ဝီဘွံၩၡ့ၩ ဆၧမၩလး ကကဲၪထၪ့အဂး ၦဆၪ့ထွ့ၫဆၧ ဘီပံၩယၭ

ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧႉ ႇ မံၩ့ဎိၩၥၪဖျီၪ မုၪခွၫလၧအအီၪအနိၫ့ အဆၧရၩလၩ့ဖၧၩ့ မုက နံၩယီၩ ယအဲၪ ဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪ ဘၪနၥံၪနီၪမွဲဝ့ၫဒၪ ဝီ ဘွံၩၡ့ၩဆၧမၩလးကကဲၪထၪ့အဂး ၦအဆၪ့ ထွ့ၫဆၧ မွဲဝ့ၫ ဘီပံၩယၭ အဂဲး အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ ဘီပံၩယၭနီၪ မွဲဝ့ၫ ဆၧယၫ့ၥုၪ့ယၫ့ၥၭအီၪဎိၩဒိၪ ၦၡၩ လဂၩမွဲဝ့ၫလီၫႉ မုကနံၩ ဘီပံၩယၭ လ့ၩဂၭကွ့ၩ လၧ မိဖါလအီၪလၧၩ့ ဘၪ ဖိၪၥၪၥံၪ အီၪအလးကလး ဖၧၩ့နီၪလီၫ ႉ ဆၧအလးယီၩနီၪ အီၪဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧအီၪကီၪ့ လး ကလးဖၧၩ့ဂီၩ့ မံၭထၭမုၪၥံၪ ဘၪယိ ဖိၪၥၪဆံၭၥံၪယီၩနီၪလီၫႉ

 ဘီပံၩယၭ လ့ၩဂၭကွ့ၩအလးထနီ အခံၫ့ ဒၪ ဘၪ ဖိၪၥၪဆံၭမုၪဖိၪလဂၩနီၪ ဆၧၫ့နၩ့အီၪလၧ ဎၫ့ၥွၫ အခၪ့ထံၭ အလး စူၩဖိၪဂီၩ့ ကထိးဆၧချံၫ့ ကန့အဂး အဆၧကီၩ့ဆၧၥိၭ လၧၫ့ လၧၫ့ဎွ့ၩဎွ့ၩလအီၪ ဘၪနီၪ ဘီပံၩယၭ ဒၪ ဘၪဝ့ၫ တၭ အၪ့စၪ့ ဖိၪၥၪဆံၭမုၪ အဂဲးကကၠၪ ဖိၪၥၪဆံၭမုၪ ဖိၪယီၩ အဲၪဒိၭထၪ့ ဆၧမၩလိၪအကၠီၩ့ ဂဲၫဆၧၫ့နၩ့အီၪလၧဆၧအ လးယီၩ မုကိၭနံၩဒ့ၭအကၠီၩ့ ႇ လါနၫ့ အလးယီၩ ၦၡၩလဂၩအဂးမၬ အလးလအီၪလၧၩ့ဘၪအကၠီၩ့ မံၭထၭမုၪ စံၭ ဘၪဝ့ၫ ဘဲၫယီၩၥိၭ ကကၠၪ ဆၧချဲၩ့ယီၩ ဘီပံၩယၭ ထိးဆၧၫ့ လန့ ဘၪနီၪလီၫႉ

ဘီပံၩယၭ ထိးဆၧၫ့လန့ ဘၪနီၪ မံၭထၭမုၪ ၥ့ၪယၫတၭ မံၭထၭမုၪစံၭဘၪ ဘီပံၩယၭ ပလမိ ထိးဆၧၫ့ဘၪ ဖိၪၥၪယီၩမွဲအ့ၬ ႉ ပကထိးဆၧၫ့ ပဂဲးပဘၭ အီၪဝ့ၫဒၪ အဂၩ ကယၩအလးနီၪ ဘဲၫယီၩ အီၪဝ့ၫဒၪ အဂၩ လံၬယၩယူၭ အကၠီၩ့ အီၪအလးပဘၪမၩလဲထၪ့ ႇ ဆၧအၪ့ဆၧအီၩအဂး ပဘၪထိး လူၬအၪထၪ့ အီၪဝ့ၫဒၪ အၪမၬယူၭတၭ ပထိး ဆၧၫ့ လန့လၧၩ့ဘၪအကၠီၩ့ လီၩဖ့ၪၥ့ၪယၫထဲၩ့အ့ၪဘၪ ဘီပံၩယၭ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ ဖိၪၥၪလဂၩဎးအဂးမၬ ပထိး ဆၧၫ့ လန့လၧၩ့ဘၪနီၪလီၫႉ

မံၭထၭမုၪၥံၪအဆၧကၪဆၧဂဲၩယီၩ မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧအတီၩအလီၩ့ အဂဲးအဖးလါနၫ့ ဘီပံၩယၭ လထိးဆၧၫ့ ဘၪနီၪလီၫႉ မံၭထၭမုၪယီၩကိၭထၪ့ ဖိၪၥၪဆံၭမုၪဖိၪဂီၩ့ လ့ၩလၧ ဘီပံၩယၭအမ့ၬယၫ အၪ့စၪ့ဘၪဘီပံၩယၭ ဖိၪၥၪ ဆံၭမုၪဖိၪယီၩအဂး နဆၧကိၪ့ဆၧတဲၩ့ ကအီၪအ့ၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪ နီၪလီၫႉ ခၪ့ဖျီၪလၧ အခံၫ့အနီအိၩ ဝီဘွံၩၡ့ၩ ဆၧအီၪ ကီၪ့အဆၧမၩ ကကဲၪထၪ့အဂး ဆၧဆၪ့ထွ့ၫ မွဲဝ့ၫဒၪယူၭနီၪလီၫႉ ဝီဘွံၩၡ့ၩ ဆၧမၩနီၪ ထီဘဲၫယီၩ မၧၫ့ထၪ့ဝ့ၫဒၪလၧ ထံၫခးဎံၩ့လၩ့ယၫဖၧၩ့ယူၭနီၪလီၫႉ ဝီဘွံၩၡ့ၩ ခရၧၫ့ယီၩ ယိထွ့ၪဖ့ၪအ့ၪဆၧမၩဆၧၩ့လၧ ဖိၪၥၪၥံၪအဂး ႇ ၦအၡၪ့ၥံၪ အဂး လၧ ဆၧအၪ့ဆၧ အီၩ ႇ ဆၧကီၩ့ဆၧၥိၭနီၪလီၫႉ

ဝီဘွံၩၡ့ၩ ခရၧၫ့ ကကဲၪထၪ့အဂး ၦအဆၪ့ထွ့ၪဆၧ ဘီပံၩယၭယီၩ ဆၧယၫ့ၥုၪ့ယၫ့ၥၭအီၪ ႇ ၥုၪ့ဂ့ၩၥၭဘွၩအီၪ ၦၡၩလဂၩမွဲဝ့ၫလီၫႉ အဝ့ၫအဆၧဖံၭဆၧမၩယီၩဒဲ အီၪက့ၪထၬၥုၪ့ဂ့ၩၥၭဘွၩဘဲၫယီၩၥိၭ အကၠီၩ့ လၧၦၡၩၥံၪအၪအၪဂီဂီ အၥၭခံဖၧၩ့ စဲၪ့ထၪ့လန့လၧၩ့ဘၪနီၪလီၫႉ အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭ ထီးလူၬၥံၪဧႉ ႇ ဝီဘွံၩၡ့ၩကကဲၪထၪ့အဂး ၦအဆၪ့ထွ့ၫဆၧ ဘီပံၩယၭအဂဲး မွဲဝ့ၫဒၪထၨၪယီၩလီၫႉ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬ အဖၫ့ခိၪ မွဲနၥံၪလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫ ဒၪလၧ ကဆါယွၩ အဆၧဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩ ကိၭဂၩလါဆံၭႉ

Add new comment

14 + 0 =