အၥန့ၫစံၫယၩ (စ်)

ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးလူၬၥံၪဧႉႇ မံၩ့ဎိၩၥၪဖျီၪမုၪခွၫလၧ အအီၪအနိၫ့ အဆၧရၩလၩ့ဖၧၩ့ မုကနံၩ ယီၩ ယအဲၪ ဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪနီၪမွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧဂၩ့ဆၧဖၩ့ ၦၡၩၥံၪ လဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ဘၪအဂး ၦအီၪဂုးအၥၭမွဲဝ့ၫ အၥန့ၫစံၫယၩ (စ်) အဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အၥန့ၫစံၫယၩ (စ်)  နီၪ အမိမိအီၪဖျဲၪ န့ အဝ့ၫလၧ အ့ၫဒံၫ (၂၉၇)  နံၪ့ လၧ အံၫဂၠံၭ အလဲဇၩ့ဒြၩ ဝံးအလး ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫအၥၭ အီၪဝ့ၫ ( ၅ )  နံၪ့ဒံၭၥဲၫအိၩ ရီၩမၩဧကရံၬ စဎွၩ ဒဲၫအိၫကလ့ၩၡၩ့ နီၪ စံၭလၩ့အၥၭလၧ ကဆါယွၩဂီၩ့ အၪ့မၧၫ့ ၦၡၩၥံၪ ဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ အဝ့ၫနီၪလီၫႉ ၦၡၩအၪအၪ ဂီဂီနီၪ ဘၪၥၭမဲၪ စဎွၩတၭ အီၪက့ၪထၬ စဎွၩယီၩ ဘဲၫ ကၠဲၭၥိၭလါနၫ့ဂ့ၩ အၥန့ၫစံၫယၩ  (စ်) ယီၩ စဎွၩနီၪ လမွဲဘၪ ကၠဲၭတၭ လထိးဆၧၫ့ဘၪ စဎွၩယီၩ ဘဲၫကၠဲၭၥိၭနီၪလီၫႉ ဖၧၩ့ၥၭအဘၪမၪအလးဖၧၩ့ ၦၡၩၥံၪ အၪအၪဂီးဂီး လ့ၩလါနၫ့ ဂ့ၩ ပကဘၪ အီၪဂုး ခၧၫ့လၧ ဖၧၩ့ၥၭအတီၩဖၧၩ့ လိၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ပအီၪဂုးခၧၫ့လၧ ဖၧၩ့ၥၭအတီၩဖၧၩ့အကၠီၩ့ ၦၡၩၥံၪ အဆၧဘၪအၥၭ ကအီၪမၬကအီၪနီၪလီၫႉ

          အၥန့ၫစံၫယၩ (စ်) လဂၩ အဝ့ၫရွံထၪ့ထၬ အဖၧၩ့ၥၭတီၩယီၩအကၠီၩ့ အထံၩအၥိၭၥံၪ လအီၪဘၪႇ အဝ့ၫ အဆၧချဲၩ့ဆ့ ၦၡၩၥံၪ လခိၭနၪဘၪနီၪလီၫႉ ၦၡၩၥ့ၪယၫထၬ အဝ့ၫနီၪ မွဲဝ့ၫ ၦအရၧးစၧးလဂၩ ဂီၩ့ မီၫ့ဎီၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ ၦအီၪၥၭမၧၫ့လၧ ဖၧၩ့ၥၭကျၩ လဂၩၥိၭနီၪလီၫႉ အၥန့ၫစံၫယၫ (စ်) အၥၭအီၪဝ့ၫ (၄၅ )  နံၪ့ အထးဖၧၩ့ ဘၪထိး နၪ့စဲၪ့ထၪ့ခွံၬအၥၭလၧ အထံၫခးဖၧၩ့ အီၪဝ့ၫ ယဲဘျၩ့နီၪလီၫႉ လၧခီၩခီၩအိၩ အထံၩၥိၭၥံၪႇ ၦအၥၭမီၫ့ဎီၩ့လၧ အဝ့ၫ လဖၪၥံၪနးဆ့ ခွံၬၡိၬထးအဝ့ၫ လါနၫ့ ဘဲၫအဝ့ၫ အဆၧနဲၩအီၪၥိၭ ဆုး အီၪဂုးခၧၫ့ ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

          လၧလံၬဆံၫ့ဎံၪဖၧၩ့ ကဆါဎြံၬမွဲဝ့ၫ ကဆါယွၩအဂဲး အၥန့ၫစံၫယၫ ( စ်) အဆၧဆူနဲၩ အီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ကဆါယ့ၫၡူၬဎြံၬ ကဲၪဝ့ၫဒၪကဆါယွၩနီၪ ဎြံၬအီၪဖျဲၪဂီၩ့မၬ ကဲၪထၪ့ကဆါယွၩ မွဲအ့ၬႉ လၧအၥၫ့ လၧအခၪ့ထံၭ အခံၫ့အိၩ ကဆါဎြံၬနီၪမွဲဝ့ၫဒၪကဆါယွၩလီၫႉ ကဆါယွၩ ကဆါဎြံၬနီၪ ၦၡၩၥံၪကန့ဘၪ ဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့အဂး ဂဲၫလၩ့အၪ့န့ ၦၡၩအဆၧၥၭမၧၫ့ လၧဂၪ့ခိၪ ချိၫ့ဖၧၩ့ယီၩ မွဲဝ့ၫအကၠီၩ့ အၥန့ၫစံၫယၫ (စ် ) အဆၧဆူဆၧနဲၩ အီၪဝ့ၫဒၪ နီၪလီၫႉ

          ၦၡၩအဂူၫဂၩၥံၪနီၪ အဆၧဆူနဲၩအီၪ ဘဲၫအဝ့ၫၥိၭအ့ၬနီၪလီၫႉ အၥန့ၫစံၫယၩ (စ်) အဒုၪဒၩ အဎိၩထုၬ အၫရံၩယၩ (စ်)အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့နီၪမွဲဝ့ၫဒၪ ကဆါဎြံၬနီၪ လၧ ဆၧၥၭမၧၫ့ၥံၪထီးအလူၬဖၧၩ့ မွဲဝ့ၫ ၦအဒိၪထုၬဂီၩ့ ကဲၪထၪ့ယွၩအကၠီၩ့ ၥီၪ့ၥၫ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ အၥန့ၫစံၫယၩ (စ်) ယီၩ ဘဲၫၦၡၩၥံၪ အၪအၪဂီးဂီး အီၪက့ၪထၬ အဆၧ ဆူနဲၩၥိၭ အဝ့ၫဆူနဲၩဝ့ၫဒၪစွါဘဲၫ ဎြံၬဖိၪၥံၪနီၪ ကဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ ဆၧဂၩ့ဆၧဖၩ့ ကကဲၪနၧၩ့ဝ့ၧဒၪနီၪလီၫႉ ဎြံၬဖိၪၥံၪ အဆၧဆူနဲၩနီၪ နၫ့ဆါၥၧၫ့ဂၩ ယွၩလဂၩ နီၪလီၫႉ မွဲယွၩ အီၪဝ့ၫ ၥၧၫ့ဂၩအ့ၬနီၪလီၫႉ ဘဲၫၦဂူၫဂၩၥံၪ အဆၧဆူဆၧ နဲၩအီၪၥိၭ ကဆါယ့ၫၡူၬဎြံၬနီၪ ဂဲၫကဲၪ ၦၡၩဂီၩ့မၬ ကဲၪထၪ့ထဲၩ့ ယွၩစွါဘဲၫ ကဆါဎြံၬနီၪ ကအီၪဝ့ၫဒၪလၧ ဆရၫ ဖၭဒိၪ လဂၩအလးနီၪလီၫႉ လၧလံၬဆံၫ့ဎံၪဖၧၩ့ ကဆါဎြံၬနီၪ ၦၡၩၥံၪ ကန့ထၪ့ဘၪ ဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့အဂး ဂဲၫလၩ့အၪ့န့ ၦၡၩ အဆၧၥၭမၧၫ့လၧ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့တၭ လၧအၥၫ့ လၧအခၪ့ထံၭအိၩ ကဆါဎြံၬနီၪ မွဲဝ့ၫကဆါယွၩ အကၠီၩ့ အီၪဂုးခၧၫ့ထၪ့ထၬဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီၪ အၥန့ၫစံၫယၩ (စ်)  ယီၩ လၧအဝ့ၫအဆၧဆူဆၧနဲၩ အဖၫ့ခိၪ အီၪဂုးခၧၫ့ထၪ့ထၬဝ့ၫ ဂုးဂုးခၧၫ့ခၧၫ့အဂဲး ယရၩလၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫအ့ၪဘၪ နၥံၪ အၥန့ၫစံၫယၩ (စ်) အဂဲးဘဲၫယီၩ ၥိၭနီၪလီၫႉ

Add new comment

9 + 6 =