ချဲၩ့ထဲၩ့ဖျိၩ့အဲၪနဆၨၩ

၁ႉ ယဂုၪယမ့ၬ
၂ႉ ယဂုၪဖျီၩၥိၪ
၃ႉ ယကီၩ့လၫ့ဖျၪ့ခဲၫ့
၅ႉ ယကီၩ့လၫ့နံၫ
၆ႉ ယကီၩ့လၫ့ၡၫ့
၇ႉ ယၥိၭလၫ့ခၪ့ဖံၭ

Add new comment

6 + 0 =