ၦၥ့ၪလ့ၬၥံၪဧ့ နၥံၪဘၪအၡၪ့လီၫႉ

နၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩ နၥံၪဘၪအၡၪ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ နၥံၪမၩထၪ့မီၪၥံၪအၥွၪခိၪတၭ နၥံၪအဖါၥံၪ မၩၥံၫအဝ့ၫၥံၪလီၫ.- မွဲမၬ နၥံၪထိးနၥံၪအၥၭ လၧနၥံၪအဖါ အဆၧမၩ ဒဲနၥံၪအုၩ့လၩ့အဝ့ၫၥံၪလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ အဝ့ၫၥံၪ မၩၥံၫမီၪလဖၪတၭ နၥံၪဝ့ၫဒၪနၥံၪမၩထၪ့ အၥွၪခိၪနီၪလီၫ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ယွၩအဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ဘၪ စံၭဝ့ၫ ယမိအၪ့မၧၫ့လၩ့မီၪ ဒဲၦဆၧအၪ့မၧၫ့ဖိၪၥံၪ လၧအအီၪတၭ မွဲအမိမၩၥံၫဝ့ၫလနၩ့ မိမၩအၧၩ့မၩနၭဝ့ၫလနၩ့လီၫ.- လၧစအၫဘလၭအ ၥွံၪထီၩ့လၩ့ လၧစဇၭခရဲအၫ လၧအဘၪဆၧမၩၥံၫဝ့ၫ လၧဆၧလုအလး ဒဲလၧဆၧလုအဒူၭဖၧၩ့ အဘိၩ့ဆၧၩ့နီၪ ကယဲမီၪလဖၪ အၥွံၪအထံၫလူၫလၩ့အၥၭ လၧဂၪ့ခိၪအခၪ့ထံၭ လံၩလံၩနီၪ ဆၧမိအၪ့ဎၬဝ့ၫ လၧၦလဆိၩယီၩ- မွဲမၬ ယစံၭနၥံၪတီၩတီၩ ဆၧမိအၪ့ဎၬဝ့ၫ လၧၦလဆိၩယီၩ အစူၪဖၧၩ့လီၫ.

ၦၥ့ၪလံၬၥံၪဧ့ နၥံၪဘၪအၡၪ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧၥ့ၪယၫအနိၪဝံၬနီၪ နၥံၪဆိၬခွံၬယူၭ. နၥံၪလလ့ၩနုၬဘၪ လၧနၥံၪအနၫ့ဆါဒၪ နၥံၪဝ့ၫလကၭလၧၩ့တၭ ၦလၧအမိလ့ၩနုၬဝ့ၫလဖၪနီၪ နၥံၪပဒၩ့အဝ့ၫၥံၪဆ့လီၫ.

မွဲအစံၭအဝ့ၫၥံၪ လၧဆၧနီၪလဖၪ အဘိၩ့ဘၭတၭ ၦကွ့ၭလံၬၥံၪ ဒဲၦဖၫရစံၫၥံၪမၩထံၬထၬဝ့ၫ ဆီၪ့ဆီၪ့လ့ၬတၭ ထိၪဂဲၩဝ့ၫ ချဲၩ့ဆၧအၪမံၩ့အဂဲးတၭ ဘဲၫၥိၭအမိအီၪက့ၪဆၧမၪ လၧအဝ့ၫနီၪအလီၩ့တၭ အဝ့ၫ ၥံၪယိၥူၪဝ့ၫ အၪ့ဎၬမၩဘံၪဘူၪဆၧချဲၩ့လီၫ.

 

Add new comment

2 + 5 =