အံၫရၫဆၫ့ကံၫ

လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မံၩ့ဎိၩၥၪဖျီၪမုၪခွၫလၧအအီၪအနိၫ့ အဆၧရၩလၩ့ဖၧၩ့ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪနီၪမွဲဝ့ၫဒၪ အံၫရၫဆၫ့ကံၫ အဂဲးအကၠီၩ့ နီၪလီၫႉ အံၫရၫဆၫ့ကံၫယီၩ ခးအမ့ၫရံကၭ ဆၧအီၪကီၪ့ဆရၫ ဟီၩတရၩအလးဖၭဒိၪကလးဖၧၩ့ အဝ့ၫနီၪမွဲဝ့ၫ ဆၧၥၭအွံၪ ခိၪနါလဂၩနီၪလီၫႉ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩအလးလနၩ့နၩ့ဖၧၩ့ဆ့ ကိၭဖံၭၥိၭ အဝ့ၫ ၥံၪ အဆၧၥၭအွံၪ ခရၧၫ့အီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ဆၧကိၭဖံၭၥိၭ အလးကလးဖၧၩ့ ၥၭအွံၪ ၦအဲၪဒိၭအအၪထုၬ ဆၧၥၭအွံၪမွဲဝ့ၫ “ၦအယူၬၥိၪ” ဆၧၥၭအွံၪတၭ ၥၭအွံၪဆၧၥၭအွံၪ ဂီၩ့ကကၠၪ ၦၡၩလဂၩနီၪ ဂဲၫလၧ အဝ့ၫအီၪဂီၩ့ ဂဲၫအၪ့စၪ့အဝ့ၫ “ လၧယူၫနံၫယၫ့ၥုၭ” ဆၧမၩလးဖၧၩ့ မၩယံၫယါ ဆၧမၩ အီၪလအီၪ အဂဲးနီၪလီၫႉ
အံၫရၫဆၫ့ကံၫနးဆ့ မၩယံၫယါ ဆၧမၩလၧ ယူၫနံၫယၫ့ၥုၭ ဖၧၩ့အကၠီၩ့ လီၩဖ့ၪၥ့ၪယၫထဲၩ့အ့ၪ ၦၡၩလဂၩ နီၪလီၫႉ လကၭဒံၭဘၪ အံၫရၫဆၫ့ကံၫ မၩဆၧမၩလၧ ယူၫနံၫယၫ့ၥုၭ အလးဖၧၩ့အခံၫ့ လၩဎွ့ၩ မုနၩကနၩ ဘၪခိၭၥုၭ လးဝၩ့အဂဲးဆ့ ၦၡၩလဂၩနီၪ ၥ့ၪယၫဝ့ၫအကၠီၩ့ အံၫရၫဆၫ့ကံၫ ၥၭအ ဆၧထီၫမံၫထီၫမၪ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫဒၪ ဎိၩဒိၪ ဒ့ၭနီၪလီၫႉ ၦၡၩလဂၩနီၪ ဆုးလီၩဖျီၪထၪ့ဝ့ၫ အခံၫ့အနီအိၩ ယၧၩနးဆ့ ယအီၪဝ့ၫဒၪအလးယဲၩ့လၧနၧၩအ့ၬ ႉ ယၧၩဝ့ၫ နီၪ မွဲလၧ ယူၫနံၫယၫ့ၥုၭ ခရၧၫ့ၥံၪ အဒုၪဒၩ အလးဖၧၩ့နီၪလီၫႉ နဆၧၫ့ထုၪ့ခိၭ နဒုၪဒၩၥံၪလၧ ဆၧခိၭဆၧအလးဖၧၩ့ အခံၫ့နီၪ ယဒၪနၧၩလီၫႉ ပဝ့ၫ ၥံၪယီၩ ပမွဲဝ့ၫဒုၪဒၩတၭ ယကမၩၥံၫနၧၩလၧယကျီၩ့အဂး ကဲၪထၪ့ဝ့ၫလၧ ယၥၭဖၧၩ့ နီၪလီၫႉ နအီၪ လၧဆၧဖၩ့အဖၫ့လၬအခံၫ့ ယၧၩဝ့ၫယအီၪလၧဆၧခံၭဖၧၩ့အကၠီၩ့ ယဒၪနၧၩလါနၫ့ နၧၩဝ့ၫ နဒၪယၧၩ ၥ့ၪအ့ၬနီၪလီၫႉ
အခံၫ့အနီ နယိထၪ့မူၭခိၪဂီၩ့ နယၧၩ့ဘၪၥၭအွံၪ ဘဲၫယီၩၥိၭ “ၦအယိၬၥိၪ ” ဆၧၥၭအွံၪယီၩ တၭ ယကခၭၥံၫ နၧၩလၧယကျီၩ့ယစူၪနီၪ ယအီၪဖျါပထုၬထၬကဆိၬဖိၪဂီၩ့ ယဒီၪနါ နဆၧၥၭအွံၪ ထၧၩ့အထုၬနီၪလီၫႉ လၧနဆၧၥၭ အွံၪဖၧၩ့ လံၬဖျိၪ့ၥံၪနီၪ ယနါဂၧၫ့ဘၪထံၫထံၫကျၩကျၩမွဲဝ့ၫ “ ပဝ့ၫၥံၪ ထီးအလူၬနီၪ ပမွဲဝ့ၫ ယွၩအၦၡၩလီၫႉ ကဆါယွၩနီၪ မွဲဝ့ၫပထံၩၥိၭႇ မွဲဝ့ၫပဖၧၩ့ၥၭလီၫ” နဆၧၥၭအွံၪ လံၬဖျိၪ့ယီၩ ဘၪထံၭယၥၭခံဒိၪမၬဒ့ၭလီၫ ႉ ဘၪမနီၪ လဲၪစွါဘဲၫ ဆၧၥၭအွံၪယီၩ လၧယဆံၭဆံၭအိၩ ယမိမိနီၪ ၥၭအွံၪဖ့ၪနဲၪအ့ၪယၧၩ ခိၭမၬခိၭမၬအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ယဒီၪနါ နဆၧၥၭအွံၪထုၬဂီၩ့ကကၠၪ ယကခၭၥံၫနၧၩလၧ ယကျီၩ့အဂး ယၥၭလအီၪလၧၩ့ဘၪနီၪလီၫႉ ကဆါယွၩနီၪ မွဲဝ့ၫ အဎိၩဒိၪထုၬ ႇ အစီၩ့အမၩ့အီၪဝ့ၫအဎိၩထုၬအဂဲး ယအၪ့ဎၬထၪ့ထဲၩ့အကၠီၩ့ ယၥၭအၪ့လဲၩထၪ့ခွံၬထဲၩ့အၥၭထီးအ လူၬနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီ ကဆါယွၩနီၪ အၪ့လဲၩထၪ့ထဲၩ့ ၦၡၩၥံၪ အၥုၪ့အၥၭန့ လကၭဒံၭဘၪ ထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ ၦၡၩၥံၪ အကၠီၩ့ ပကဘၪဒိၭနဲၩ့ပၥၭလၧ ယွၩအီၪလိၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩ ၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ လၧပဆၧ ၥၭမၧၫ့ထၧၫ့ထီယၫဖၧၩ့ ပကဒိၭနဲၩ့ပၥၭလၧယွၩအီၪဂီၩ့ ပကအၪ့န့ ဆၧအၪ့လဲၩ့ထၪ့ပၥၭအၥၫ့အဂ့ၩလၧ ယွၩအီၪ ကိၭဒံၩကိၭဂၩလါဆံၭႉ

Add new comment

1 + 0 =