ချဲၩ့ထဲၩ့ဖျိၩ့ အဲၪနဆၨၩ

၁ႉ နမံၫနၫ့ၥၭအခံၫ့ပၥ့ၪလဲၪ?

            ယမံၫနၫ့ၥၭ ၇နၩရံၫလီၫႉ

၂ႉ နအၪ့လဂီၩဆၧအၪ့ အခံၫ့ပၥ့ၪလဲၪ?

            ယအၪ့လဂီၩဆၧအၪ့ လၧ၈နၩရံၫလီၫႉ

၃ႉ နအၪ့မုဆၫဆၧအၪ့အခံၫ့ပၥ့ၪလဲၪ?

            ယအၪ့မုဆၫဆၧအၪ့လၧ မုမ့ၬထုၪ့အခံၫ့လီၫႉ

၄ႉ လၧမုဆၫခီၫအခံၫ့နီၪ နမၩမန့လဲၪ?

            အၪဒၪဆၧနီၪ ယဖီလံၬဒဲယမံၫလီၫႉ

၅ႉ အၪဒၪဆၧ နမံၫအခံၫ့ပၥ့ၪလဲၪ?

            အၪဒၪဆၧ ယမံၫလၧ မုနၩ၁၀နၩရံၫခီၫအခံၫ့လီၫႉ

Add new comment

3 + 7 =