ၦအကၠူၭ ခးပယၩ့ဂၪ့ခိၪဂၩ့ အဂုခိၪထုၬ ဒီၭတၫ ဂါၥ့ၩကၠံၫ ( ဒေါက်တာ ဒေါ်သင်းကြည် ) အဂဲး

လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭ ထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မံၩ့ဎိၩၥၪဖျီၪ မုၪခွၫလၧအအီၪအနိၫ့ အဆၧရၩလၩ့ဖၧၩ့ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့ န့အ့ၪဘၪနၥံၪနီၪမွဲဝ့ၫဒၪ ၦအကၠူၭ ခးပယၩ့ဂၪ့ခိၪဂၩ့ အဂုခိၪထုၬမွဲဝ့ၫ ဒီၭတၫ ဂါၥ့ၩကၠံၫ ( ဒေါက်တာ ဒေါ်သင်းကြည် ) အဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ

          ဒီၭတၫ ဂါၥ့ၩကၠံၫနီၪ မွဲဝ့ၫ ဝံး တီၫ့ငူၫ မုၪဖိၪလဂၩနီၪလီၫႉ  စၭထၪ့ဆၧမၩလိၪလၧ ဝံး (ရေတာရှည်) ခးပယၩ့ဖိၪၥံၪ ဆၧမၩလိၪလးလါနၫ့ ဘၪဆုးထၪ့ထဲၩ့ ဆၧမၩလိၪလၧ အဖါဖါ ဘၪၥုၭအၥၭအလး ဝံး (မကွေး) ခးပယၩ့ဖိၪၥံၪအ (မြူနီစီပယ်) ဆၧမၩလိၪလး ထၨၪ( ၈ ) ဖုၪ နီၪလီၫႉ လခဲၫ့ ၥုၭထၪ့ထဲၩ့ တၩ့ထီၫ  အဆၧမၩလိၪလၧ ဝံးတခိၩ့  (Teacher Training College- TTC)  အလးတၭ ဖျီၫ့အတၩ့ထီၫနီၪလၧ ဆၧမၩလိၪထီးအလူၬ န့ဝ့ၫဒၪလၧ အလးအလၩဒိၪနီၪလီၫႉ အဝ့ၫဖျီၫ့တၩ့ထီၫ ဆၧမၩလိၪအခံၫ့နီၪ လၧ နံၪ့ ၁၉၃၄ နံၪ့ အိၩဂီၩ့ အဝ့ၫဖျီၫ့တၩ့ထီၫ ဆၧမၩလိၪထီးအလူၬ အလးအလၩဒိၪနီၪ ခးပယၩ့ထၧၫ့ဘံၪ့ယၫဖၧၩ့ ဖျီၫ့ဝ့ၫဒၪလၧ အလးအဂ့ၩဒိၪထုၬ နီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ အကၠီၩ့ ဆုးထၪ့ထဲၩ့ ဘၪ ဘျၪ့ကိၪ့ဒိၪလၧ (Special Class) အလးနီၪလီၫႉ

          နံၪ့ ၁၉၃၈ နံၪ့နီၪ ဖျီၫ့ဘျၪ့ကိၪ့ဒိၪဒီၭလၧ (B.A. Hons.) ဒီၭတၭ နုၬလၩ့မၩဆၧမၩလၧ ဖံၬထံၫဝံ အဆၧမၩလိၪလး ၦအၥီၪ့ထဲၩ့ၥၫ့ထဲၩ့အ့ၪ ၦလၧကကဲၪ ဆရၫ ဆရၫမုၪၥံၪလဖၪအဂး နီၪလီၫႉ လခဲၫ့ ဆုးအၪ့န့ထၪ့ထဲၩ့  (B.E.D) အဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ ဘၪ ဆၧနဲၪ့လၩဖၩ့ဒီၭနီၪလီၫႉ

          ထီၩ့ထဲၩ့ ဂၠါပၫ့အဆၧပၧၩ့အခံၫ့ နံၪ့ ၁၉၄၂ နံၪ့နီၪ ဘၪထွ့ၪလၧ ဆၧၥီၪ့လံၬလဲအဂဲးအဖးႇ ကြၨၭၥီၪ့မနီၪအဂဲးအဖးလဲၪဖၧၩ့ နုၬလၩ့ မၩဆၧမၩနီၪလီၫႉ ဖံၬထံၫဝံ ဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ အဆၧမၩအလး နီၪ ဎိၩထၪ့ဒိၪထၪ့ဝ့ၫ လဆၫ့ဘၪလဆၫ့ဂီၩ့ ထီၩ့ထဲၩ့နံၪ့ ၁၉၄၇ နံၪ့နီၪ ကဆုးထၪ့ထဲၩ့ ဆၧမၩလိၪလၧ ခး (USA)  အဂး အခွးအယါန့ထၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ နံၪ့ ၁၉၅၀ နီၪ န့ထၪ့ထဲၩ့ ဘၪ ( ပါရဂူ) ဆၧနဲၪ့ လၩဖၩ့ဂီၩ့  ဂဲၫထဲၩ့ထဲၩ့လၧ ခးပယၩ့နီၪလီၫႉ ထံၫခးယဲၩ့ ၦအၪ့န့ ( ပါရဂူ ) ဆၧနဲၪ့လၩဖၩ့ဖၧၩ့ ဂါၥ့ၩကၠံၫ ယီၩ မွဲဝ့ၫ ၦအဂုခိၪထုၬ ခးပယၩ့မုၪဖိၪ လဂၩနီၪလီၫႉ ဂါၥ့ၩကၠံၫ ကၠူၭ ခးပယၩ့ ဂၪ့ခိၪဂၩ့ ယီၩ လၧ ခး (နယ်သာလန်) ဖံၬထံၫဝံ ကၠူၭဂၪ့ခိၪဂၩ့ အလးဖၧၩ့ ကၠၧၫ့ကၠၧၫ့နီၪလီၫႉ ဂါၥ့ၩကၠံၫနီၪ ခးပယၩ့ဖိၪအကၠီၩ့ အဝ့ၫ ဘၪလ့ၩခိၪလ့ၩနါအ့ၪဝ့ၫတၭ ခးပယၩ့ ဖံၬဂၪ့ခိၪဂၩ့ ၦအကၠူၭ အဂုခိၪ ထုၬ ခးပယၩ့မုၪဖိၪနီၪ မွဲဝ့ၫ ဂါၥ့ၩကၠံၫ အကၠီၩ့ ယလီၩဖ့ၪၥ့ၪယၫန့အ့ၪဘၪ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭၥံၪ ဘဲၫယီၩၥိၭ နီၪလီၫ ႉ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬ မွဲနၥံၪလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါယွၩ အဆၧဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩ ကိၭဒံၩကိၭဂၩလါဆံၭႉ

 

Add new comment

8 + 8 =