ချဲၩ့ထဲၩ့ဖျိၩ့အဲၪနဆၨၩ (ဘုၪလၩ့)

ယဘုၪလၩ့ မံၫယီၩဆၪ = ကျွန်မကြောင်စာကျွေးနေတယ်

ယဘုၪလၩ့ ထွံၪဆၪ =  ကျွန်မခွေးစာကျွေးနေတယ်

ယဘုၪလၩ့ထိၭဆၪ = ကျွန်တော်ဝက်စာကျွေးနေတယ်

ယဘုၪလၩ့ ချီဆၪ(ခ)ဆၧမံၩ့ဆၪ=ကျွန်တော်နွားစာကျွေးနေတယ်

ယဘုၪလၩ့ဆၫ့ဆၪ = ကျွန်တော်ကြက်စာကျွေးနေတယ်

ယဘုၪလၩ့ ထိၪထၩဆၪ =  ကျွန်တော်ဘဲစာကျွေးနေတယ်

 

Add new comment

1 + 4 =