ၦဆံၫ့ဎံၪ Victor of Marseillies အဂဲး

လၧဎြံၬဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မံၩ့ဎိၩၥၪဖျီၪ မုခွၫလၧအအီၪအနိၪ့ အဆၧရၩလၩ့ဖၧၩ့  မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭ ရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪနီၪ  မွဲဝ့ၫဒၪ ၦဆံၫ့ဎံၪ Victor of Marseillies အဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ၦဆံၫ့ဎံၪ Victor ယီၩအီၪဖျဲၪလၧခး Africa  နီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩမွဲဝ့ၫဒၪ Roma  ၥုၭဖိၪကဂၩနီၪလီၫႉ အဝ့ၫမၩဆၧဖိၪလၧ ၥုၭမုဖၧၩ့အခံၫ့နီၪ ခၫ့စိၩလၧခီၫလၧ ကၭၥလ့ၬ ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အခံၫ့အထီဒၪအိၩ  Marseilles ဝံးဖိၪၥံၪ ဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫလၧ ဆၧၥၭမဲၪနီၪလီၫႉ ၦဎွၩ Maximian ပၧၩ့ဆၧအခံၫ့နီၪ ဎရံၬဖိၪၥံၪ  ဘၪထိးမၩနၧၩ့မၩစၪအၥၭနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ ၦဆံၫ့ဎံၪ Victor ယီၩ မုနၩအခံၫ့နီၪ လ့ၩလၧဎရံၬဖိၪၥံၪအဂံၪ့ နုၬလၩ့စဲၪလၫ့ကဂံၪ့ဂီၩ့ကဂံၪ့  မၩမုၬအ့ၪဎရံၬဖိၪၥံၪအၥၭနီၪလီၫႉ

ဆၧလၧဆၧၥံၫနီၪ  ပကဘၪထိးကဆိကလးနီၪလီၫႉ ပဆၧၥၭမၧၫ့နီၪ ပန့ထၪ့ဘၪ အဆိၩအကၠၪနီၪအကၠီၩ့ ၦဆံၫ့ဎံၪယီၩ လီၩလၩ့လၬလၩ့အ့ၪ ဎရံၬဖိၪၥံၪ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၫလီၫႉ လယံၬလမီးဘၪ ၦၡၩဖီၪ့အဝ့ၫဂီၩ့ ကဘၪဘၩစဎွၩဖိၪအဂး အဝ့ၫၥံၪ အၪ့လွ့ၫၦဆံၫ့ဎံၪနီၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ ၦဆံၫ့ဎံၪယီၩ ထိးဆၧၫ့ဝ့ၫနးဆံၭအ့ၬနီၪလီၫႉ ၦဆံၫ့ဎံၪယီၩ ကဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ႇ အဆၧမွဲဆၧတီၩ ထီးအလူၬနီၪ ကအီၪဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါကၠဲၭအဖၫ့ခိၪနီၪအကၠီၩ့ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ စဎွၩဖိၪနီၪလီၫႉ ခွးရိၩ့ဖၧၩ့ ၥုၭဖိၪၥံၪနီၪ နါဂၧၫ့ၦဆံၫ့ဎံၪအဆၧချဲၩ့ယီၩတၭ အဝ့ၫၥံၪထီၫမံၫထီၫမၫအၥၭထီးအလူၬနီၪလီၫႉ

ၦဆံၫ့ဎံၪယီၩ ၦၡၩကၭထၬအဝ့ၫလၧ ဖျံၩဂီၩ့ ၦၡၩထဲၩ့ကၠူၭၥလ့ၬအဝ့ၫလၧ ဝံးဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ၦၡၩတၩ့လၫ့အဝ့ၫလၧ စီၩ့လီၩ့ခိၪဂီၩ့ ၦၡၩမၩနၧၩ့မၩစၪနီၪလီၫႉ ၦၡၩမၩနၧၩ့မၩစၪ အဝ့ၫအခံၫ့နီၪ လၧမူၭခိၪနီၪ ဆၧဖၩ့ဂိး တရါလၩ့ၥၭနီၪ ထီၫ့ခိၪဒိၪၥံၪ ဒၪဘၪဝ့ၫတၭ ၥၭမဲၪၥၭဖျဲၩ့ဆၧ လ့ၩထွံၩလၩ့အခၪ့လၧ ၦဆံၫ့ဎံၪအမ့ၬယၫဂီၩ့ ကဒိၭန့ဘၪဆၧၥူၪဝၭစကြမၫ့တူၩအၥၭလုၬ အီၪအကၠီၩ့ အၪ့ကံၩ့ဆၧယၫ့ၥၭလၧ ၦဆံၫ့ဎံၪအီၪနီၪလီၫႉ ၦဆံၫ့ဎံၪယီၩလ့ၩကိၭန့အဝ့ၫၥံၭလၧ ပၪ့လဲၪထံၫနဲၩ့ထံၭဂီၩ့ ဖ့ၪအ့ၪအဝ့ၫၥံၪ ဆၧၥူၪဝၭစကြမၫ့တူၩဂီၩ့  ဂဲၫထဲၩ့နုၬလၩ့လၧထီၫဖၧၩ့နီၪလီၫႉ လၧခဲၫ့ကနံၩနီၪ  ၦထီၫဖိၪၥံၪလဖၪ နုၬလၩ့လၧ ကၭၥလ့ၬ ဆၧအီၪကီၪ့ဖၧၩ့အကီၠၩ ၦၡၩၥိၫ့ဆၧပရၧၫ့လၧ  ၦဎွၩ Maximian အီၪနီၪလီၫႉ ၦဎွၩနါဂၧၫ့ဆၧပရၧၫ့ယီၩတၭ  အၪ့မၧၫ့ ၦၡၩမၩၥံၫခွံၬ ၦဆံၫ့ဎံၪနီၪလီၫႉ

လၩ့မၬယံၬၥၧၫ့ၥၫ့ဂီၩ့ အၪ့မၧၫ့ၦဆံၫ့ဎံၪဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ Roma ဖိၪၥံၪ ရိးကၠဲၭနီၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ အဝ့ၫယီၩထၧၫ့ခၭ ၦၡၩအရိးကဲၠၭလၧ  အခၪ့နီၪအကၠီၩ့ ၦဎွၩယီၩအၥၭထၪ့ ဖ့ၬထ့ၬခွံၬအဝ့ၫအခၪ့ႇ  အမိဎွါနီၪဂူၬဝ့ၫလၧဆုၪ့ဂူၬနီၪလီၫႉ လကၭဒ့ၭဘၪႇ ဖ့ၬထ့ၬခွံၬအဝ့ၫအခိၪဎွံၪနီၪလီၫႉ  လၧခဲၫ့ထုၬနီၪႇ အဝ့ၫအမိဎွါ အခၭဘျ့ၭခၭနုၬနီၪ  ခွံၬၡိၬဝ့ၫလၧ ပၪ့လဲၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ  ၦဆံၫ့ဎံၪ Victor ယီၩကဆါကၠဲၭအဂးထိးၥံၫအၥၭ မွဲဝ့ၫဒၪ ၦဒူၩဖိၪလဂၩနီၪအကၠီၩ့ ယရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪလၧ    ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ   ဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ  အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬႇ မွဲနၥံၪလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါယွၩ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩလါဆံၭႉ

Add new comment

3 + 10 =