ၦထိးဆၧၫ့ဒိၭန့ဘၪ ခးၥဲၫအဂ့ၩထုၬ ဆရၫခိၪဖၭ က့ၫညၫထံၫခးဖိၪ ပံၫတၫမိၫကၫရၩတၫဘံၫခၠံၫအဂဲး

လၧဎြံၬအဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မံၩ့ဎိၩၥၪဖျီၪမုၪခွၫလၧအအီၪအနိၫ့ အဆၧရၩလၩ့ဖၧၩ့ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ၦထိးဆၧၫ့ဒိၭန့ဘၪ ခးၥဲၫအဂ့ၩထုၬ ဆရၫခိၪဖၭ က့ၫညၫထံၫခးဖိၪ ပံၫတၫမိၫကၫရၩတၫဘံၫခၠံၫအဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ပံၫတၫမိၫကၫရၩတၫဘံၫခၠံၫယီၩ အီၪဖျဲၪလၧနံၪ့ ၁၉၈၂နံၪ့ လၧက့ၫညၫထံၫခးႇ Nyamira လးကျဲၩ တဝ့ၫကတဝ့ၫနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩ လၧအဆံၭဆံၭခီၫဒၪအိၩ မိကဲၪဘၪဆရၫလဂၩဂီၩ့ အကၧၩ့ဒိၪအဂဲးအကၠီၩ့နီၪ အဝ့ၫယီၩ မိအၪ့လဲၪထၪ့ခွံၬ နဲၩ့ဎီၩ့အဆၧလၩ့ဂံၬလဖၪ မွဲကကဲၪထၪ့ထဲၩ့ ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪ အဂးနီၪလီၫႉ

            ပံၫတၫမိၫကၫရၩတၫဘံၫခၠံၫယီၩ မွဲဝ့ၫဒၪ Franciscan Brother နီၪလီၫႉ နံၪ့ ၂၀၁၆နံၪ့အိၩ အဝ့ၫယီၩ ၥုၭထဲၩ့အၥၭလၧ Keriko Mixed Day တၩ့ကျၩကၠီးဂီၩ့ ခနီးဒဲ လံၬမၩလိၪမိၡါခံးဂၩ့ကိၪ့ၥ့ၪ လံၬမၩလိၪနံၫမံၩ့နီၪ ၥီၪ့လိၪနဲၪလိၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဆၧမၩလိၪလးယီၩ အီၪလၧဆၧလၩ့ၡၩ့အအၪထုၬ တဝၫ့ဂီၩ့ ဆၧအီၪဝံအီၪဆံၩ့ၥံၪႇ ထံၫလအီၪဘၪၥံၪ ဘၪထိးဝ့ၫ ကိၭကၠၪဒ့ၭ မွဲဝ့ၫတဝၫ့ဆ့နီၪလီၫႉ

            ဆရၫတၫဘံၫခၠံၫယီၩ လၩကဘံၫ့ကဘံၫ့ အလၩလံၩ့ ယၩဒုၩ ၂၀ အဝ့ၫၥိၩ့ဂီၩ့ လၧအအီၪထး ယၩဒုၩ ၈၀နီၪ အဖျဲၬၥံၪ အလိၪလဖၪနီၪ မၩလၧၫ့ဎွ့ၩအ့ၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ လၧကၠီးအယီၩ ဂဲၫမၩလိၪၥၭ ဆၧမၩလိၪဖိၪၥံၪနီၪ အီၪဂဲၫလၧဆၨၩလမီၪ့ဎီၩ့ဘၪ နွံၩဆၨၩဖၧၩ့ဂီၩ့ ထီးအလူၬဆဲၫ့ဆဲးနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧၡၪ့ဆၧနၬဖိၪၥံၪနီၪလီၫႉ ဆၧမၩလိၪဖိၪ လနၩ့နၩ့နီၪ အမိအဖ အီၪထးဒၪဝ့ၫ လဂၩဎးနီၪလီၫႉ ဆၧအလးအကျဲၩယီၩ ဆၧဘၪထံၭလိၬၥၭၥံၪႇ အၥၭဆံၭဆံၭအခံၫ့ စဲၪထၪ့ခွံၬလၧကၠီးၥံၪႇ အၪ့အီၩ့ဆၧမၧၩ့ဆၧပၠိၭလဖၪၥံၪႇ လချုၭအၥၭလထၪ့ဘၭဒံၭဘၪအခံၫ့ အဂူၭအၥၭအီၪႇ ထၪ့ၡါလၩ့ဖၭဒဲ မၩၥံၪလၩ့အၥၭလဖၪနီၪ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫ ကိၭကၠၪဒ့ၭလိၪလိၪအကၠီၩ့ ဆၧမၩအၥၭယီၩ အဝ့ၫၥံၪ မၩနဲၪ့ထၬဝ့ၫ ဘၩဒၪဖိၪနီၪလီၫႉ ဘဲၫဆၧအထၧးအလၧးအီၪကၠီးယီၩ ဆရၫတၫဘံၫခၠံၫ အၪ့လဲၪထၪ့ခွံၬဝ့ၫ န့ဝ့ၫဒၪ အဂ့ၩထုၬနီၪလီၫႉ

            ဆၧမၩလိၪဖိၪၥံၪ အဆၧကၪဆၧဂဲၩလဖၪ ကယဲအဝ့ၫ မၩဝ့ၫကဲၪၥိၭ လူၬဂဲးလူၬဘၭ မၩဆၧၩ့ဝ့ၫအကၠီၩ့ ဆၧမၩလိၪဖိၪလဖၪ ဂဲၫထၪ့ဆၧမၩလိၪဘၪဘၪနီၪလီၫႉ ဘဲၫဂဲၫထၪ့ဆၧမၩလိၪဘၪဘၪ ကန့အဂး ဆၧမၩလိၪဖိၪၥံၪ လကၭဒံၭဘၪ ထၧၫ့တဝ့ၫဖၧၩ့ ဆၧမၩလိၪဖိၪၥံၪ အမိအဖဆ့ ဆၧၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪ ကအီၪအဂး အဝ့ၫဘၪကျ့ၭစၨၭ ဖိၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ တဝ့ၫဖိၪၥံၪအဂး ဆၧၥုၪ့အၪ့ၥုၪ့အီၩ အကၠီၩ့အဖျီၩ့လဖၪ ၥီၪ့လိၪဝ့ၫအကၠီၩ့ မၩလၩ့ၡၩ ဆၧအီၪဝံအီၪဆံၩ့ အဆၧမၩလဖၪ န့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪနီၪ အလူအဎွ့ၩ အရ့ၩဒိၪအကၠီၩ့ တဝၫ့ဖိၪၥံၪ ဆၧၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪကအီၪအဂး ဘၪလီၩပျၩ့ထၪ့ဝ့ၫ အဆၧမၩနီၪ မွဲဝ့ၫအဝ့ၫအဂး ဆၧမၩအကၪထုၬနီၪလီၫႉ ဆၧၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪ ကကဲၪထၪ့ၡီၪၡီၪအဂး အဝ့ၫယီၩ လ့ၩလၧတဝၫ့ဖိၪၥံၪအဂံၪ့ အဘျၩ့ဘျၩ့ လီၩပျၩ့ထၪ့ဝ့ၫဂီၩ့ကကၠၪ အခဲၫ့ထုၬနီၪ ဆၧမၩလိၪဖိၪၥံၪ စဲၪထၪ့ခွံၬလၧကၠီး ဂဲၫလၩ့ၡၩဝ့ၫနီၪလီၫႉ

            ဆရၫတၫဘံၫခၠံၫယီၩ အဖျဲၬၥံၪနီၪ အနၪ့ဆါဒၪအဝ့ၫ ကဲၪခိၪကဲၪနၬဂီၩ့ ပၥိၩ့ထဲၩ့န့ဝ့ၫဒၪ စီၩ့ဂဲးအဖျီၩ့လဖၪနီၪ အၪ့ဎၬမၩဝ့ၫဂီၩ့ ၦအဆၧၫ့ထ့ၬလၧခးၥဲၫ တဝၫ့ဖိၪၥံၪအလိၪလဖၪနီၪ မၩလၧၫ့ဎွ့ၩထၪ့ဝ့ၫ န့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ အဝ့ၫကျ့ၭစၨၭဘဲၫယီၩအကၠီၩ့ ဒိၭန့ဘၪ တဝၫ့ဖိၪၥံၪ အဆၧဆူနဲၩနီၪလီၫႉ ဆရၫတၫဘံၫခၠံၫ ဂဲၫထဲၩ့ၥုၭအၥၭ ဖီၩ့ခွံၬ၂နံၪ့ အဘိၩ့ဘၭဖၧၩ့ ဆၧအအၧၩ့လဖၪနီၪ မွဲကကဲၪထၪ့ ဆၧအဂ့ၩထုၬအဂး အၪ့လဲၪထၪ့ခွံၬဝ့ၫ န့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

            မွဲမၩဝ့ၫကဲၪထၪ့ ဘဲၫယီၩၥိၭအကၠီၩ့ ဆရၫတၫဘံၫခၠံၫယီၩ နံၪ့ ၂၀၁၉နံၪ့ ခးၥဲၫအဂ့ၩထုၬ ဆရၫခိၪဖၭအဂး ဘၪထိးရွံထၪ့အၥၭနီၪလီၫႉ ဖ့ၪလၫ့အ့ၪအဝ့ၫ ခးၥဲၫအဂ့ၩထုၪ့ ဆရၫခိၪဖၭနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ UAEထံၫခး Varkey Foundationနီၪလီၫႉ ခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၫ့ယၫလနံၪ့ဘိၪ့ဖ့ၪအဂ့ၩထုၬ ဆရၫအဖၧၩ့ ရွံထၪ့ဖ့ၪလၫ့အ့ၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ  

            တၫဘံၫခၠံၫဒိၭန့ဘၪ စ့ၩဖ့ၪၥၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ American စ့ၩ ၁ခွးနီၪလီၫႉ ခိၪဖၭအယီၩ အဝ့ၫဘၪလ့ၩအၪ့န့ဝ့ၫလၧ ခးDubaiကကၠၪ တၫဘံၫခၠံၫအၥၭထၧၫ့ထီယၫဖၧၩ့ ထူၬထၪ့ကဘၩ့ယူၩယီၩ မွဲဝ့ၫအဆိၫထုၬနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩ ထိးဆၧၫ့ဒိၭန့ဘၪ Hugh Jackman ခိၪဖၭၥိၭ ခးက့ၪညၫခိၪနါ အဆၧယူၭယၪ့ႇ အဆၧအၪ့အူၭလဖၪဆ့ ဒိၭန့ဝ့ၫဒၪလီၫႉ

            ဆၧမၩလိၪဖိၪၥံၪယီၩ အၪ့လဲၪထၪ့ခွံၬအၥၭနီၪ ဆၧမၩဘဲၫၥ့ၪလဲၪအဂဲး ဘၪထိးအၪ့စၪ့ၥၭကကၠၪ တၫဘံၫခၠံၫ စံၭဆၧၫ့ထဲၩ့ဝ့ၫဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ ဆၧမၩလိၪဖိၪၥံၪ အဆၧဆူနဲၩ ကအီၪလၧအဝ့ၫ အဖၫ့ခိၪအဂး အဆိၫထုၬ မၩန့ဝ့ၫဂီၩ့ အီၪဝ့ၫလၧအဝ့ၫၥံၪ ဘုၭဘုၭထံးထံးနီၪလီၫႉ ဖိၪၥၪကိၭဂၩဒ့ၭနီၪ ၥ့ၪလၩ့ဆၫ့ ဆၧၥ့ၪဆၧဘၪ ဆၧလမံၩ့မံၩ့အီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ ဖိၪၥၪၥံၪအဆၧဂဲၩဝၭ ဆၧကိၭမံၩ့ဖၧၩ့ အဝ့ၫၥံၪအဂဲးဆီၫ့ဘၭဆီၫ့လဖၪနီၪ လီၩ့ဎွါယိထၪ့ဝ့ၫဂီၩ့ ဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭအ့ၪဝ့ၫနီၪလီၫႉ

            လၧခဲၫ့ကမံၩ့နီၪ ဆၧမၩလိၪဖိၪၥံၪယီၩ အီၪဂဲၫလၧ ဆၨၩလမီၪ့ဎီၩ့ဘၪႇ တဝ့ၫလမီၪ့ဎီၩ့ဘၪအခၫ ဆၧဘၪလိၬအိၭလိၬၥၭ လအီၪဘၪနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ ဆရၫတၫဘံၫခၠံၫယီၩ မၩန့ထၪ့ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့လၧ ဆၧမၩလိၪလးဖၧၩ့ အဆိၫထုၬနီၪလီၫႉ

            ဆရၫတၫဘံၫခၠံၫယီၩ အခိၪဖၭစ့ၩလဖၪနီၪ မၩဘိၪ့လၩ့ဝ့ၫလၧခရၧၫ့ ၦအမၩဆၧၩ့ ဆၧၡၪ့ဆၧနၬဖိၪၥံၪ အဂးနီၪလီၫႉ ဆၧကၪဆၧဂဲၩ ကိၭမံၩ့ဒ့ၭနီၪ ဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫဝ့ၫလါနၫ့ အထံၫအဖျဲၬၥံၪ အဆၧကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪ ဂုထၪ့အၪထၪ့နီၪ ဒၪဘၪဝ့ၫနီၪ ၥုၪ့မုၬၥၭဎွံၪအကၠီၩ့ႇ အဝ့ၫၥံၪ အဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ၥၭ ထီလၧယၫ ကထၪ့ထီၪ့အဂး မၩကဲၪထၪ့န့ဝ့ၫဒၪနီၪ ၥုၪ့ဎွံၪၥၭထိအကၠီၩ့ႇ လၧယၫထံၫခး ဆၧအၧၩ့ဆၧနၬ ကလၩ့ၡၩအဂး အဝ့ၫကဲၪဆရၫလဂၩၥိၭ ကကျ့ၭစၨၭဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ စံၭဝ့ၫဒၪဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့ဖ့ၪအ့ၪဘၪနၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲ ထံၩၥိၭထီးအလူၬ မွဲနၥံၪလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧ ကဆါယွၩအဆၧအဲၪဆၧကွံၩလါဆံၭႉ

Add new comment

12 + 0 =