ၦအကွ့ၩၥဲၪ (ဘီၩ) ဖၧၩ့ အမံၩ့ဎိၩလဂၩမွဲဝ့ၫ ဆၫဒံၫယိၫမၫန့ၩ ( Sadio Mane)

ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မံၩ့ဎိၩၥၪဖျီၪ မုၪခွၫလၧအအီၪအနိၫ့ အဆၧရၩလၩ့ဖၧၩ့ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪ ဘၪနၥံၪနီၪမွဲဝ့ၫဒၪ ၦအကွ့ၩၥဲၪ (ဘီၩ) ဖၧၩ့ အမံၩ့ဎိၩလဂၩမွဲဝ့ၫ ဆၫဒံၫယိၫ မၫန့ၩ အဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ဆၫဒံၫယိၫ မၫန့ၩယီၩ မွဲဝ့ၫဒၪ အၫဖရံက ဖိၪလဂၩဂီၩ့ အဝ့ၫနီၪ လၧၦအ ကွ့ၩ(ဘီၩ)  ဖၧၩ့ အမံၩ့ဎိၩဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ မုကနွံၫကနွံၫ အကျိၪစ့ၩနုၬလၫ့အီၪဝ့ၫ ၁၈၆၀၀၀ နီၪလီၫႉ အကျိၪစ့ၩနုၬလၫ့ အၪလါနၫ့ အဝ့ၫလ့ၩကိၭစီၪ့ လ့ၩဆိၬအခွ့ၩဒိၭနါ အ (Screen)  ထ့ဖၭကိၭစီၪ့ဒ့ၭ တၭ ဘၪထွ့ၪလၧ အခွ့ၩဒိၭနါယီၩအဂဲး ဆၧအၪ့စၪ့ကကၠၪ က ဘၪဖိၬလိၬထၪ့ထဲၩ့ အခွ့ၩဒိၭနါယီၩ အကၠီၩ့ လီၩဖျီၪထၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

ခွ့ၩဒိၭနါ အၥၫ့  နအၪ့ဎွ့ၩအ့ၬနီၪ ဘၪနီၪလဲၪ ဘၪထိးအၪ့စၪ့လၩ့ အၥၭကကၠၪ အဝ့ၫအဆၧ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ အီၪဝ့ၫဒၪ အ့ၪအဝ့ၫကအၪ့ဎွ့ၩခွ့ၩဒိၭနါစွါဘဲၫ အၪ့ဎွ့ၩဝ့ၫန့ လၧ အဖျိၪ့အထီၫ့ အကၠီၩ့ ႇ လဲၪ့ၥိၪဆ့ အၪ့ဎွ့ၩဝ့ၫန့  (၁၀ )  ခိၪ အကၠီၩ့ႇ ကဘၩ့ယူၩဆ့ အၪ့ဎွ့ၩဝ့ၫန့အကၠီၩ့ လါနၫ့ဆၧလဖၪၥံၪ ယီၩ အဝ့ၫအဂးလ လိၪဘၪအကၠီၩ့ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့အီၪ ဝ့ၫ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ

            အဝ့ၫနီၪ ဆံၭအခံၫ့ဒံၭၥဲၫအိၩ ဘၪအီၪအၪ့ၥၭမၧၫ့ၡၪ့ၡၪ့ယၬယၬတၭ ထၪ့ဆၧမၩလိၪ အခွး အယါလအီၪဘၪ နီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီ အဝ့ၫ ကဲၪဒိၪကဲၪမုထၪ့ အခံၫ့ယီၩ အဲၪဒိၭၥုၪ့ထၪ့ ဆၧမၩလိၪ လးဂီၩ့ ဘဲၫ ၦအၡၪ့ဖိၪၥံၪ ထၪ့ဆၧမၩ လိၪ ကန့အဂး အဝ့ၫအဲၪဒိၭဝဲထၪ့အ့ၪ ဖၧၩ့ၥၭ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪ လီၫႉ အခၪ့ဖံၭလအီၪ ဘၪ ႇ အဆၧကီၩ့ဆၧၥိၭ ဂ့ၩဂ့ၩ ဘၪဘၪလအီၪဘၪ ႇ ကအၪ့အဂးမၬ လအီၪ ဘၪမုနံၩ အီၪဝ့ၫဒၪအၪမၬဒ့ၭ နီၪလီၫႉ  ဘဲၫယီၩ ဆၧလဖၪၥံၪနီၪ လၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫလကၭဒံၭဘၪ အၪလၨၪ  ယူၭနီၪလီၫႉ အဝ့ၫအဆၧအီၪလဖၪၥံၪ ကထုၬလီၩဎိၩထၪ့အနိၭအလးနီၪ အဝ့ၫအဲၪဒိၭအၪ့နၩ့ဖ့ၪအ့ၪ ၦၡၩၥံၪ အကၠီၩ့ ဆၫဒံၫယိၫမၫန့ၩ အဆၧလီၩဖျီၪထၪ့ အီၪဝ့ၫဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ

          ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၦအကဲၪဒိၪတၡါလဖၪၥံၪနီၪ အီၪအၪ့ၥၭမၧၫ့ဝ့ၫဒၪ ဘဲၫအ လူၫအလါအီၪ ၥိၭလီၫဂီၩ့ ချဲၩ့ဎိၩအနိၭလအီၪဘၪနီၪလီၫႉ ၦအၡၪ့လဖၪၥံၪနီၪ ထုၬဖျီၪထၪ့လၩ့ၥၭဘဲၫ ၦကဲၪဒိၪၥိၭတၭ လၩ့ၡၪ့ဝ့ၫဒၪ နီၪလီၫႉ ပကဘၪအီၪက့ၪထၬ ပဆၧထိစိၩ အဂုးအခၧၫ့ဂီၩ့ ပကဘၪ ဖီၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့ ဆၧဖံၭဆၧမၩနီၪလီၫႉ ပယိလါ ၦၡၩၥံၪ အဆၧအၪ့အူၭဂီၩ့ ပဘၪမၩ ဆၧမၩမွဲအ့ၬနီၪလီၫႉ ပအီၪၥၭမၧၫ့ဘၪလၧ ပကထုၬဖျီၪလၩ့ပၥၭအဂးအ့ၬႉ ပက ဘၪအီၪၥၭမၧၫ့လၧ ၦဂူၫဂၩၥံၪ ကဒိၭနဲၩ့အၥၭအဂးအကၠီၩ့ ဆၫဒံၫယိၫမၫန့ၫ အဆၧလီၩဖျီၪထၪ့ အီၪဝ့ၫဘဲၫယီၩၥိၭ အဂဲး ယရၩလၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫအ့ၪဘၪနၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬ မွဲနၥံၪ လၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ယွၩအဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ကိၭဂၩလါဆံၭႉ

Add new comment

1 + 1 =