ကျ့ၭစၨၭကဲၪဒိၪကဲၪမုဆံၭ(၁)

ၦဖျိၩ့ဖိၪၥံၪယီၩ ဂဲၫထဲၩ့အီၪယူၩယါလၧၡိၬကျၩ လၧဂံၪ့ကဖျိၪ့ဎုၬကလး ၥိၭႇ ဆၧမံၪ့ၥုၪ့မံၪ့ၥၭအၪလၨၪအကၠီၩ့ဧၪႇ မိအီၪၥၭချံၫ့ချံၫ့အကၠီၩ့နီၪဧၪပလီၩ ၥ့ၪအ့ၬ ကဲၪဒိၪကဲၪမုၡၩဝ့ၫလီၫႉ ၦလၧအကဲၪဒိၪကဲၪမုဖၭဒိၪလဖၪနီၪဆ့ ဆၧဆၫ့လၩ့ၥုၪ့ဆၫ့လၩ့ၥၭအီၪဒဲ လအီၪက့ၪစီၪဎိၩလၩ့ဘၪအၥၭနီၪလီၫႉ ပကဘၪမၩဆၧမၩဖၭဒိၪႇ ပကဘၪကိၪ့ ထၪ့တဲၩ့ထၪ့ ဖနံၬထးကၩဖၧၩ့နီၪ ပၥုၪ့ၥၭလဒူၩဘၪနီၪလီၫႉ ၦဖျိၩ့ဖိၪၥံၪလဖၪ ကဲၪဒိၪကဲၪမုအၪလၨၪအ့ၬႇ ဘၪၡၪ့ဘၪယၬအၪလၨၪအ့ၬနီၪ ပဒၪဘၪနီၪ မွဲအ ဂ့ၩလီၫႉ ၦကိၪ့ၥ့ၪကဂၩစံၭဝ့ၫဒၪ ဆၧလၧၦၡၩအဆၧမၧၫ့ဆၧဂဲၩအဂ့ၩထုၬနီၪ ကဲၪ ဒိၪကဲၪမုဘၪ ထီးၦဂူၪဂၩအၥၭလစၩဘၪလဂ့ၩႉ ဘၪၡၪ့ဘၪယၬဘၪ ထီးၦ ဂူၪဂၩ အၪ့ကီၪအၪ့စၭဘၪလဂ့ၩႇ အနီၪမွဲဆၧမၧၫ့ဆၧဂဲၩအဂ့ၩထုၬနီၪလီၫႉ အ့ၪမွဲဖျိၩ့ဖိၪၥံၪ ဆၧကဲၪဒိၪကဲၪမုအၪလၨၪတၭ အဆၧအီၪက့ၪၥုၪ့အီၪ က့ၪၥၭ ကအၪ့လဲၩ့ထၪ့အၥၭဧၪ အၥွံၫကဎိၩထၪ့ဒဲ အၥၭကထၪ့ထီၫဂီၩ့ ကအီၪက့ၪစီၪၦၡၩနးမံၩ့လၧၩ့အ့ၬဧၪ ကဲၪဝ့ၫၥ့ၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩနီၪ ပကဘၪ ကျ့ၭစၨၭကဲၪဒိၪကဲၪမု ကလိၫဝ့ၫ ကိၭဂၩဒ့ၭနီၪလီၫႉ

Add new comment

1 + 16 =