ၥၭဘၪ့လၧအလ့ၩထၪ့ ခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၪ့ယၫၥၭဘၪ့ဘိၪ့မုနံၩလဂၩနီၪ အမ့ၬၥၪဖၩ့ထၪ့ထဲၩ့အဂဲး

လၧဎြံၬဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မံၩ့ဎိၩၥၪဖျီၪ မုၪခွၫလၧ အအီၪအနိၪ့ အဆၧရၩလၩ့ဖၧၩ့ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ၥၭဘၪ့လၧအလ့ၩထၪ့ ခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၪ့ယၫၥၭဘၪ့ဘိၪ့မုနံၩလဂၩနီၪ အမ့ၬၥၪဖၩ့ထၪ့ထဲၩ့အဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ၂၀၂၃နံၪ့ ၦၡၩမၩလၩမၩဖၩ့ ခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၪ့ယၫ ၥၭဘၪ့လဖၪအဘိၪ့မုနံၩ အီၪလၧပီၫတူၫဂံၫထံၪခးဖၧၩ့အထီ  လၩအီဂၧၭ၅ၥၫ့ဒၪအိၩ ဆၧလၩ့လၭ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫကမံၩ့နီၪလီၫႉ ဆၧလၩ့လၭနီၪမွဲဝ့ၫ ၥၭဘၪ့ဖိၪအမံၩ့လၧ Jimena နီၪ အမ့ၬၥၪ ဖၩ့ထၪ့ထဲၩ့ အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩ မွဲအီၪလၧစပံၫ့ထံၪခး ၥၭဘၪ့ဖိၪကဂၩနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩ လၧအဂုအိၩ အမ့ၬၥၪနီၪ ဒၪဆၧမွဲ လထံၪကျၩဘၪနီၪလီၫႉ ကနံၩနီၪ ၦၡၩလုထၪ့ မံဆၩဆၧလုထၪ့လၧ ဖၫတံၫမၫအထီ အဝ့ၫယီၩ လ့ၩဒိၭန့အၪ့ ကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪဂီၩ့အထီ အမ့ၬၥၪနီၪ ပျၩ့ထၪ့ထဲၩ့အဂဲး လီၩလၩ့လၬလၩ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ Jimena ယီၩ အမ့ၬၥၪ ဖၩ့ထၪ့ထဲၩ့နီၪ မွဲလၧ Our Lady of the Snows ဆၩ့မိမၫရံၫ အဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪအကၠီၩ့ အဝ့ၫယီၩ စံၭဝ့ၫလီၫႉ အဝ့ၫအမိအဖါၥံၪနီၪဆ့ ဘဲၫအဝ့ၫယီၩ အမ့ၬၥၪ ကဖၩ့ထၪ့ထဲၩ့အဂးနီၪ ဘၩဆိၪဖၪ နိၫဘံၫနၩအဂဲး စံၭဝ့ၫလီၫႉ အဝ့ၫအဆၧလီၩလၩ့အလူနီၪ ပြံၩပြၩလၩ့လၧၡၩခမျၧးအဖၧၩ့ယူၭနီၪလီၫႉ

အဝ့ၫဒၪစံၭဝ့ၫဒၪနီၪ “ယဒိၭန့ကိၪဘံၪ့ဆံၫ့ဎံၪဂီၩ့နီၪ ယထဲၩ့ထဲၩ့လၧယလးနီၪလီၫႉ မုကနံၩနီၪ ဘဲၫယမ့ၬၥၪ ကဖၩ့ထၪ့အဂး ယဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪ စူၭကီၪ့အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအ့ၪယၧၩ လခဲၫ့ထုၬမုနံၩနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ယဒိၭန့ ကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪဂီၩ့ ယထဲၩ့ထီၩ့ လၧယလးအခၫ ယဂၪ့ကိၭၡါ ယလူဖၭဒိၪနီၪလီၫႉ ဘၪန့လဲၪနီၪဘိၭ ယမိဒၪထၪ့ထဲၩ့ဆၧ အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ယဂၪ့ကိၭၡါ ယလူဘဲၫနီၪဂီၩ့ ယစၪ့လၫ့ထဲၩ့ ယမ့ၬအခၫ ယမ့ၬၥၪနီၪ လဘၪလၧၩ့ဘၪနးမံၩ့ဂီၩ့ ယဒၪထၪ့ထဲၩ့ဆၧၥ့ၪ ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪနီၪလီၫႉ ဆၧကဲၪထၪ့အယီၩနီၪ ကဲၪထၪ့ထၨၪယလီၩလၥ့ၪလၧၩ့ဘၪနးမံၩ့နီၪလီၫႉ” ဆၧအယီၩနီၪ မွဲလၧအဝ့ၫအလူဖဲၫ့နီၪလီၫႉ

ဘၪထွ့ၫလၧဆၧအဂဲးနီၪ ဘဲၫကၥ့ၪယၫဘၪဝ့ၫလၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭအဂးနီၪ စပံၫ့ကၫဒံၫနဲၫOmellaနီၪ ကိၭဒၪ Jimenaယီၩဂီၩ့ အၪ့စၪ့ဝ့ၫဒၪ ဆၧကိၭအမံၩ့နီၪလီၫႉ Jimena ယီၩ အီၪဂဲၫဝ့ၫဒၪလၧ မၫဒရံဝံးနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩ ချဲၩ့လၧ ကၫဒံၫနဲၫအထီ အၥုၪ့ၥၭဝၭထိၬဝ့ၫဒၪ ကဆံၭနီၪလီၫႉ

ကၫဒံၫနဲၫနီၪစံၭအဝ့ၫ “ၥၭမဲၪဆၧလဂ့ၩ ဆၧအယီၩနီၪ မွဲဒၪကဆါယွၩ အဆၧဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩလီၫအဂဲး, ဆၧအဂဲးယီၩနီၪ မွဲလၧဆၩ့မိမၫရံၫ အဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအကၠီၩ့ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫဒၪလါနၫ့ အဝ့ၫအဂဲးအဖးယီၩနီၪ မွဲလၧဆၧလၩ့လၭအဂဲး ပလီၩကထံၪဎး လန့ဒံၭဘၪဒဲ ပကဘၪခိၭယိထဲၩ့ ၥံၪဆရၫလဖၪ အဆၧမၩခွါယိဒံၭအဂဲးႇ တခၩကမွဲဆၧနးမံၩ့ မွဲလၧအဝ့ၫအမ့ၬၥၪ ဖၩ့ထၪ့ထဲၩ့အကၠီၩ့ လၧအဝ့ၫဒဲ အဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪၥံၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ ကၫဒံၫနဲၫယီၩ ဆၧမုၬဎုၬၥၭအဂဲး” စံၭဘၪ Jimena နီၪလီၫႉ

Jimena အမ့ၬၥၪနီၪ လၧအဖီၩ့ခွံၬ၂နံၪ့ဒၪအိၩ ဘျီၪထၬဖိၭဘိၭ ၉၅ ယၩဒုၩနီၪလီၫႉ အဝ့ၫယီၩနီၪ အၥၭအီၪဒၪ ၁၆ နံၪ့ဒံၭလီၫႉ လၧခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၪ့ယၫ ၥၭဘၪ့လဖၪ အဘိၪ့မုနံၩအိၩ အဝ့ၫယီၩ မၩလိၪၦမ့ၬဘျီၪလဖၪအလံၬလဲဒဲ ဘဲၫယီၩနီၪ အမ့ၪၥၪ ဖၩ့ထၪ့ထဲၩ့ဂီၩ့ အဝ့ၫယီၩ ထဲၩ့အီၪထဲၩ့လၧ အဂံၪ့အိၩယူၭနီၪအကၠီၩ့ ၥၭဘၪ့ဖိၪ Jimenaအဂဲး ယရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬ ကဆါယွၩအဆၧအဲၪဆၧကွံၩ လၩ့ယွၩဝ့ၫဒၪလၧ နၥံၪကိၭဂၩ အဖၫ့ခိၪလါဆံၭႉ

Add new comment

2 + 11 =