ကိၪအဆၧကိၭလဖၪ (၆)

မုကနွ့ၫယီၩ အဲၪဒိၭၥီၪ့လိၪၪ ကိၪခိၪလၩႇ ကိၪၥနၧၫ့ႇ မ့ၩလဲၩၥိၪၥၧၩ့ႇ ကိၪဂိၫ့ႇ ကိၪထၪ့ဖီၫ ဒဲ ကိၪရီၩလၪ နီၪလီၫႉ

Add new comment

1 + 14 =