ကိၪအဆၧကိၭလဖၪ (၅)

မုကနွ့ၫယီၩ အဲၪဒိၭၥီၪ့လိၪၪ ကိၪဘုၪဘံၪ့ႇ ကိၪဘုၪဎဲၫ့ႇ ကိၪချံးဆၧၫ့ႇ ခီၫနိၫ့ပြံၩဎဲၫ့ႇ ကိၪၥွၫဖီၫ ဒဲ ဘုၪ့ဖီၫဆၧၫ့ နီၪလီၫႉ

Add new comment

1 + 4 =