ရိၫဇၩရံၫယိၫ ရံၫဘ့ၩလၫ

 ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ မံၩ့ဎိၩၥၪဖီၪမုၪခွၫလၧအအီၪအနိၫ့ အဆၧရၩလၩဖၧၩ့ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ရိၫဇၩရံၫယိၫ ရံၫဘ့ၩလၫ အဂဲးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ အဝ့ၫအဆၧၥၭမၧၫ့နီၪအခံၫ့လူၬဝ့ၫဒၪလၧဆၧဒုၭဆၧၫ့ဆၧ အဆၧမၩနီၪလီၫႉ ရိၫဇၩရံၫယိၫအီၪအလးနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ ခးပံၪရူၩ လံၪမါဝံးအလးနီၪလီၫႉ အဝ့ၫနီၪ ဘၪအီၪအၪ့ ၡၪ့ၡၪ့ယၬယၬအကၠီၩ့ ဘၪအီၪအၪ့ၥၭမၧၫ့ ဘဲၫယီၩၥိၭအဖၫ့ခိၪလအဲၪဒိၭဘၪဝ့ၫနးဆံၭဂဂီၩ့ လၧအဆၧၥၭမၧၫ့ ဘဲၫယီၩၥိၭအကၠီၩ့ အၥၭထၪ့လၩ့အၥၭ ကိၭနံၩဒ့ၭနီၪလီၫႉ လခဲၫ့အၥၭထၪ့လၩ့အၥၭ လကၭလၧၩ့ဘၪ အၥၭထၪ့ထဲးဝ့ၫဒၪလၧ အမိအဖါ အဆရၫ ဆရၫမုၪၥံၪ ဒဲ အနဲၩ့ဎီၩ့ဒုၬကဲၪထၪ့အဝ့ၫထီ လဖၪၥံၪအကၠီၩ့ အၥၭအီၪဝ့ၫ (၁၃) နံၪ့အခံၫ့ စဲၪ့ထၪ့လၧ ဆၧမၩလိၪလးဂီၩ့ လီၩ့ဎွါဖီဘၪ အဂဲးၥံၪနီၪလီၫႉ ရိၫဇၩရံၫယိၫ အၥၭအီၪဝ့ၫ (၁၈) နံၪ့အခံၪ့ ကဲၪထၪ့ ကိမၠူ နံ လဂၩဂီၩ့ မွဲဝ့ၫဒၪ ၦမုၪလၧ အဒုၭဆၧၫ့ လဂၩယူၬနီၪလီၫႉ

    

Add new comment

10 + 1 =