ကလိၬနံၫဂၩ

လၧကကၠၪအိၩ ကလိၬအီၪ၀့ၫနံၫဂၩလီၫႉ ကလိၭနံၫဂၩယီၩ အဲၪလိၬၥၭနၭဒ့ၭအကၠီၩ့ အ့ၪမဲွၥံၫအခၫ တခၩကကဲၪထၪ့ထဲၩ့ဆၧနးမံၩ့ ကဂဲၫထဲၩ့ကဲၪထၪ့ထဲၩ့ ကၠၧၫ့ကၠၧၫ့လီၫႉ 

ကလိၬနံၫဂၩယီၩ ၥံၫဂီၩ့အခၫ ဂဲၫထဲၩ့ကဲၪထၪ့ထဲၩ့ ၥံၪ့နံၫထံၭ မွဲဝ့ၫ ဒိၭခၩၡီးနီၪအဝဲ ဒဲ အဖုနီၪမဲွ ၥံၪ့မ့ၬ၀ီၩနီၪလီၫႉ

ၥံၪ့နံၫထံၭယီၩ အဲၪလိၬကွံၩလိၬၥၭနါဒ့ၭႉ      ကမိအီၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ဘဲၫကဲၪကလိၬအထီဒၪအိၩ လါနၫ့ ဂဲၫထဲၩ့ကဲၪထၪ့ထဲၩ့ဘၪၥံၪ့နီၪ မွဲလမီၪ့ဎီၩ့လၧၩ့ဘၪဒဲ ဘၪအီၪအလးဂၩစီၪ့ဂၩစီၪ့လီၫႉ

ၥံၪ့မ့ၬ၀ီၩနီၪ ၥုၪ့လၩ့ၥၭပၪ့လဲၪ့နဲၩ့တၭ ထံၫဂၪ့အၪ့အဝံ ထိးဝ့ၫန့အ့ၬ မိအီၪလၧအလးထယီၩလအ့ၬအကၠီၩ့ လီၩအ့ၪအဝဲအခၫ အဝဲစံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ အၪ့ထ့ပဝံန့ကဘီၩ့ ပဆဲၩ့လၩ့ထဲၩ့နံၫဘီၩ့လၥၨၩႉ

ၥံၪ့မ့ၬဝီၩယီၩ ထိးဆၧၫ့လန့ဘၪတၭ  လီၩ့ၥုၭအလးကပၫဂီၩကပၫ လခဲၫထုၬ အၥၭဘၪၥံၫခွံၬဝ့ၫလီၫႉ

ဒိၭခၩၡီၩ့ဝ့ၫ အီၪလၧ ဆၧဂဲးဆီၪ့ဘၭဆီၪ့အကီၠၩ့ မဲွၥံၫလန့ဘၪလီၫႉ

Add new comment

3 + 1 =