ကၫဒံၫနဲၪအၫ့တိၩနံၫယိၫတၭဂလ့ၫ

ခးဖံလံပဲၫ့ ဝံးမနံၫလၫ ၥၫ့ခိၭဖၭဒိၪ အၫ့တိၫနံၫယိၫတၭကလ့ၫနီၪ စၭထၪ့လၧနံၪ့ ၂၀၂၀အိၩ ၥၫ့ဎွဒိၪဖရၫ့စ့ၭဖ့ၪအ့ၪအဝ့ၫ ဆၧအီၪကီၪ့ အဆၧဖံၭဆၧမၩအၥၫ့ အီၪဝ့ၫဒၪလၧလမံၩ့မွဲဝ့ၫ ဘၪထွ့ၪလၧၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭအရိၩလးကလးမွဲဝ့ၫ ဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့ ဂုထၪ့အၪထၪ့ရိၩ့လးအဂး ခၩ့ဒိၪလဂၩနီၪလီၫႉ မုကနံၩယီၩ ယအဲၪဒိၭရၩလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ကၭၥလ့ၬဆၧအီၪကီၪ့လးဖၧၩ့ ဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့ ဂုထၪ့အၪထၪ့ရိၩလးခိၪနါ ကၫဒံၫနဲၫ အၫ့တိၫနံၫယိၫတၭဂလ့ၫအဂဲးလါဆံၭႉ

ကၫဒံၫနဲၫတၭဂလ့ၫနီၪမွဲဝ့ၫ ခးဖံလံပဲၫ့ မနံၫလၫဝံးဖိၪလဂၩနီၪလီၫႉ အဖါနီၪ မွဲဝ့ၫခးဖံလံပံၩ့ဆၨၩဖိၪဂီၩ့ အမိမိနီၪ မွဲဝ့ၫတရူၭဆၨၩဖိၪလဂၩနီၪလီၫႉ အမိမိအီၪဖျဲၪန့အဝ့ၫနီၪ လၧနံၪ့ ၁၉၅၇နံၪ့ လၩဂၠိၫ ၂၁ ၥၫ့နီၪလီၫႉ နံၪ့ ၁၉၈၂နံၪ့နီၪ အၪ့န့ထၪ့ ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫအဆၧၥၭမၧၫ့ဂီၩ့ ကဲၪဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫအခံၫ့ ဘၪထၪ့ဆၧမၩလိၪ ဆၧၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪလၧ ခးအမ့ၫရံကၭဖၧၩ့နီၪလီၫႉ လကၭဒံၭဘၪ ၥံၫအီၫလီၫဂၠံၫဒီၭတၫ ဆၧနဲၪလၩဖၩ့အဂး ကွ့ထုၬဖျီၪထၪ့လံၬဂီၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ ခးအမ့ၫရံကၭဖၧၩ့နီၪလီၫႉ အနီၪဂီၩ့ ဘၪဆုးလ့ၩထၪ့ထဲၩ့ ဆၧမၩလိၪလၧဝံးရီမၭဂီၩ့ ဘၪနုၬလၩ့ပၫဝ့ၫဒၪလၧ ၥံၫအီၫလီၫဂၠံၫကီၫမၡ့ၫဖၧၩ့ လၧ ၁၉၉၇နံၪ့အိၩနီၪလီၫႉ ထၪ့ဆၧမၩလိၪဂီၩ့ ဂဲၫထဲၩ့ထဲၩ့လၧ ခးဖံလံပဲၫ့ကကၠၪ ဘၪကဲၪဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫလၧ(အီးမွတ်စ်)ဝံးကၥံၫဒြဲၫၥရိၬလးနီၪလီၫႉ ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫ အၫ့တိၫနံၫယိၫတၭဂလ့ၫယီၩ အၥၭအီၪဝ့ၫ ၄၄နံၪ့ အခံၫ့အိၩ ၥၫ့ခိၪဒိၪ ၦဆံၫ့ဎံၪဂၠိၫပီၩ(၂)  ထံၭထၪ့အဝ့ၫလၧ ကဘၪကဲၪၥၫ့ခိၪအလးနီၪလီၫႉ

အဝ့ၫကဲၪၥၫ့ခိၪဂီၩ့ ယံၬထၪ့ထဲၩ့ (၁၀) နံၪ့ကကၠၪ ၥၫ့ဎွၩ ဘနဒ့ၭ ၁၆ ဂၩလဂၩ ထံၭထၪ့ထဲၩ့အဝ့ၫဒီၭလၧ ၥၫ့ခိၪဒိၪအလး လၧနံၪ့ ၂၀၁၁နံၪ့ လၩတီၭတိၫဘၧၫ့ ၁၃ ၥၫ့အခံၫ့အိၩဒီၭနီၪလီၫႉ ဘၪကဲၪၥၫ့ခိၪဒိၪယံၬဝ့ၫဒၪလၩ (၁၃) ဒံၭလီၫ ဘၪဆၧထံၭထၪ့ထဲၩ့လၧကၫဒံၫနဲၫအလးနီၪလီၫႉ ကၫဒံၫနဲၫတၭဂလ့ၫယီၩ ကၭၥလ့ၬဆၧအီၪထၧၩ့လးယၫဖၧၩ့ ဆၧအဲၪဆၧကွံၭခရၧၫ့အဂးဒဲ ကၭၥလ့ၬလံၬဆံၫ့ဎံၪခရၧၫ့လး ဘၪအၪ့န့ထၪ့အတၩလၫ့လၧ ခၩ့ဒိၪအလးနီၪလီၫႉ ထီၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫလၧနံၪ့ ၂၀၂၀ နီၪ ၥၫ့ဎွၩဖရၫ့စ့ၭဖ့ၪအ့ၪအဝ့ၫ ဆၧအီၪကီၪ့အဆၧဖံၭဆၧမၩလး မွဲဝ့ၫဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့ ဂုထၪ့အၪထၪ့ရိၩ့လးဖၧၩ့ ခၩ့ဒိၪအလးအကၠီၩ့နီၪလီၫႉ

ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭၥံၪဧ့ႇ ကၫဒံၫနဲၪအၫ့တိၩနံၫယိၫတၭဂလ့ၫယီၩ ဘၪဖီၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့ ဆၧအီၪကီၪ့အဆၧဖံၭဆၧမၩ အတၩလၫ့အီၪဝ့ၫဎိၩဒိၪလါနၫ့ အဆၧဖံၭဆၧမၩၥံၪလဖၪ ဖီၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့ဝ့ၫလၧ ဆၧၥုၪ့ဎွံၫၥၭပျၩ့ႇ ဆၧၥုၪ့ထိၬၥၭထိၬဖၧၩ့အဂဲး ကၫဒံၫနဲၫအၫ့တိၩနံၫယိၫတၭဂလ့ၫအဂဲး ယရလၩ့န့အ့ၪဘၪနၥံၪ ဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ

Add new comment

18 + 1 =