)  

ဖီၫယၫ ဂဲၫနုၬလၩ့လၧ ဆၧမၩလိၪဒူၭဖၧၩ့ဒဲ စံၭအဝ့ၫဘဲၫနီၪတၭ ၥူၫလဲၫ့ဖီၫ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ လၧဆၧမ့ၬမဲအဖၧၩ့ စံၭဘၪဖီၫယၫ(မွဲဆၧနးမံၩ့အ့ၬဘ့ၩ ဖီၫယၫဧၪ) အဝ့ၫစံၭ ဘဲၫနီၪလါနၫ့ မၩအၥၭဘဲၫ ၦၡၩချုၭန့ ဆၧအၪ့ဂူၪအၥိၭ အီၪက့ၪထၬ အမ့ၬ လၥ့ၪဘၪ နးမံၩ့လီၫႉ အဝ့ၫအုၩ့လၩ့ဒဲ စံၭဆၧၫ့ဆၧလၥ့ၪဘၪ လါနၫ့ဂ့ၩ ဆၧအဲၪဖျုၩလဘီၩ့ စၭထၪ့ဘဲၩ့ခွံၬအဝ့ၫဒၪယူၭနီၪ လၥ့ၪယၫလၩ့ဘၪအၥၭလီၫႉ

Add new comment

6 + 2 =