Fr. မဲၥရူၩ ရံၩခၠံၫအဂဲး

လၧဎြံၬဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မံၩ့ဎိၩၥၪဖျီၪ မုၪခွၫလၧအအီၪအနိၫ့ အဆၧရၩလၩ့ဖၧၩ့ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ Fr. မဲၥရူၩ ရံၩခၠံၫအဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ Fr. မဲၥရူၩ ရံၩခၠံၫယီၩ အီၪဂဲၫလၧ ခးမုနုၬဂီၩ့ လ့ၩလီၩလၩ့ ဆၧပရၧၫ့လၧ ခး Asiaႇ တရူၭ ထံၫခးဖၧၩ့နီၪလီၫႉ Fr. ရံၩခၠံၫယီၩ မွဲဝ့ၫ ခနီးလံၬမၩလိၪဒဲ လံၬမၩလိၪ လၩဒီၩ့ကိၪ့ၥ့ၪဖိၪ လဂၩနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩ (Jesuit) ၥၫ့ခၫလဂၩဆ့ မွဲဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

Fr. မဲၥရူၩ ရံၩခၠံၫယီၩ တဝ့ၫဖိၪၥံၪ အလူၫလါထူၫရူၫနီၪ လီၩ့မၩဖိၬထွ့ၫႇ ခိးဂဲးခိးဘၭဝ့ၫလၧ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဖၧၩ့ ပကိၭဝ့ၫလၧ Inculturation နီၪ ဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ Fr. ရံၩခၠံၫယီၩ လ့ၩထီၩလၧ တရူၭထံၫခးဂီၩ့ ကီၩ့ၥိၭဘဲၫၥိၭ တရူၭဆၨၩဖိၪၥံၪနီၪလီၫႉ မၩလိၪၥၭလၧ တရူၭလံၬလဲဒဲ ဆၧးဎံၫဆၧးလၩဂီၩ့ ကၠဲၭလူကၠဲၭထၫ လံၬစီၩ့ဒဲ ကၭၥလ့ၭ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ လဖၪနီၪ ကွ့ၭကျိၭထဲၩ့ဝ့ၫလၧ တရူၭအဆၧချဲၩ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩ လၧတရူၭ ထံၫခးဖၧၩ့ အဂုထုၬ ကၠူၭ ဒုၭနဲၪဆၧလ့ၩ ဂၪ့ခိၪဂၩ့ဂီၩ့ ဖ့ၪလၫ့ဝ့ၫလၧ တရူၭစဎွၩဒိၪ အစူၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ဘဲၫနီၪမါ တရူၭကိၪ့ၥ့ၪဖိၪ လနၩ့နၩ့ ဆူနဲၩထၬဝ့ၫ တရူၭထံၫခးနီၪ အီၪၥုၪ့လၩ့ထၬၥၭလၧ ဂၪ့ခိၪအတိၩ့ၥၭနီၪ ဘၪမၪအကၠီၩ့ ထိၭနဲၪဝ့ၫန့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

ၥၭဆုးလီၩ့ အီၪကထံၪနီၪ ၦလၧအလးလၩ့လၧ ဝံး (Peking), ခး (Korea) ခိၪနါလဂၩ မၩလိၪၥၭလၧ Fr. ရံၩခၠံၫ အကွ့ၭကျိၭထဲၩ့ ကၠဲၭလူကၠဲၭထၫ လံၬစီၩ့ကကၠၪ အဆၧဆူနဲၩ န့ထၪ့လၧ ကၭၥလ့ၭ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဖၧၩ့ဂီၩ့ ဒိၭန့ထၪ့ ဆၧဆံၫ့ဖျ့ၪ စကမဲၫတူၩနီၪလီၫႉ ခးခိၪနါယီၩ ထဲၩ့လၧခး (Korea) ကကၠၪ ထဲၩ့ဆိၬန့ထဲၭ လံၬစီၩ့ယီၩ လၧခး (Korea) နီၪလီၫႉ ထီးနီၪ လံၬစီၩ့ယီၩ ကွ့ၭကျိၭထဲၩ့ဝ့ၫလၧ (Korea) အဆၧချဲၩ့ဒဲ ထုၭထၪ့လံၬစီၩ့အယီၩဂီၩ့ ထုၭဖျီၪထၪ့ အဆၧဆူနဲၩလၧ ခး (Korea) နီၪလီၫႉ နဲၪဖျီၪထၪ့ အဆၧဆူနဲၩ ဘဲၫနီၪၥိၭအကၠီၩ့ လၧခး (Korea) ဖးဖီၩ့ဖၧၩ့ ကဲၪထၪ့ ကၭၥလ့ၭ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဖိၪ အဂုထုၬနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ ခး (Korea) နီၪ ထံၫခးအဂူၫဂၩလဖၪၥိၭ ၦလၧအမၩ ၥၫထနၫ အဆၧမၩဖိၪၥံၪ လ့ၩလီၩလၩ့လၭလၩ့ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ဂဲၫကဲၪထၪ့ကၠၭ ကၭၥလ့ၭ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဖိၪၥံၪ လမွဲဘၪနီၪလီၫႉ

Fr. မဲၥရူၩ ရံၩခၠံၫယီၩ ခးမုထၪ့ဒဲ ခးမုနုၬ လံၬလဲ ဆၧးဎံၩဆၧးလၩလဖၪ ဆုးဘုၭထဲၩ့ဝ့ၫ န့ဝ့ၫဒၪၦၡၩလဂၩနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩ ခးတရူၭ (Confucius) အလံၬလဲလဖၪနီၪ ကွ့ၭကျိၭထဲၩ့ဝ့ၫလၧ ခးမုနုၬ အဆၧၥိၩ့ (Latin) အဆၧချဲၩ့ဂီၩ့ ထံၭလၩ့ၥိၩ့ဝ့ၫလၧ ဎြံၬဖိၪၥံၪ အဆၧဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ဆၧအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ဆၧမၩအယီၩ ပကိၭဝ့ၫလၧ Inculturation နီၪလီၫႉ ဆၧလၧအခံၫ့အနီအိၩ ၥၫ့ခၫ (Jesuit) လဖၪ ဂဲၫမၩၥၫထနၫ အဆၧမၩလၧ ခး (Asia)ႇ တရူၭထံၫခးဖၧၩ့ မၩနၧၩ့ခၫ့ဖျီၫ့ကကၠၪတၭ ၦၡၩၥံၪ အဆၧဆူနဲၩ န့ထၪ့လၧ ကၭၥလ့ၭ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဖၧၩ့ အၪအၪလ့ၬနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪအကၠီၩ့ ၦၡၩလနၩ့နၩ့နီၪ ၥၭခ့ၬအဝ့ၫၥံၪနီၪလီၫႉ လၧခဲၫ့ထုၬနီၪ (Jesuit) ၥၫ့ခၫၥံၪ ဘၪထဲၩ့စဲၪ့လၫ့ခွံၬလၧ တရူၭထံၫခးဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

ၥၫ့ဎွၩ (Benedict) အနၫ့ဆါအဝ့ၫ အီၪက့ၪပၭကၩထၬ Fr. မဲၥရူၩ ရံၩခၠံၫယီၩ ခးမုနုၬဒဲ ခးမုထၪ့ ဆၧးဎံၪဆၧးလၩႇ လုလါထူၫရူၫလဖၪနီၪ ဆုးစိၩဝ့ၫဂီၩ့ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩ လမံၩ့ဒဲလမံၩ့အကျၩ ကၩ့ကၩဎိၭလၩ့ လါခီၫလါခီၫအဂး ၦလၧအဝဲထၪ့ထၬဖၧၩ့ၥၭ ၦၡၩလဂၩနီၪလီၫႉ Fr. ရံၩခၠံၫယီၩ မၩၥၫထနၫ အဆၧမၩလၧ တရူၭထံၫခးဖၧၩ့တၭ လၧတရူၭၥံၪ အလုၫလါထူၫရူၫလဖၪနီၪ ၥီၪ့လိၪၥၭလၧ ဆၧယူၭယၪ့ဖၧၩ့ဂီၩ့ အနၫ့ဆါဒၪအဝ့ၫနးဆ့ ကီၩ့ၥိၭကိၭၥိၭ တရူၭဆၨၩဖိၪၥံၪနီၪလီၫႉ Fr. ရံၩခၠံၫယီၩ န့ထၪ့ဘၪ အမံၩ့လၧတရူၭအမံၩ့ဆ့နီၪလီၫႉ တရူၭဆၨၩဖိၪၥံၪလဖၪ ကိၭအဝ့ၫလၧ “Wise man from Western country” ၦကိၪ့ၥ့ၪလၧ ခးမုနုၬနီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ ယရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ Fr. မဲၥရူၩ ရံၩခၠံၫအဂဲးနီၪ ထၨၪယီၩနီၪလီၫႉ မွဲနၥံၪလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါယွၩ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩလါဆံၭႉ  

Add new comment

3 + 3 =