ၥုၭခိၪဒိၪ စခိၪလီၩ့ယ့ၪ

ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧႉႇ မံၩ့ဎိၩၥၪဖျီၪ မူၪခွၫလၧအအီၪအနိၫ့ အဆၧရၩ လၩ့ဖၧၩ့ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪ ဒိၭ ရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪနီၪ မွဲဝ့ၫ ၦဖျိၩ့ၥုၭခိၪဒိၪ စခိၪလီၩ့ယ့ၫ အဂဲးအကၠီၩ့လါဆံၭနဲၪႉ ၦဖျိၩ့ၥုၭခိၪဒိၪ စခိၪလီၩ့ယ့ၫ ယီၩ လၧအဝ့ၫဆံၭအခံၫ့ဒံၭအိၩ အမံၩ့နီၪမွဲဝ့ၫ (စၥၩ့အ့ၩ ႇ စၥၭဆံၫ့ဎံၪ) နီၪလီၫႉ အဝ့ၫအီၪဖျဲၪအခံၫ့နီၪ လၧ နံၪ့ ၁၉၅၉ နံၪ့ မၠီၩ့မၠၭဝံးဒီၪ့ ထံၩၥၪတဝၫ့ အလးဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ၥုၭခိၪဒိၪ စခိၪလီၩ့ယ့ၪ အဖါဖါအမံၩ့နီၪ မွဲဝ့ၫ စီၩအၩထိၩ့စံၫ့ ဒဲ အမိမိနီၪ မွဲဝ့ၫ နီၪအိၩ့ညိၭ နီၪလီၫႉ လၧအဂုခိၪအခံၫ့အိၩ အဝ့ၫနီၪ မွဲဝ့ၫ ဘူၭဒၭ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဖိၪလါနၫ့ လခဲၫ့ အၪ့လဲၩထၪ့ထဲၩ့အၥၭလၧ ဎြံၬဆၧဘိၪ့ဆၧ ဘၩဖၧၩ့ နီၪလီၫႉ

          ၥုၭခိၪဒိၪ စခိၪလီၩ့ယ့ၪယီၩ အထၧၫ့ဖုဝဲအီၪဝ့ၫ (၉) ဂၩဖၧၩ့ အဝ့ၫနီၪမွဲ (၃)  ဂၩလ ဂၩ ဖိၪခွၫနီၪလီၫႉ စခိၪလီၩ့ ယ့ၪယီၩ အဲၪဒိၭၥဲၪကွ့ၩ ထၧၫ့ ဘီၩဂီၩ့ အဲၪဒိၭ မ့ၭ  လဲဝ့ၭ နီၪလီၫႉ အဝ့ၫနုၬလၩ့လၧ ၦဖျိၩ့ၥုၭအလးဖၧၩ့နီၪ လၧနံၪ့ ၁၉၇၉ နံၪ့ လၩ နိၫဝ့ၩဘၫ (၁၂)  အိၩဂီၩ့ အဝ့ၫ န့ဘၪၥုၭခိၪအလးနီၪ လၧ နံၪ့ ၁၉၉၀ နီၪလီၫႉ ထီၩ့ထဲၩ့ နံၪ့ ၁၉၉၇ နံၪ့နီၪ ကဲၪထၪ့ထဲၩ့ဘၪ ၥုၭခိၪဒိၪနီၪလီၫႉ ၥုၭခိၪဒိၪ စခိၪလီၩ့ယ့ၪယီၩ ကဲၪၥုၭဖိၪအခံၫ့ဒံၭၥဲၫအိၩ ဂဲၫထၪ့ဒုၭဆၧလၧ (ပဲခူး)  အလးအခံၫ့ ဘၪထိးဖီၪ့အၥၭဂီၩ့ န့ထၪ့ထဲၩ့ဘၪ ဆၧဖီၩ့ဖျ့ၭ ကကၠၪ ထဲၩ့ထဲၩ့လၧ ၦဖျိၩ့ၥုၭအလးဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

          ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭ ထီးအလူၬၥံၪဧ့ ႇ ၥုၭခိၪ စခိၪလီၩ့ယ့ၪယီၩ လၧ(ဝၩ့ခါ ႇမၠ့ၫနံၫတီၫ့)  ဆၧဒုၭဆၧယၩအလးဖၧၩ့ အဝ့ၫပၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ၥုၭခိၪဒိၪ စခိၪလီၩ့ယ့ၪယီၩ အ့ၪလမွဲဘၪ  ဆၧတီၩဆၧလီၩ့ စွါဘဲၫ ထိးၦၡၩနးဂၩအ့ၬနီၪလီၫႉ ကဘၪမၩဘိၪ့မၩထးဆၧ ႇ ကဘၪ ဖ့ၪအၪ့ဖ့ၪအီၩ ၦၡၩၥံၪအဂး အၥၭဆုးလၩ့ အီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ လၧအထံၩၥိၭၥံၪ အဖၫ့ခိၪ ဆ့ အီၪဝ့ၫဒၪလၧ ၥုၪ့ၥၭအလၧၫ့အဎွ့ၩနီၪလီၫႉ အမ့ၬထံၫ ဘူၪလါနၫ့ လၧဆၧဒုၭဆၧခၭ အလးဖၧၩ့စွါဘဲၫ အီၪက့ၪထၬအၥၭထ့ၬထ့ၬၦၡၩမွဲဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ၦဒိၪမၩ့ၡၪလၩဖၩ့ ၥံၫအခံၫ့ အိၩ ၥုၭခိၪဒိၪ စခိၪလီၩ့ယ့ၪယီၩ လၧဘၪ လ့ၩဆၧမၩလၩမၩဖၩ့ ၥုၭဖၧၩ့ မွဲဝ့ၫ ခိၪနါ နီၪလီၫႉ အဝ့ၫနီၪ နံၪ့ ၂၀၂၁ နံၪ့ လၩ ဧပြီ (၁၂ )  ၥၪ့ အိၩ အဆၧၥၭမၧၫ့ လၩ့မါခွံၬဝ့ၫဒၪ လၧ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ ဖၧၩ့ယူၭနီၪလီၫႉ

          ၥုၭခိၪဒိၪ စခိၪလီၩ့ယ့ၪ အၥၭမၧၫ့အခံၫ့ဒံၭအိၩ ကွ့ၭထုၬထၪ့ထၬ ထၩ အီၪဝ့ၫ နံၫရွ့နီၪလီၫႉ ထၩ နံၫရွ့ အထၭခိၪ နီၩ မွဲဝ့ၫဒၪ “ ရိုးမသက်ေသ ” ဒဲ “ မနက်ဖန်” နီၪလီၫႉ အဝ့ၫကွ့ၭထၬ ထၩအခီၫပယီၫ နီၪ ဘၪထွ့ၪ လၧ အဝ့ၫအီၪ ၦဖျိၩ့ၥုၭဖၧၩ့အဂဲး ႇ ဆၧကၪဆၧဂဲၩၥံၪအီၪလါနၫ့ ကဒုၭဆၧၫ့ အဒုၪဒၩၥံၪ ႇ ထံၫခးဖိၪၥံၪ ကအီၪဘၪ ပျီၩပျီၩဖျ့ၭဖျ့ၭအဂး အဝ့ၫဖ့ၪလၫ့လၩ့ထၬအၥၭအကၠီၩ့  ႇ ထီလၧယၫ ထံၫခးဖိၪၥံၪ ကဒၪဘၪ ဆၧပျၩ့အဆိၩအကၠၪ အဂး အဝ့ၫၥံၪကျ့ၭစၨၭဝ့ၫ အဂဲးအကၠီၩ့ၥံၪ ပၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ၦဖျိၩ့ဆၨၩဖိၪၥံၪဒဲ ထံၫခးဖိၪၥံၪ ကဖီၩ့ဖျ့ၭလၧ ဆၧမၩ နၧၩ့မၩစၪဖၧၩ့အဂး ၥုၭခိၪဒိၪ စခိၪလီၩ့ယ့ၪ အဆၧခိးဂဲးခိး ဘၭ အဂဲးနီၪ မွဲဝ့ၫထၧၫယီၩလီၫႉ မွဲယွၩဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩဘၪ နၥံၪ လါဆံၭႉ

Add new comment

1 + 10 =