ချဲၩ့ထဲၩ့ဖျိၩ့အဲၪနဆၨၩ

၁ႉအဝ့ၫလိၩ့အနိၭဆီၪ့
၂ႉ ယဂူၪခရ့ၫ
၃ႉ အဝ့ၫမၩနးခီၫ့မိၡါဆၧဂဲၩဆၧဝၭ
၄ႉ ယအၪ့ထံၩ့အၪ့ဖီၪ့
၅ႉ ယအၪ့လဂီၩဆၧအၪ့
၆ႉ အဝ့ၫၥံၪအၪ့မုဆၫဆၧအၪ့
၇ႉ အဝ့ၫအၪ့မုဂၫဆၧအၪ့

Add new comment

2 + 7 =