ၦဆံၫ့ဎံၪ Louis အဂဲး

လၧဎြံၬဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မံၩ့ဎိၩၥၪဖျီၪ မုခွၫလၧအအီၪအနိၪ့ အဆၧရၩလၩ့ဖၧၩ့  မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭ ရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪနီၪ  မွဲဝ့ၫဒၪ ၦဆံၫ့ဎံၪ Louis အဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ  အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖု ဝဲထံၩၥိၭထီး အလူၬၥံၪဧ့ႇ ၦဆံၫ့ဎံၪ Louis ယီၩအီၪဖျဲၪလၧနံၪ့ (၁၂၁၄)နံၪ့  လၧဝံးပိၪအံၩဆ့ၪနီၪလီၫႉ အဝ့ၫအမိမိဖါဖါနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဎရံၬဖိၪၥံၪနီၪလီၫႉ အဝ့ၫအမိမိနီၪ အဝ့ၫကကဲၪထၪ့ ခိၪနါဂ့ၩလဂၩအဂး မၩလိၪၥီၪ့လိၪအ့ၪအဝ့ၫ ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪ နီၪလီၫႉ ၦဆံၫ့ဎံၪ Louis ယီၩအၥၭအီၪ (၁၉)  နံၪ့အခံၫ့နီၪ ထၪ့ၡါလၧ နးဎွၩမုၪဖိၪလဂၩနီၪလီၫႉ အဝ့ၫအၥၭအီၪ (၂၂) နံၪ့နီၪ ဘၪကဲၪခးပၠ့ၪၥ့ၭစဎွၩနီၪလီၫႉ ၦဆံၫ့ဎံၪ Louis ယီၩ ဘၪကဲၪစဎွၩအခံၫ့နီၪ အၥၭဆံၭအၪမၬဒ့ၭနီၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ အဝ့ၫယီၩ ပၧၩ့ဆၧ အစၩ့ထံၫ အီၪအၪမၬဒ့ၭအကၠီၩ့ ၦၡၩရွံထၪ့အဝ့ၫစဎွၩနီၪလီၫႉ

အဝ့ၫပၧၩ့ဆၧအခံၫ့ ဆၧထိစိၩနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ကဆါကၠဲၭအဂး ဒဲထံၫဖိၪခးဆါ ဘီၪထၪ့ယီၫထၪ့အဂး နီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩ ၦၡၪ့ဖိၪၥံၪအဂး မၩဆၧၩ့အ့ၪဝ့ၫႇ ပဒၩ့ထၬအ့ၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ ၦဆံၫ့ဎံၪ Louis ယီၩ ဆၧယၫ့ၥုၪ့ယၫ့ၥၭအီၪ အၪမၬဒ့ၭနီၪလီၫႉ လၩ့ဆၫ့ဒၪဆၧႇ ၦလၧထၪ့ဒၩအဝ့ၫႇ ၦလၧ မၩတရီၩတပၩအဝ့ၫ အဖၫ့ခိၪ နီၪ ဆၧယၫ့ၥၭအီၪအၪမၬဒ့ၭနီၪလီၫႉ ၦဆံၫ့ဎံၪ Louis ယီၩ ဎရံၬဖိၪၥံၪ အဆၧဒုၭကဲၪထၪ့ဖၧၩ့နီၪ အနၫဆါလ့ၩပၪအကၠီၩ့နီၪ နံၪ့ (၁၂၅၀) နီၪ ဘၪလၩ့ထီၫဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫဘၪအီၪလၧ ထီၫဖၧၩ့အခံၫ့နီၪ ဘၩဆိၪဖၪဆၧလၧ ကဆါကၠဲၭအီၪကိၭနံၩနီၪလီၫႉ

လယံၬလမီးဘၪႇ အဝ့ၫဖီၩ့ဖျ့ၭလၧ ထီၫဖၧၩ့နီၪလီၫႉ လယံၬလမီးဘၪႇ အလးအဂူၫဂၩဆၧဒုၭကဲၪထၪ့အခံၫ့နီၪ  အဝ့ၫလ့ၩပၪလၧခဲၫ့ကဘျၩ့နီၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ အဝ့ၫယီၩ ဆၧအီၪဆီၪ့အီၪချဲၫ့ လဂ့ၩဘၪအကၠီၩ့ အၥၭအီၪ(၅၆) နံၪ့နီၪ ၥံၫဖီၩ့ခွံၬဝ့ၫဒၪလၧ ခးကၩၥံၭနီၪလီၫႉ ၦဆံၫ့ဎံၪ Louis ယီၩ မၩဆၧၩ့ၦၡၪ့ဖိၪၥံၪႇ ဆၧယၫ့ၥုၪ့ယၫ့ၥၭအီၪလၧ ၦၡၩအဖၫ့ခိၪ အီၪအၪမၬဒ့ၭနီၪအကၠီၩ့ ယရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪလၧ    ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ   ဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ  အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬႇ မွဲနၥံၪလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါယွၩ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩလါဆံၭႉ

Add new comment

6 + 7 =