ကဲနဲကူၫပၫ

လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩဖၧၩ့ ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထိးအလူၬၥံၪဧႉႇ မံၩ့ဎိၩၥၪဖျိၪ မူၪခွၫလၧအအိၪအဆၧရၩလၩ့ဖၧၩ့ မုကနံၩယိၩ ယအဲၪဒိၭ ရၩလၩ့ဖ့ၪၥ့ၪ ယၫအ့ၪဘၪနၥံၪနီၪ ၦအမၩကဲၪထၪ့ (အ့ၫရိၩဘံၭ အဆၧၥဲၪကွ့ၩ) ကဲနဲကူၫပၫ အဂဲးအကၠီၩ့ လါဆံၭနဲ ႉ

အဝ့ၫအမံၩ့ ကူၫပၫအခီၫပယီၫ နီၪ မွဲဝ့ၫ မိၡါအဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့အီၪဝ့ၫ နီၪလီၫႉ ကဲနဲကူၫပၫယီၩ မၩဆၧ မၩအခၫ မွဲချဲၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ အလံၩလီၫမွဲအ့ၬ ႉ မၩကဲၪထၪ့ဝ့ၫဒၪ တၡါဒ့ၭနီၪလီၫ ႉ ကဲနဲကူၫပၫယီၩ ထံၫခးခိၪနါၥံၪ ၊ ၦအမံၩ့ ဎိၩၥံၪ ၊ ထံၫခးဖိၪၥံၪ ထီးအလူၬအဂး ဖ့ၪအ့ၪဝ့ၫ အဆၧကိၪ့ဆၧတဲၩ့နီၪလီၫႉ ကဲနဲကူၫပၫ မၩကဲၪထၪ့ထၬ မိၡါအဆၧဂဲၩဝၭနီၪ ၦၡၩအဲၪဒိၭဝ့ၫအၪမၬ ဒ့ၭ မွဲဝ့ၫ (အ့ၫရိၩဘံၭ)  မိၡါအဆၧဂဲၩဝၭနီၪလီၫႉ အနၪ့ဆါဒၪအဝ့ၫနး ဆ့ စဲၪ့အယဲၩ့အီၪဝ့ၫ မံၫလၬ (၂၇၀၀၀ )  မံၫလၬအဖၫ့ခိၪနီၪလီၫႉ

            ကဲနဲကူၫပၫ မၩကဲၪထၪ့ထၬ မိၡါအဆၧဂဲၩဝၭယီၩ မိၡါ အဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့အဂး ၊ ပယိလၩ့ပၥၭ ကဎံၫလၩ အဂးလီၫလမွဲဘၪ တၭ မွဲဝ့ၫဒၪဒံၭလၧ ၥုၪ့ၥၭဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့ အဂးဒံၭနီၪလီၫႉ ၥၭမုအဂးဆ့ ပၫဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ကဲနဲကူၫပၫ အဆၧလီၩဖျီၪ့ထၪ့အီၪဝ့ၫ ပမိၡါနီၪ ယွၩအဆၧလုဂံၪ့အလးမွဲဝ့ၫအကၠီၩ့ ပကဘၪအီၪက့ၪထၬ လၧ ဆၧယိထွ့ၫယိခွါဖၧၩ့ အကၠီၩ့နီၪလီၫႉ

အဝ့ၫနီၪအၥၭအီၪဝ့ၫ (၇၀) ဘျဲၪလနၫ့  ၦၡၩၥံၪစီၪအဝ့ၫလၧ အၥၭအီၪ (၄၀) ဘျဲၪနီၪလီၫႉ အဝ့ၫ ကွ့ၩၥဲၪ (အ့ၫရိၩဘံၭ ) အကၠီၩ့ ဖျီၪဘၪ့ဝ့ၫဘဲၫယီၩၥိၭနီၪလီၫႉ လမၩကဲၪ ထၪ့ဒံၭဘၪ (အ့ၫရိၩဘံၭ )အခံၫ့အိၩ အဝ့ၫအမိၡါနီၪ ဘီၪ့လၨၪ အလ ယၧးအၪလၨၪ လါနၫ့ ၥဲၪကွ့ၩ (အ့ၫရိၩဘံၭ) ဂီၩ့ကကၠၪ အမိၡါ ပယိဎံၫ ထၪ့ဂီၩ့ ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪလၧဂဲးဘၭ နီၪလီၫႉ ကဲနဲကူၫပၫ မၩကဲၪထၪ့ (အ့ၫရိၩဘံၭ) အဆၧကွ့ၩယီၩ ဖ့ၪအ့ၪအဝ့ၫအဂး ဆၧဆီၪ့ ဆၧချဲၪ့ လကၭဒံၭဘၪ မၩဂ့ၩထၪ့ထဲၩ့အ့ၪ အဝ့ၫ အခီၫ့ၡၩအဂဲးဆ့နီၪလီၫႉ ဆၧလၧပကဲၪၦၡၩနီၪ မိၡါ ဆၧဆီၪ့ ဆၧချဲၫ့ လိၪဝ့ၫဒၪအရ့ၩဒိၪအကၠီၩ့ ထုၬလီၩဖျီၪထၪ့ဝ့ၫဂီၩ့ (အ့ၫရိၩဘံၭ) အဆၧကွ့ၩယီၩ ဖ့ၪအ့ၪၦၡၩၥံၪ ဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၪ့တၡါဒ့ၭအကၠီၩ့ ၦၡၩၥံၪၥ့ၪယၫဂီၩ့ကကၠၪ ၦၡၩအဲၪဒိၭ အၪမၬဒ့ၭတၭ ၦၡၩၥံၪအၪ့ဎွ့ၩ (အ့ၫရိၩဘံၭ) အဆၧကွ့ၩယီၩ အၪမၬဒ့ၭ နီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီ အဝ့ၫအခီၫ့ၡၩဂဲး ဂုထၪ့ဒိၪထၪ့အကၠီၩ့လီၫႉ

            ကဲနဲကူၫပၫ မၩကဲၪထၪ့ထၬ (အ့ၫရိၩဘံၭ) အဆၧကွ့ၩယီၩ ဖ့ၪအ့ၪၦၡၩၥံၪဆၧအဂ့ၩဘဲၫၥ့ၪလဲၪအဂဲး လ့ၩလစီၪ့ဘၪလစီၪ့ဂီၩ့ ရၩလၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫအ့ၪၦၡၩၥံၪနီၪလီၫႉ ၦၡၩၥံၪနီၪ ဘဲၫမိၡါအဆၧဆီၪ့ ဆၧချဲၫ့အီၪၥိၭ နးၥၭအဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့ဆ့ ကဘၪအီၪနီၪၥ့ၪယၫထၪ့ ထဲၩ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ လၧအဝ့ၫအဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့နီၪ အီၪဆုးကျိၭလိၬၥၭ လၧယွၩ လအီၪဘၪအကၠီၩ့ ၥ့ၪယၫထၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ အဝ့ၫအနးၥၭ ဂဲးဆီၪ့ဘၭဆီၪ့ ကအီၪအဂး မုကိၭနံၩဒ့ၭလဂီၩအခံၫ့ မံနံ(၃၀) နီၪ ဖီလံၬဆံၫ့ဎံၪဂီၩ့ အၪ့န့ထၪ့ထဲၩ့ဂဲးဘၭနီၪလီၫႉ အနးၥၭဂဲးဆီၪ့ဘၭ ဆီၪ့ကအီၪအဂး စၭထၪ့ဝ့ၫလၧ ဆၧဘၩဆိၪဖၪအကၠီၩ့ အနးၥၭအဂဲး ဆ့ ဂဲး ဘၭဎိၩထၪ့ဝ့ၫဒၪယူၭနီၪလီၫႉ မွဲဆၧနီ ဖ့ၪအ့ၪၦၡၩၥံၪ နးၥၭဒဲ မိၡါအဂး ဂဲးဘၭ ဆၧမၩဆၧၩ့န့ဝ့ၫဒၪယူၭနီၪလီၫႉ

            ထၧၫ့ဖုဝဲထံၩၥိၭထီးအလူၬၥံၪဧ့ႇ ပမိၡါယီၩ ၥၭမုဆံၫ့ဎံၪ ကအီၪအဂး အဆၧလုဂံၪ့မွဲဝ့ၫဒၪအကၠီၩ့ ပကဘၪအီၪက့ၪထၬ လၧဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ မါၡါအဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့အီၪစွါဘဲၫ နးၥၭအဆၧဆီၪ့ဆၧချဲၫ့ဖၧၩ့ ပၥၭဆုးလၩ့ကအီၪအဂး ပကဘၪဆုး ကျ့ၭစၨၭအဂဲး ကဲနဲကူၫပၫ နဲၪဖျီၪထၪ့အ့ၪပၧၩ ဖၧၩ့းၥၭအီၪဝ့ၫဒၪ ဘဲၫယီၩၥိၭအဂဲး ယရၩလၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫအ့ၪဘၪနၥံၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ဎိၩဒိၪဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

Add new comment

13 + 0 =