အိၫဂၫရီၩဘဲၭစၫ့

လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ ႇ မံၩ့ဎိၩၥၪဖျီၪမုၪခွၫလၧအအီၪအနိၫ့ အဆၧရၩလၩ့ဖၧၩ့ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ၦမုၪန့ဘၪ ၦအဘၪ လၩ့ထီၫ့ဖၧၩ့ ၦခွၫၥံၪ အဆၧအဲၪ အိၫဂၫ ရီၩဘဲၭစၫ့ အဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အိၫဂၫရီၩဘဲၭစၫ့ၦမုၪယီၩ ဘဲၫၦမုၪအဂူၫဂၩၥံၪၥိၭ အဲၪၦခွၫလဂၩလီၫမွဲအ့ၬ ႉ အဲၪၦခွၫ အၪအၪဂီဂီန့ဝ့ၫဒၪ ၦမုၪမွဲဝ့ၫနီၪလီၫႉ အဝ့ၫအဲၪၦခွၫလဖၪၥံၪနီၪ မွဲဝ့ၫၦအဒဲၩ့ဖိၪၥံၪနီၪလီၫ ႉ ဘၪမနီၪလဲၪစွါဘဲၫ အိၫဂၫ ရီၩဘဲၭစၫ့ယီၩ ယိၦဘၪလၩ့ထီၫ့ဖၧၩ့ ၦခွၫအဒဲၩ့ၥံၪ မွဲဝ့ၫအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ

          လ့ၫဘနိၫ့ ၦမုၪဖိၪ အိၫဂၫရီၩဘဲၭစၫ့ယီၩ ကလ့ၩလၧခးအမ့ၫရံကၭအဂး အခွးအယါ အီၪလါနၫ့ လလ့ၩဘၪ ဝ့ၫဂီၩ့ လ့ၩဖီၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့အဆၧဖံၭဆၧမၩနီၪလၧ ခး(ဖံလပံၩ့ စ် ) ဝံး မနံၫလၫ ဘံၫလံၫဘံၭ ထီၫ့အလးဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အိၫဂၫရီၩဘဲၭစၫ့ယီၩ အီၪအၪ့ၡူၪၡူၪဘၩဘၩ န့ဝ့ၫဒၪလါနၫ့ အဝ့ၫအဲၪဒိၭမၩဆၧမၩနီၪ ၦအဒဲၩ့ဖိၪၥံၪ အနးၥၭကဂ့ၩ ထၪ့အဂး မွဲဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ လ့ၩမၩဆၧမၩလၧ ၦအခိၭထီၫ့ၥုၭဖိၪၥံၪအဂး ၥုၪ့ထၬၥရိၬလးကလးဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫဖီၪ့ ထၪ့ဖံၭထၪ့ အဆၧမၩအလး နီၪ အၥၭဆုးလၩ့အီၪ ဆၧမၩမွဲဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ဖီၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့ဆၧမၩလၧ ၥုၪ့ထိၬၥၭထိၬဖၧၩ့ ၥုၪ့ဆုးလၩ့ ၥၭဆုးလၩ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

          အိၫဂၫရီၩဘဲၭစၫ့ ဖီၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့ ဆၧမၩအလးထီၫ့နီၪ လၧဂၪ့ခိၪထၧၫ့ဘံၪ့ယၫ ထီၫ့အဎိၩၥံၪဖၧၩ့ ပၫဝ့ၫ အလး ကလးနီၪလီၫႉ ၦၡၩကဘၪ လ့ၩဖီၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့ ဆၧဖံၭဆၧမၩလၧ အလးဖၧၩ့နီၪအဂး ဆၧၥၭမဲၪၥၭဖျဲၩ့ အီၪဝ့ၫဒၪ ကိၭဂၩဒ့ၭနီၪလီၫႉ အဂုခိၪနီၪ အဝ့ၫနးဆ့ ၥၭမဲၪၦအဒဲၩ့ဖိၪၥံၪနီၪလါနၫ့ ၦအဒဲၩ့ဖိၪၥံၪ အနးၥၭ ကတီၩလီၩ့ထၪ့ထဲၩ့ အဂး ဘၪဖ့ၪအ့ၪ ၦအဘၪလၩ့ထီၫ့ဖၧၩ့ ၦၡၩၥံၪ ဆၧကိၪ့ ဆၧတဲၩ့ ယံၬဝ့ၫအနံၪ့ (၁၈)  နံၪ့ဆါဆါနီၪလီၫႉ အိၫဂၫ ရီၩဘဲၭစၫ့ယီၩ အမိၡါနီၪ အီၪဝ့ၫဒၪလၧ ပယိ ဎံၫဎံၫလၩလၩမွဲဝ့ၫဂီၩ့ အမ့ၬၥၪချူၪၥုၪ့ မွဲၦမုၪအဎံၫလၩလဂၩနီၪလီၫႉ ဂၭဖၬအခံၫ့မွဲဂ့ၩ ႇ မၩဆၧ မၩအခံၫ့မွဲဂ့ၩ ထ့ထ့ဖျါဖျါ အီၪဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ၦအဘၪလၩ့ထီၫ့ဖၧၩ့ၦၡၩလဖၪၥံၪနီၪ အၥၭဆုး လၩ့အီၪ ဝ့ၫဒၪလၧ အဝ့ၫအဆၧဂဲၩဝၭ ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

          မွဲဆၧနီၪ အိၫဂၫရီၩဘဲၭစၫ့ အဆၧချဲၩ့လဖၪ ၦအဒဲၩ့ၥံၪနီၪ အဆၧခိၭနၪ အီၪဝ့ၫကိၭမံၩ့ဒ့ၭ အကၠီၩ့ ထီၫ့ဖၧၩ့ၦအ ဒဲၩ့ လဖၪၥံၪနီၪ ၥၭအဆၧအၪ့လဲၩ့ထၪ့အၥၭ အီၪထဲၩ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ အဝ့ၫအဆၧဖံၭ ဆၧမၩ ႇ အဆၧလုဆၧချဲၩ့ ဒဲ အဆၧ ဂဲၩဝၭဖၧၩ့ၥံၪနီၪ အီၪက့ၪထၬအဆၧအဲၪဆၧကွံၩ နီၪလီၫႉ အဝ့ၫနီၪ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩအီၪအကၠီၩ့ အဝ့ၫအဆၧ အဲၪဆၧကွံၩနီၪ ကဲၪထၪ့ထဲၩ့ ဆၧအစီၩ့အမၩ့နီၪလီၫႉ ထီၫ့ဖၧၩ့ အၪ့လဲၩထၪ့ ၦအဒဲၩ့ၥံၪ အၥၭန့ဝ့ၫဒၪနီၪ မွဲဝ့ၫ ဆၧအဲၪ ဆၧကွံၩအကၠီၩ့ ၦအဒဲၩ့လဖၪၥံၪနီၪ ကိၭအိၫဂၫ ရီၩဘဲၭစၫ့လၧ မၫမံၫ အိၫဂၫ နီၪလီၫႉ အိၫဂၫရီၩဘဲၭစၫ့ မၩဆၧမၩလး ထီၫ့ဖၧၩ့ ၦအဒဲၩ့လဖၪၥံၪနီၪ လမွဲ လၧၩ့ဘၪ ၦအဒဲၩ့ၥံၪဂီၩ့ ထီၫ့ဖၧၩ့နီၪ ဎွ့ၩလၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧမုၬဆၧၡူၪ          ဆၧနံ ဆၧကွ့ၩ ယူၭနီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ဆၧလၧဆၧအဲၪ ဆၧကွံၩနီၪ အၪ့လဲၩ ထၪ့ထဲၩ့ ဆၧအ အၧၩလၧ ဆၧအဂ့ၩဖၧၩ့ န့ဝ့ၫဒၪအဂဲး ယရၩလၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫအ့ၪဘၪနၥံၪ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ

Add new comment

2 + 2 =