ချဲၩ့ထဲၩ့ဖျိၩ့အဲၪနဆၨၩ

၁ႉ ယထူၭယၥွၫ
၂ႉ ယအၪ့ဖျါယမ့ၬ
၃ႉ ယအၪ့ဖျူၩယခိၪ
၄ႉ ယအၪ့ဆူၫဝၭဆၧ
၅ႉ ယအၪ့လူထံၫ
၆ႉ ယခွံၫယခိၪ
၇ႉ ယကံၭဒုၭယမ့ၬ

Add new comment

8 + 11 =